Hotărârile autorității deliberative

HCJ 199/18.12.2020 »  Hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj
HCJ 198/18.12.2020 »  Hotărâre privind încetarea înainte de termen, prin demisie, a funcției de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj exercitate de către domnul Ion-Cristinel Rujan
HCJ 197/18.12.2020 »  Hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu
HCJ 196/18.12.2020 »  Hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat și a Listelor de investiții prioritare pentru infrastructura de alimentare cu apă, colectare si tratare ape uzate în cadrul PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ
HCJ 195/18.12.2020 »  Hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu
HCJ 194/18.12.2020 »  Hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu”, propus spre finanțare prin intermediul Programului Operaţional Competitivitate (POC), Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE
HCJ 193/18.12.2020 »  Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea încetării calității de asociat a UAT – Județul Gorj în cadrul Asociației Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL Tg-Jiu
HCJ 192/18.12.2020 »  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 17 din 31.01.2020 privind aprobarea planului de lucru pe anul 2020 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2018-2020” şi a cheltuielilor aferente acestuia
HCJ 191/18.12.2020 »  Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Gorj în Consiliul de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu – comuna Runcu
HCJ 190/18.12.2020 »  Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind reprezentarea UAT – Județul Gorj în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul serviciilor publice de salubrizare „ADIS” Gorj
HCJ 189/18.12.2020 »  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- Padeş-Călugăreni-Cloşani-Valea Mare, județul Gorj”
HCJ 188/18.12.2020 »  Hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj
HCJ 187/18.12.2020 »  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, cu modificările și completările ulterioare
HCJ 186/18.12.2020 » Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj
HCJ 185/18.12.2020 »  Hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții si Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și a capacităților de furnizare a serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 152/2017
HCJ 184/18.12.2020 »  Hotărâre privind actualizarea componenței nominale a Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copiilor, violenței în familie și exploatării în familie
HCJ 183/18.12.2020 »  Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82 din 24.06.2020 privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj” propus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9-Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, „Obiectivul specific 9.1-Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 122 din 04.09.2020
HCJ 182/18.12.2020 »  Hotărâre privind aprobarea Programului dedicat „Anului Tudor Vladimirescu”
HCJ 181/18.12.2020 »  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea emiterii în regim de urgență, în termen de până la 7 zile lucrătoare, a autorizațiilor de construire, precum și a cuantumului taxei de urgență
HCJ 180/18.12.2020 »  Hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2021, la nivelul Județului Gorj
HCJ 179/18.12.2020 »  Hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife pentru anul fiscal 2021, la nivelul Județului Gorj
HCJ 178/18.12.2020 »  Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al judeţului Gorj înregistrată la data de 10.12.2020 şi preliminată până la finele anului 2020
HCJ 177/18.12.2020 »  Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2020
HCJ 176/18.12.2020 »  Hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 1.117/04.12.2020 a Președintelui Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

                                     » RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 158 din 20.11.2020 privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj


HCJ 175/02.12.2020 »  Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind reprezentarea UAT – Județul Gorj în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj
HCJ 174/02.12.2020 »  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/13.08.2010 pentru modificarea organigramelor, statelor de funcţii şi regulamentelor de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, precum şi ale instituţiilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, în vederea aplicării dispoziţiilor Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare
HCJ 173/02.12.2020 »  Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2020
HCJ 172/25.11.2020 »  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de fezabilitate pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ
HCJ 171/25.11.2020 »  Hotărâre privind transmiterea din evidența patrimonial-contabilă a UAT – Județul Gorj în evidența patrimonial-contabilă a Spitalului Județean de Urgență Târgu – Jiu a unor bunuri mobile achiziționate din bugetul propriu al Județului Gorj, destinate bunei desfășurări a activității acestei unități sanitare publice

HCJ 170/25.11.2020 »  Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare având ca obiect activele evidențiate în patrimoniul debitorului Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj SA – în reorganizare judiciară, în urma adjudecării acestora de către UAT – Județul Gorj la licitația publică organizată de Consulting Company IPURL în data de 05.11.2020


