Sari la conținut

Formulare online

Formulare online

Cerere pentru emiterea avizului arhitectului șef pentru documentații de urbanism sau amenajarea teritoriului

Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate pentru elaborarea Planului urbanistic zonal

Documente necesare eliberării Certificatului de urbanism:

Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul –orice persoană fizică sau juridică interesată- trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând:
–         cerere tip ( formularul model F1) –Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
–         elemente de identificare a imobilului: planuri topografice sau cadastrale cu indicarea imobilului şi a vecinătăţilor – teren şi/sau construcţii – vizate de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial sau extras din planul cadastral al localităţii , etc în două exemplare;
–         documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

Cerere de prelungire a certificatului de urbanism

Documente necesare eliberării Autorizaţiei de construire:

Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire – inclusiv anexa ( se utilizează formularul F8) va conţine în mod obligatoriu următoarele:
–         certificatul da urbanism, în copie;
–         dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, copie legalizată;
–         documentaţia tehnică –D.T. în două exemplare;
–         avizele, acordurile şi actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, în copie;
–         studiile, raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente;
Sari la conținut