Sari la conținut

Comunicat de presă – Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Gorj

În urma cutremurelor produse pe teritoriul județului Gorj, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj, s-a luat hotărârea formării de comisii mixte care să se deplaseze în teren și să evalueze vizual clădirile unde au fost semnalate degradări, pentru a avea o imagine clară a efectelor negative produse și pentru eliminarea pericolelor.

Din fericire, până în acest moment, la nivelul municipiului Tg-Jiu, în ceea ce privește blocurile de locuit și clădirile individuale cu destinația case de locuit nu au fost identificate vizual elemente ale structurilor de rezistență afectate.

Având în vedere numeroasele solicitări primite la nivelul dispeceratului ISU Gorj de la cetățeni care solicită expertize tehnice la clădirile afectate de cutremurele care s-au produs pe teritoriul județului Gorj, facem următoarele precizări:

ISU Gorj este structură specializată, destinată să execute în zona de competenţă legal încredinţată, misiuni de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, pe tipuri de risc specifice judeţului Gorj.

ISU Gorj nu are competențe legale de a efectua expertize tehnice!

În conformitate cu Legea nr. 212 din 12 iulie 2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, Capitolul II – Dispoziții privind reducerea riscului seismic al clădirilor existente, articolul 3, alineatul 1:

“Proprietarii clădirilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare clădiri au următoarele obligații:

a) să asigure urmărirea comportării în exploatare a clădirilor din proprietate sau administrare, în condițiile legii, în vederea identificării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare;

b) să asigure expertizarea tehnică, de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, a clădirilor existente cu vulnerabilitate seismică identificată ca urmare a evaluării vizuale rapide, în vederea încadrării într-o clasă de risc seismic și fundamentării măsurilor de intervenție;

c) să asigure transmiterea concluziilor raportului de expertiză tehnică și a încadrării clădirii într-o clasă de risc seismic către autoritățile administrației publice locale competente, precum și către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în termen de 30 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică, în vederea asigurării monitorizării acțiunilor pentru reducerea riscului seismic, respectiv notării în partea a III-a a cărții funciare a imobilului a clasei de risc seismic în care a fost încadrată clădirea existentă;

…”

Articolul 6, alineatul 1: „Pe întreaga durată a derulării acțiunilor privind reducerea riscului seismic al clădirilor existente, cuprinzând expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții, proprietarii și asociațiile de proprietari, persoane fizice sau juridice, vor beneficia de consiliere și asistență din partea compartimentelor de specialitate din cadrul primăriilor.”

Articolul 9, alineatul 1: „Comitetele județene pentru situații de urgență, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență și comitetele locale pentru situații de urgență vor acționa, în aria lor de autoritate, pentru educarea antiseismică a populației.”

Toate etapele, de la efectuarea expertizei tehnice până la proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție, acolo unde este cazul, se regăsesc în documentul legislativ care poate fi accesat aici: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/257526

Totodată, cetățenii care dețin polițe de asigurare pentru imobile, pot iniția procedura de despăgubire, conform legislației în vigoare.

Atât activitatea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Gorj, cât și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj este concentrate, în continuare, pe identificarea și evaluarea vizuală a clădirilor care au suferit degradări în urma cutremurelor, centralizarea constatărilor și inițierea demersurilor pentru eliminarea pericolelor iminente, acolo unde este cazul.

CJCCI Gorj

Sari la conținut