HCJ 169/25.11.2020 »  Hotărâre privind aprobarea tarifelor de călătorie practicate de către operatorii de transport rutier, prestatori ai serviciului de transport public județean de persoane, în cadrul programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil până la 31.12.2021
HCJ 168/25.11.2020 »  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 76 din 26.10.2016 privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ”, corespondent apelului de proiecte ”România Start Up Plus” – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – A.P. 3/P.I. 8.iii/O.S. 3.7., cu modificările și completările ulterioare

HCJ 167/25.11.2020 »  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 207 din 28.11.2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect


HCJ 166/25.11.2020 »  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu-locația str. Tudor Vladimirescu”
HCJ 165/25.11.2020 »  Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și a egulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu
HCJ 164/25.11.2020 »  Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”
HCJ 163/25.11.2020 »  Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu
HCJ 162/25.11.2020 »  Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu
HCJ 161/25.11.2020 »  Hotărâre pentru modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj
HCJ 160/25.11.2020 »  Hotărâre privind modificarea repartizării excedentului bugetului local al Județului Gorj înregistrat la data de  31.12.2019

HCJ 159/20.11.2020 » Hotărîre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 106 din 25.08.2020 privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366, propus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,  Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19


HCJ 158/20.11.2020 »   Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2020

HCJ 157/06.11.2020 » Hotărâre privind modificarea repartizării excedentului înregistrat la 31.12.2019, în vederea finanțării parțiale a cheltuielilor de personal la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj


HCJ 156/03.11.2020 » Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, Județul Gorj


HCJ 155/03.11.2020 » Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare secțiile medicină internă I, gastroenterologie și neonatologie – Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”


HCJ 154/03.11.2020 » Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Consolidare-restaurare Casa memorială „Ion Popescu Voitești”
HCJ 153/03.11.2020 » Hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu
HCJ 152/03.11.2020 » Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 145 din 28.10.2020 privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj
HCJ 151/03.11.2020 » Hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj
HCJ 150/03.11.2020 » Hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj
HCJ 149/30.10.2020 » Hotărâre privind aprobarea unor formalități prealabile în vederea participării UAT – Județul Gorj la licitația publică organizată de Consulting Company IPURL având ca obiect vânzarea unor active evidențiate în patrimoniul debitorului Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj SA – în reorganizare judiciară 
HCJ 148/30.10.2020 » Hotărâre privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj pe anul 2020
HCJ 147/30.10.2020 » Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2020
HCJ 146/30.10.2020 » Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 30.09.2020

HCJ 144/15.10.2020 » Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Refacere 65 podețe tubulare și dalate pe DJ 672C comuna Runcu, Cheile Sohodolului”


HCJ 143/15.10.2020 » Hotărâre privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe trasee din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 78/2012, cu modificările şi completările ulterioare


HCJ 142/15.10.2020 » Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurii de concesionare a bunului proprietate publică ”Instalație de transport public pe cablu”- Telescaun Rânca;


HCJ 141/15.10.2020 » Hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu


HCJ 140/15.10.2020 » Hotărâre pentru aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Gorj în vederea realizării proiectului ”Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean”


HCJ 139/15.10.2020 » Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2020


HCJ 138/30.09.2020 » Hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului public rutier de transport persoane prin curse regulate în județul Gorj, Regulamentului pentru efectuarea serviciului public de transport persoane prin curse regulate în județul Gorj și a Caietului de sarcini aferent acestui serviciu


HCJ 137/30.09.2020 » Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu

HCJ 136/30.09.2020 » Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu


HCJ 135/30.09.2020 » Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Refacere 1 podeț la intersecția DJ 675A și DN 67B comuna Licurici”

HCJ 134/30.09.2020 » Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Refacere infrastructură și parte carosabilă la drumul județean DJ 675A – 0,1 km –comuna Licurici


