Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 28.03.2024

Pagină actualizată la: 28.03.2024

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

DISPOZIȚIA NR. 201
privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Gorj

Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin-Mihai Popescu:
În baza art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (2) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 28.03.2024, ora 14:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 561/2020.

Art. 2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj este înscris în anexa care face pare integrantă din prezenta dispoziție.

Notă:
– Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu;
– Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor județeni în format electronic;
– Comisiile de specialitate care vor emite avizele cu caracter consultativ sunt evidențiate în preambulul proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi;
– Consilierii județeni sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi.

Emisă azi, 22.03.2024

  PREȘEDINTE,   

  COSMIN-MIHAI POPESCU 

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

 CRISTINA ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 201/22.03.2024

PROIECT AL ORDINII DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj din data de 28.03.2024

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2024;
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
 3. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale – comuna Bălănești, pentru anul 2024;
 4. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale – comuna Căpreni, pentru anul 2024;
 5. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale – comuna Ciuperceni, pentru anul 2024;
 6. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale – comuna Dragotești, pentru anul 2024;
 7. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale – comuna Negomir, pentru anul 2024;
 8. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale – comuna Runcu, pentru anul 2024;
 9. Proiect de hotărâre pentru atribuirea directă, ca măsură de urgență, a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate și a licenței de traseu, pentru un traseu din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, precum și pentru aprobarea tarifelor de călătorie, aferente operării serviciului;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor de călătorie, practicate de către operatorii de transport rutier în cadrul Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane în aria teritorială de competență a județului Gorj – Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil până la 31.12.2031, aprobate prin H.C.J. nr. 101/27.03.2023;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de călătorie, practicate de către operatorii de transport rutier căștigători în cadrul procedurii de atribuire a Contractelor de delegare a serviciului de transport public judeţean de persoane – Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil până la 31.12.2031;
 12.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 12/2024 privind modificarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2022 – 2031;
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj.

Diverse.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final al evaluării managementului exercitat în anul 2023 la nivelul Școlii Populare de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu;
 2. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Berlești, pentru anul 2024;
 3. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Mușetești, pentru anul 2024;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2024;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării formalităților judiciare de anulare, în temeiul art. 1, alin. 6 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 100/27.03.2023 privind aprobarea rezultatului final al Concursului de management organizat pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, a Proiectului de management câștigător, și a duratei pentru care se va încheia contractul de management, precum și pentru împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Gorj să negocieze clauzele contractului de management, în condițiile legii.

  PREȘEDINTE,   

  COSMIN-MIHAI POPESCU 

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

 CRISTINA ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

Sari la conținut