Sari la conținut

Anunț – privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului contractual de conducere vacant de director

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE CONCURS
Nr. 15279 din 05.12.2017

ANUNŢ
privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului contractual de conducere vacant de director, la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, instituție publică înființată în subordinea Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, concurs ce se va desfăşura în data de 11 decembrie 2017, ora 1000 – proba scrisă, la sediul Consiliului Judeţean Gorj

    Comisia de concurs constituită în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 190/30.10.2017, în urma analizării documentelor depuse la dosarele de concurs a constatat că următorii candidați înscriși pentru a participa la concursul de ocupare a postului contractual de conducere vacant de director, la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, instituție publică înființată în subordinea Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, îndeplinesc condiţiile legale, astfel:
1. Domnul Borugă Sandu-Ovidiu, a fost declarat „Admis”;
2. Doamna Dobrescu Ioana-Monica, a fost declarată „Admis”;
3. Doamna Bastorin Anca-Adelina, a fost declarată „Admis”;
4. Domnul Bădița Adrian, a fost declat “RESPINS” – Domnul Bădița Adrian, a depus dosarul de concurs în termen, iar în urma analizării documentelor dosarului, comisia a constatat neîndeplinirea de către candidat a condiției specifice privind studiile absolvite prin raportare la fișa de post a funcției vacante, astfel cum a fost aprobată, potrivit legii.
– În concret, candidatul a depus la dosar diploma de licență, eliberată de Universitatea Tehnică din Petroșani, Facultatea de Mine, profilul Mine, cu specializarea Exploatări Miniere la zi, constatându-se astfel că nu sunt îndeplinite condițiile specifice prevăzute în fișa de post, în sensul că specializările aferente domeniului fundamental ”științe inginerești” nu includ și specializarea absolvită de către candidat. Redăm mai jos condițiile specifice prevăzute în fișa de post conform anunțului:
”…Pe lângă condițiile generale prevăzute la punctul 1, candidații trebuie să îndeplinească și următoarele condiții specifice:
1.      Să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/studii universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniile:
a) științe inginerești, specializările – ingineria mediului, ingineria resurselor vegetale și animale, îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală;
b) științe juridice;
c) științe economice….”
Precizare: la luarea acestei decizii s-a consultat H.G. nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare.
5. Doamna Tivig Paula-Costina, a fost declarată „Admis”;
6. Domnul Vasiloiu Ion-Florin, a fost declarat „Admis”;
7. Domnul Șerban Gheorghe-Marius, a fost declarat „Admis”;
8. Doamna Dinescu Mihaela-Bianca, a fost declarată „Admis”.

   Fiind îndeplinite condiţiile legale, candidații declarați ”Admis” pot participa la concursul organizat în data de 11 decembrie 2017, ora 1000 – proba scrisă, la sediul Consiliului Judeţean Gorj, etajul II – SALA D.

  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut în urma selecției dosarelor de concurs, pot face contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, conform prevederilor  art. 31 din Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Sari la conținut