HCJ 133/30.09.2020 » Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție   ,,Refacere infrastructură și parte carosabilă la drumul județean DJ 672C – 17,5 km – sat Runcu – Cheile Sohodolului”


HCJ 132/30.09.2020 » Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Refacere infrastructură și parte carosabilă la 0,04 km drum județean DJ 665A – sat Bălănești”


HCJ 131/30.09.2020 » Hotărâre privind aprobarea înființării, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni, prin reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare Suseni


HCJ 130/30.09.2020 » Hotărâre privind aprobarea înființării, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg – Cărbunești, Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița și Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Dobrița, prin reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare Tg – Cărbunești, Centrului de recuperare și reabilitare Dobrița și Centrului de îngrijire și asistență Dobrița


HCJ 129/30.09.2020 » Hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj
HCJ 128/30.09.2020 » Hotărâre pentru desemnarea a doi a doi consilieri județeni  în vederea constituirii Comisiei de evaluare parțială a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Gorj

HCJ 127/30.09.2020 » Hotărâre pentru desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu


HCJ 126/30.09.2020 » Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj


HCJ 125/30.09.2020 » Hotărâre privind aprobarea modelului legitimației de consilier județean și a modelului semnului distinctiv al consilierului județean


HCJ 124/30.09.2020 » Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2020


HCJ 123/14.09.2020 » Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2020

HCJ 122/04.09.2020 » Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82 din 24.06.2020 privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj” propus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, „Obiectivul specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19


HCJ 121/04.09.2020 » Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2020


HCJ 120/31.08.2020 » Hotărâre privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice pentru proiectul „Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020)


HCJ 119/31.08.2020 » Hotărâre privind aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării economice la nivel județean/regional a proiectului de infrastructură rutieră “Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează localitățile Târgu – Jiu (DN 66) – Botorogi-Văcarea-Țîrculești (DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A) – Țicleni (DJ 675)”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020)


HCJ 118/31.08.2020 » Hotărâre privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice pentru proiectul „Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează localitățile Târgu – Jiu (DN 66) – Botorogi-Văcarea-Țîrculești (DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Țîrculești (DJ 663A) – Țicleni (DJ 675)”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020)


HCJ 117/31.08.2020 » Hotărâre privind aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării economice la nivel județean/regional a proiectului de infrastructură rutieră „Modernizare infrastructură rutiera de interes judeţean pe DJ 662, cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groşerea-Aninoasa-Bibeşti-Andreeşti-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani- Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020)


HCJ 116/31.08.2020 » Hotărâre privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice pentru proiectul „Modernizare infrastructură rutiera de interes judeţean pe DJ 662, cu originea în DN 66 ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groşerea-Aninoasa-Bibeşti-Andreeşti-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani- Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj”, ce urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020)


HCJ 115/31.08.2020 » Hotărâre privind repartizarea pe unități de cult a sumei prevăzute cu această destinație în bugetul propriu general al județului Gorj pentru anul 2020


HCJ 114/31.08.2020 » Hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale din Județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare “ADIA” Gorj


HCJ 113/31.08.2020 » Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 35/27.02.2017 privind actualizarea componenței nominale şi a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj


HCJ 112/31.08.2020 » Hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu


HCJ 111/31.08.2020 » Hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu


HCJ 110/31.08.2020 » Hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj

                                     » RECTIFICARE Nr. 128/24.09.2020 (Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri) Ședință CJ 30.09.2020


HCJ 109/31.08.2020 » Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Gorj în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Târgu – Jiu


HCJ 108/31.08.2020 » Hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Școlii Populare de Artă Târgu Jiu în Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu


HCJ 107/31.08.2020 » Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2020


HCJ 106/25.08.2020 » Hotărâre privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366, propus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19


HCJ 105/25.08.2020 » Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2020


HCJ 104/04.08.2020 » Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 81 din 24.06.2020 privind aprobarea proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj”, propus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19


