Sari la conținut

Aparat de specialitate

Pagină actualizată la: 07.06.2024

Aparat de specialitate

Pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de legislația în vigoare și de Regulamentul de organizare și funcționare, Consiliul Județean Gorj organizează si asigură funcționarea unui aparat de specialitate care este în subordinea directă a președintelui.

În funcție de specificul atribuțiilor, aparatul de specialitate este organizat conform organigramei și Statului de funcții, în direcții, servicii, birouri și compartimente.

Aparatul de specialitate este o structură organizatorică permanentă, care asigură realizarea atribuțiilor Consiliului Județean și ale conducerii executive a acestuia, stabilite prin legi și alte acte normative, precum și a celor reieșite din propriile hotărâri și respectiv, dispoziții ale președintelui.

Componența aparatului de specialitate

La nivelul Consiliului Județean Gorj, aparatul de specialitate este organizat în direcții, servicii și compartimente, conform organigramei și a Statului de funcții. 

Declarații de avere aparat de specialitate

Persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice au obligaţia declarării averii şi a intereselor.

Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate doar in condiţiile prevăzute de Legea 176/2010.

Declaraţiile de avere cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, iar declaraţiile de interese cuprind funcţiile şi activităţile deţinute.

Declaraţiile se fac în scris, pe propria răspundere şi se depun la persoana desemnată de şeful compartimentului de resurse umane, potrivit art.5, alin.(1), lit.i) din Legea 176/2010, în următoarele termene:
  • 30 zile de la data numirii în funcţie sau de la data începerii activităţii;
  • 30 zile de la data încetării activităţii;
  • 30 zile de la data încetării suspendării;
  • anual, până la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie (termen de actualizare).

Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se evidenţiază în registre speciale cu caracter public şi se afişează pe pagina de internet a instituţiei, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii.

Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei Naţionale de Integritate pe toată durata exercitării funcției şi 3 ani după încetarea acestuia şi se arhivează potrivit legii.

Sari la conținut