Sari la conținut

Certificate de urbanism

Pagină actualizată la: 09.05.2024

Situația certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire

PROGRAM DE LUCRU
LUNI     08.00 – 12.00 – primiri și eliberări documente
MARȚI     12.00 – 15.00 – primiri și eliberări documente
MIERCURI08.00 – 12.00 – primiri și eliberări documente
JOI     12.00 – 15.00 – primiri și eliberări documente

Documente necesare emiterii

CERTIFICATULUI DE URBANISM:

  1. Cererea tip (formularul –  model F.1  „CERERE  pentru emiterea certificatului de urbanism”), cuprinzând:

– elementele de identificare a solicitantului;

– elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, nr. cadastral și nr. de carte funciară;

– elemente care definesc scopul solicitării.

  1. Planuri cadastrale/topografice, cu evidențierea imobilelor în cauză:

– pentru imobilele neînscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat de Oficiului Județean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

– pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan și extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberat de Oficiului Județean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

  1. Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Documentele necesare emiterii

AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

Cererea tip (formularul-model F.8  „CERERE pentru emiterea autorizației de construire/desființare) va fi însoțită, în mod obligatoriu, de următoarele documente:

  1. certificatul de urbanism;
  2. dovada, în copie conformă cu originalul, a titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții și, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
  3. documentația tehnică – D.T., în două exemplare (conform conținut cadru prevăzut in Anexa 1 la Legea 50/1991);
  4. avizele, acordurile și studiile de specialitate stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului și, după caz, actul administrativ al acesteia;
  5. dovada privind achitarea taxei pentru autorizația de construire, taxă ce sa va calcula de compartimentul de specialitate.

Autorizația de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Autorizații de construire

Certificate de urbanism

Sari la conținut