HCJ 103/31.07.2020 » Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu

HCJ 102/31.07.2020 » Hotărâre privind aprobarea majorării în anul 2020 a cotizației anuale și a plății acesteia pentru Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „ACASĂ LA BRÂNCUŞI”, ce revine Judeţului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator


HCJ 101/31.07.2020 » Hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj

HCJ 100/31.07.2020 » Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Gorj, pentru anul 2020, precum și a documentației aferente


HCJ 99/31.07.2020 » Hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu


HCJ 98/31.07.2020 » Hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu

HCJ 97/31.07.2020 » Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 142/29.10.2018 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al județului Gorj, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea valorificării prin vânzare a acestora și a Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 106/30.08.2019 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al județului Gorj


HCJ 96/31.07.2020 » Hotărâre privind repartizarea către unitățile administrativ-teritoriale partenere a bunurilor mobile și imobile rezultate din implementarea proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a județului Gorj”


HCJ 95/31.07.2020 » Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 30.06.2020
HCJ 94/31.07.2020 » Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2020

HCJ 93/22.07.2020 » Hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu


HCJ 92/22.07.2020 » Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2020


HCJ 91/15.07.2020 » Hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu


HCJ 90/15.07.2020 » Hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și declararea locului acestuia de consilier județean vacant


HCJ 89/15.07.2020 » Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării drepturilor de care beneficiază, potrivit legii, copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) școlarizați în sistemul de învățământ special din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu


HCJ 88/15.07.2020 » Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Alimentare cu energie electrică Parc Industrial Gorj, str. Bumbești, nr. 462, oraș Bumbești-Jiu, județul Gorj”


HCJ 87/15.07.2020 » Hotărâre privind modificarea repartizării excedentului bugetului local al Județului Gorj înregistrat la data de 31.12.2019


HCJ 86/24.06.2020 » NOTĂ la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 41/30.06.2005 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor active de utilitate publică din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al orașului Tismana și în administrarea Consiliului Local Tismana


HCJ 85/24.06.2020 » Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 665C, km 0+000 – km 5+200, comuna Crasna, Județul Gorj”


HCJ 84/24.06.2020 » Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 2+000-km 2+200, comuna Licurici, județul Gorj”


HCJ 83/24.06.2020 » Hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale din județul Gorj la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare „ADIA” Gorj


HCJ 82/24.06.2020 » Hotărâre privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj” propus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19


HCJ 81/24.06.2020 » Hotărâre privind aprobarea proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj”, propus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19


HCJ 80/24.06.2020 » Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Gorj și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, în vederea susținerii cofinanțării de 2% din bugetul Județului Gorj pentru proiectele SPER – Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă și SAVE – Sprijinim Activ Viitorul Elevilor, ce vor fi depuse spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 –Educație și competențe


HCJ 79/24.06.2020 » Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”


HCJ 78/24.06.2020 » Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu


HCJ 77/24.06.2020 » Hotărâre pentru stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj


HCJ 76/24.06.2020 » Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 85/30.11.2010 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului „GORJEANUL ANULUI” și a distincțiilor conferite unor personalități cu merite deosebite, cu modificările și completările ulterioare


HCJ 75/24.06.2020 » Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Gorj


HCJ 74/24.06.2020 » Hotărâre pentru adoptarea Monografiei economico-militare a județului Gorj – ediția 2020


HCJ 73/24.06.2020 » Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2020


HCJ 72/29.05.2020 » Hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale – comuna Albeni


HCJ 71/29.05.2020 » Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu


HCJ 70/29.05.2020 » Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj


HCJ 69/29.05.2020 » Hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea bunului proprietate publică ”Instalație de transport public pe cablu”- Telescaun Rânca, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea atribuirii prin licitație publică a contractului de concesionare a bunului


HCJ 68/29.05.2020 » Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al județului Gorj în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării pentru Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu


HCJ 67/29.05.2020 » Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare drum județean 662, cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului –Gilort – Pârâu – Groșerea – Aninoasa – Bibești – Andreești – Vladimir – Totea – Totea de Hurezani –Hurezani, până în DN 6B”


HCJ 66/29.05.2020 » Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A.


