Sari la conținut

Informații privind desfășurarea procedurii de ocupare prin transfer la cerere a postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul buget, situații financiare și sinteze, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Nr. ­­­­6770/20.04.2023

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Gorj, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum și art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, demarează procedura de ocupare prin transfer la cerere a postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul buget, situații financiare și sinteze, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână.

Informații privind desfășurarea procedurii de ocupare prin transfer la cerere a postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul buget, situații financiare și sinteze, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj 

  1. Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise:

11 mai 2023, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj

  1. Condiţii de participare

a. studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe sociale, ramura de știință: științe economice, în conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2022;

b. vechime în specialitatea studiilor prevăzute la lit. a de minimum 7 ani.

  1. Perioada de depunere a dosarele de înscriere și documentele solicitate

În vederea participării la procedura de selecție, funcționarii publici interesați vor depune în termen de 5 zile de la data afișării anunţului, respectiv în perioada 20.04.2023 – 25.04.2023, la sediul Consiliului Judeţean Gorj din str. Victoriei nr. 4, mun. Târgu Jiu, județul Gorj, un dosar conținând următoarele documente:

a. Cererea de transfer, conform modelului anexat la prezentul anunț;

b. Curiculum vitae, conform modelului comun european;

c. Copia actului de identitate;

d. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor sau a altor documente care atestă efectuarea studiilor solicitate, raportat la cerințele din fișa postului;

e. Copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator, după caz, pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcției publice;

f. Adeverinţa medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare funcției publice solicitate;

g. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului anexat la prezentul anunț.

Copiile de pe actele prevăzute la literele c – e, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei.

  1. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor

Persoana de contact: Florea Giorgiana, consilier, clasa I, gradul profesional  superior la Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, adresa de corespondență: Municipiul Târgu Jiu, str. Victoriei, nr. 4, et. 2, camera 241, telefon: 0372531241, adresă de e-mail: giorgiana.florea@cjgorj.ro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelul cererii de transfer, modelul adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în specialitatea studiilor solicitate, modelul acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, bibliografia, tematica, atribuțiile stabilite în fișa postului, precum și Procedura privind transferul funcționarilor publici în/din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 218/2023 sunt anexate la prezentul anunţ.

Prezentul anunţ este publicat şi pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj www.cjgorj.ro (secţiunea Avizier virtual – Anunțuri de concurs).

 

Sari la conținut