Sari la conținut

Contact

Pagină actualizată la: 23.05.2024

 Consiliul Județean Gorj

Târgu Jiu, Str. Victoriei, Nr.4, Județul Gorj, Cod 210191
C.I.F.:       4956057
Cont:        RO76TREZ3365044XXX002051
Banca:     Trezoreria Municipiului Târgu Jiu
Tel:           0253/214006, 0253/214007, 0253/217465
                 0253/213749, 0253/213724, 0372/531205
Fax:          0253/212023, 0253/217854

 Adrese de email

Președinte Consiliul Județean Gorj:
Cosmin-Mihai Popescu
E-mail: presedinte@cjgorj.ro

Vicepreședinte Consiliul Județean Gorj:
Dorin-Dan Tașcău
E-mail: dorin.tascau@cjgorj.ro

Vicepreședinte Consiliul Județean Gorj:
Gheorghe Nichifor
E-mail: gheorghe.nichifor@cjgorj.ro

Secretar General al Județului:
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu
E-mail: cristina.zamfirescu@cjgorj.ro

Funcționarul responsabil cu furnizarea informațiilor publice:
Victorița Năstase
E-mail: informatii.public@cjgorj.ro

Administrator de sistem:
Daniel Covercă
E-mail: administrator@cjgorj.ro

 Formular de contact


   Informare

  Consiliul Județean Gorj este operator de date cu caracter personal.

  În conformitate cu prevederile Art.6 alin. (1) lit.c) şi lit. e) al Regulamentului UE 2016/ 679 (privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora) – prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale și a unei sarcini ce servește interesului public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul;

  Termenul de „Petiție” este definit în cuprinsul Art.2 din Ordonanța de Guvern 27/ 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare: „În sensul prezentei ordonanțe, prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități publice”.

  În conformitate cu legile în vigoare vă informăm că aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul la acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
  • Dreptul la rectificare a datelor cu caracter personal;
  • Dreptul de a fi șterse datele cu caracter personal;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării

  Vă informăm că în cazul în care petiția dumneavoastră nu este în competența Consiliului Județean Gorj, sau din alte cauze, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către terți, în vederea rezolvării acesteia.

  Persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal, la nivelul Consiliului Județean Gorj, este Elena-Alina Răuțescu și poate fi contactată la adresa de e-mail: dpo@cjgorj.ro.

  CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ este organizat și funcționează în baza Codului administrativ adoptat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019. 
  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

  Sari la conținut