HCJ 65/29.05.2020 » Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2019 și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019


HCJ 64/29.05.2020 » Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2020


HCJ 63/30.04.2020 » Hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale  Unităților Administrativ Teritoriale – comuna Berlești, comuna Mătăsari și comuna Scoarța


HCJ 62/30.04.2020 » Hotărâre privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj pe anul 2020


HCJ 61/30.04.2020 » Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modificare acoperiș Baza de Intervenție Salvamont Rânca”


HCJ 60/30.04.2020 » Hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2019 la nivelul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu


HCJ 59/30.04.2020 » Hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2019 la nivelul Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu


HCJ 58/30.04.2020 » Hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2019 la nivelul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”


HCJ 57/30.04.2020 » Hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2019 la nivelul Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj


HCJ 56/30.04.2020 » Hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2019 la nivelul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj


HCJ 55/30.04.2020 » Hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Județean SALVAMONT Gorj


HCJ 54/30.04.2020 » Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2020


HCJ 53/16.04.2020 » Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu general al Județului Gorj înregistrată la data de 31.03.2020


HCJ 52/16.04.2020 » Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2020


HCJ 51/16.04.2020 » Hotărâre privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, Comuna Bălănești, Județul Gorj”


HCJ 50/31.03.2020 » Hotărâre privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale,  înscris în bugetul local al Județului Gorj pe anul 2020


HCJ 49/31.03.2020 » Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu


HCJ 48/31.03.2020 » Hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Gorj


HCJ 47/31.03.2020 » Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”- Comuna Runcu


HCJ 46/31.03.2020 » Hotărâre pentru validarea rezultatelor concursurilor organizate în vederea ocupării posturilor de șef de secție, precum și a unei funcții de medic-șef din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu


HCJ 45/31.03.2020 » Hotărâre privind rectificare buget propriu general al județului Gorj pe anul 2020


HCJ 44/10.03.2020 » Hotărâre privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj pe anul 2020


HCJ 43/28.02.2020 » Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj


HCJ 42/28.02.2020 » Hotărâre privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, înscris în bugetul local al Județului Gorj pe anul 2020


HCJ 41/28.02.2020 » Hotărâre privind aprobarea participării U.A.T.-Județul Gorj în cadrul proiectului „Creșterea accesului membrilor grupurilor dezavantajate din județul Gorj și județul Dolj la servicii sociale de calitate” propus spre finanțare prin intermediul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021


HCJ 40/28.02.2020 » Hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale  Unităților Administrativ Teritoriale – comuna Bălănești, Bărbătești, Bustuchin, Crasna, Mătăsari, Prigoria, Roșia de Amaradia, Săcelu, Săulești, Telești, Urdari, Văgiulești, Vladimir


HCJ 39/28.02.2020 » Hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele  locale ale Unităților Administrativ Teritoriale  – orașul Târgu Cărbunești, orașul Tismana


HCJ 38/28.02.2020 » Hotărâre pentru constituirea comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de secție, precum și a unei funcții de medic-șef din cadrul Spitalului de Urgență Târgu-Jiu


HCJ 37/28.02.2020 » Hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Urgență Târgu-Jiu


HCJ 36/28.02.2020 » Hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneuftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu


HCJ 35/28.02.2020 » Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu


HCJ 34/28.02.2020 » Hotărâre privind desemnarea componenței nominale a comisiilor de evaluare anuală a managementului exercitat la nivelul instituțiilor publice de cultură de interes județean înființate de  Consiliul  Județean Gorj, precum și a comisiilor de soluționare a contestațiilor


HCJ 33/28.02.2020 » Hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj


HCJ 32/28.02.2020 » Hotărâre privind inițierea formalităților de trecere interdomenială a unui imobil – teren din domeniul public al Comunei Scoarța în domeniul public al Județului Gorj


