Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.10.2021

Pagină actualizată la: 27.10.2021

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 28.10.2021, ora 15:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al Județului Gorj înregistrată la data de 30.09.2021;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2021;
 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități de cult a sumei prevăzute cu această destinație în bugetul propriu general al județului Gorj pentru 2021;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu – Jiu;
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie „REFACERE INFRASTRUCTURĂ ŞI PARTE CAROSABILĂ LA DRUMUL JUDEȚEAN DJ 672C- 17,5 KM -SAT RUNCU – CHEILE SOHODOLULUI”;     
 8. Proiect de hotărâre pentru atribuirea directă, ca măsură de urgență, a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate și a licenței de traseu, pentru un traseu din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la 31.12.2021;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea unui traseu din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la 31.12.2021;
 10. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea dreptului de administrare temporară asupra drumului județean 674B, aflat în proprietatea publică a județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj, de către Consiliul Local Negomir și Consiliul Local Borăscu;
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 71 din 04.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizate prin proiectul „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 76 din 27.06.2019;
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
 13. Raportul Președintelui privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Gorj în anul 2020.

Diverse

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, a Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni, prin reorganizarea Centrului de îngrijire și asistență Suseni;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 152/2017, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 77/27.06.2019 privind aprobarea proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” și a cheltuielilor legate de proiect;
 4. Proiect de hotărâre privind nominalizarea consilierilor județeni care vor participa la programul de schimb de experiență cu organisme/instituții similare din România, respectiv cu organisme/instituții similare din Uniunea Europeană, în cadrul proiectului „Eficientizarea Planificării Strategice la nivel Organizațional” (EPSO), cod SIPOCA 528/ Cod SMIS 125603;
 5. Proiect de hotărâre privind reorganizarea funcțională a Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj;
 6. Proiect de hotărâre privind asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente ”Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023” la nivelul județului Gorj, pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023.

 

Notă:

Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la pct. 1-11, sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu, iar proiectul de hotărâre de la punctul 12 este inițiat de către dl. consilier județean Ion Rușeț.

Sari la conținut