HCJ 31/28.02.2020 » Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Gorj, 2019 – 2023, pentru anul 2019


HCJ 30/28.02.2020 » Hotărâre privind aprobarea Statutului Județului Gorj


HCJ 29/20.02.2020 » Hotărâre privind atribuirea și eliberarea unei licențe de traseu conform rezultatelor Procedurii de atribuire pe perioadă determinată, pe bază de anunț public, a traseelor cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean


HCJ 28/20.02.2020 » Hotărâre privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2020 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj


HCJ 27/20.02.2020 » Hotărâre privind aprobarea cuantumului și plații cotizației pe anul 2020 către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din României


HCJ 26/20.02.2020 » Hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine Județului Gorj pentru anul 2020 către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia


HCJ 25/20.02.2020 » Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2020


HCJ 24/20.02.2020 » Hotărâre privind repartizarea excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2019


HCJ 23/20.02.2020 » Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării drepturilor de care beneficiază, potrivit legii, unele categorii de persoane evidențiate în structurile de protecție gestionate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj


HCJ 22/20.02.2020 » Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Gorj pentru anul 2020


HCJ 21/31.01.2020 » Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 7 din 22.06.2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Gorj


HCJ 20/31.01.2020 » Hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor elevilor școlarizați în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în anul școlar 2019-2020


HCJ 19/31.01.2020 » Hotărâre privind repartizarea parțială a excedentului bugetului local al Județului Gorj, înregistrat la data de 31.12.2019


HCJ 18/31.01.2020 » Hotărâre privind prelungirea cu 60 de zile, respectiv pe perioada 16.02.2020–15.04.2020, a valabilității licenței de traseu pentru traseul județean atribuit prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 167 din 16.12.2019;


HCJ 17/31.01.2020 » Hotărâre privind aprobarea planului de lucru pe anul 2020 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2018-2020” şi a cheltuielilor aferente acestuia;


HCJ 16/31.01.2002 » Hotărâre pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale – comuna Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Bălești, Ciuperceni, Dănciulești, Dragotești, Drăguțești, Fărcășești,, Godinești, Jupânești, Licurici, Mușetești, Peștișani, Polovragi, Runcu, Țânțăreni;


HCJ 15/31.01.2020 » Hotârare pentru avizarea Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale – orașul Bumbești-Jiu, municipiul Motru, orașul Novaci, orașul Rovinari, municipiul Târgu Jiu, orașul Turceni, orașul Țicleni;


HCJ 14/31.01.2020 » Hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Gorj, pentru anul şcolar 2020-2021;


HCJ 13/31.01.2020 » Hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj;


HCJ 12/31.01.2020 » Hotărâre pentru avizarea solicitărilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții de conducere vacante de șef de serviciu și șef de secție;


HCJ 11/31.01.2020 » Hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu;


HCJ 10/31.01.2020 » Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Gorj în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;


HCJ 9/31.01.2020 » Hotărâre privind încetarea calității de membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a reprezentanților Consiliului Județean Gorj;


HCJ 8/31.01.2020 » Hotărâre pentru aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, domnul Diaconescu Laurențiu-Claudiu, pentru anul 2019;


HCJ 7/31.01.2020 » Hotărâre pentru aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale directorului executiv al Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Gorj, domnul Popescu Ion-Doinel, pentru anul 2019;


HCJ 6/31.01.2020 » Hotărâre pentru aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului Gorj, doamna Rădulea – Zamfirescu Cristina – Elena, pentru anul 2019;


HCJ 5/31.01.2020 » Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine;


HCJ 4/31.01.2020 » Hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj;


HCJ 3/31.01.2020 » Hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și validarea mandatului membrului supleant din lista partidului politic respectiv


HCJ 2/22.01.2020 » Hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 1069/23.12.2019 a Președintelui Consiliului Județean Gorj emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare


HCJ 1/22.01.2020 » Hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2020 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferentă estimărilor pentru anii 2021, 2022 și 2023 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023