Sari la conținut

Anunț – privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Nr. 11572/30.07.2021

 

ANUNȚ
privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

     Informații privind desfășurarea concursului:

     I. Autoritatea publică organizatoare a concursului: Consiliul Județean Gorj.

     II. Funcția publică pentru care se organizează concursul: consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul urmărire execuție drumuri publice, Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj (IdPost 476355), cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână.

     III. Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise: 31 august 2021, ora 10:30, la sediul Consiliului Județean Gorj.

     IV. Condiții de participare
Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul urmărire execuție drumuri publice, Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare*, precum și următoarele condiții:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe inginerești;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

* Condiţia prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. e) în ceea ce priveşte atestarea stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, este aplicabilă la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 625 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

     V. Perioada de depunere a dosarelor de concurs
Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Gorj din str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului privind organizarea concursului de recrutare pe pagina de internet a instituției, respectiv în perioada 30.07.2021 – 18.08.2021.

     VI. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs
Florea Giorgiana, consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, adresa de corespondență: Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 4, et. 2, camera 241, telefon: 0372531241, adresă de e-mail: giorgiana.florea@cjgorj.ro.
Documentele necesare la dosarul de concurs, bibliografia și tematica concursului, precum și atribuțiile prevăzute în fișa postului sunt prezentate în Anexele nr. 1 – 4 la prezentul anunţ.

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Anexa nr. 1
la Anunţ nr. 11572/30.07.2021

DOCUMENTELE NECESARE LA DOSARUL DE CONCURS

     Pentru Concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul urmărire execuție drumuri publice, Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, dosarul de concurs depus de către candidat conține în mod obligatoriu următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:
a) formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare1;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcției publice2;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului3;
h) cazierul judiciar4;
i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

1 Formularul de înscriere este pus la dispoziţie candidaţilor de către Consiliul Județean Gorj din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acestuia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul Consiliului Județean Gorj, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric;
2 Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. f) este publicat pe pagina de internet a Consiliului Județean Gorj, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul Consiliului Județean Gorj, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în modelul orientativ trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în modelul orientativ şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
3 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii
4 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional.

Copiile de pe actele prevăzute în dosarul de concurs, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut pentru candidaţii cu dizabilităţi se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Formular de înscriere

Model orientativ de adeverință

Declarație pe propria răspundere 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Anexa nr. 2
la Anunţ nr. 11572/30.07.2021

BIBLIOGRAFIA
la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul urmărire execuție drumuri publice, Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

1. Constituția României, republicată (r1);
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
PARTEA a VI-a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice:
– TITLUL I – Dispoziţii generale;
– TITLUL II – Statutul funcţionarilor publici.
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
9. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;
10. Hotărârea Guvernului nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor.

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Anexa nr. 3
la Anunţ nr. 11572/30.07.2021

 

TEMATICA
la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul urmărire execuție drumuri publice, Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 

1. Principiile generale, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, autoritățile publice, economia şi finanţele publice, Curtea Constituţională, revizuirea Constituţiei, astfel cum sunt reglementate de Constituția României, republicată (r1);
2. Dispozițiile generale și Statutul funcționarilor publici, prevăzute de Titlul I și Titlul II ale Părții a VI – a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
4. Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
5. Autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
6. Calitatea în construcţii;
7. Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora;
8. Etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
9. Regimul drumurilor;
10. Verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate.

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Anexa nr. 4 la Anunţ nr. 11572/30.07.2021

Atribuțiile prevăzute în fișa postului corespunzătoare funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul urmărire execuție drumuri publice, Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 1. Participă şi îndeplinește, în cadrul unităţilor de implementare a proiectelor finanţate din fonduri speciale şi structurale, atribuţiile stabilite prin dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean, în conformitate cu prevederile legii;
 2. Întocmeşte rapoarte de specialitate pentru avizarea documentaţiilor tehnice la lucrările ce îi revin în răspundere;
 3. La cerere, acordă fără plată, asistenţă şi îndrumare de specialitate unităţilor administrativ-teritoriale în administrarea corespunzătoare şi dezvoltarea unitară a reţelei de poduri şi drumuri comunale, prin realizarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi modernizări pe drumurile respective;
 4. Participă ca membru în comisiile de recepţie/verificare a serviciilor şi lucrărilor specifice de drumuri şi poduri, în comisiile de evaluare/negociere a ofertelor prezentate în vederea atribuirii contractelor de achiziţii publice, nominalizaţi prin dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean;
 5. Participă în comisiile de constatare şi evaluare a efectelor calamităţilor naturale produse la drumurile şi podurile judeţene, întocmeşte note de fundamentare pentru alocarea fondurilor necesare refacerii cu prioritate a lucrărilor strict necesare asigurării circulaţiei în condiţii de siguranţă;
 6. Sesizează problemele apărute sau semnalate de organele de control, de proiectanţi ori constructori şi le prezintă conducerii instituţiei, cu propunerea de soluţionare; analizează şi propune măsurile identificate şi acţionează în vederea soluţionării neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor de proiectare; controlează respectarea tehnologiilor de execuţie în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare; solicită efectuarea de încercări de laborator şi probe suplimentare atunci când situaţia din teren o impune şi verifică rezultatele obţinute; în cazul constatării unor abateri de la caietul de sarcini, dispune întreruperea execuţiei lucrărilor şi informează şeful de serviciu; asigură realizarea măsurilor impuse în urma controalelor efectuate de organele abilitate de lege;
 7. Elaborează caiete de sarcini având ca obiect achiziţiile publice de servicii şi lucrări pe reţeaua publică de drumuri judeţene şi poduri; asigură întocmirea sau achiziţia, după caz, a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările aferente reţelei publice de drumuri judeţene;
 8. Asigură şi organizează condiţiile de recepţie a lucrărilor dirigentate, în condiţiile legii; face propuneri pentru componenţa comisiilor de recepţie şi pregăteşte împreună cu proiectanţii şi constructorii recepţiile la terminarea lucrării şi recepţiile finale; transmite către compartimentele de specialitate, procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi procesele verbale de recepţie finală, în vederea înregistrării acestora în inventarele patrimoniului public al judeţului şi în evidenţele financiar-contabile ale Consiliului Judeţean;
 9. Asigură și efectuează urmărirea execuției lucrărilor (poduri, podețe, drumuri județene) pe drumurile publice județene pe rețeaua de drumuri publice județene;
 10. Prioritizează, fundamentează şi propune, în cadrul aprobării bugetului propriu anual şi pe trimestre şi a întocmirii programului de achiziţii publice, lucrările necesare administrării şi dezvoltării reţelei de drumuri publice judeţene aflate în domeniul public al judeţului şi cheltuielile aferente în vederea îmbunătăţirii viabilităţii reţelei rutiere;
 11. Prioritizează, întocmeşte şi supune aprobării propunerile privind programele anuale şi lunare pentru realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, reabilitare, consolidare şi modernizare pe drumurile judeţene, inclusiv pentru podurile şi podeţele situate pe traseele respective;
 12. Fundamentează şi propune actualizarea anuală şi/sau pe parcursul exerciţiului bugetar şi financiar a necesarului de fonduri pentru execuţia lucrărilor în continuare şi până la finalizarea lor, în baza rectificărilor bugetare şi/sau fundamentării bugetului propriu pentru perioada anilor viitori;
 13. Asigură condiţiile necesare pentru începerea şi realizarea obiectivelor propuse pentru execuţie, privind pregătirea documentaţiilor tehnice, aprobarea indicatorilor tehnico-economici etc.;
 14. Asigură implementarea şi realizarea măsurilor impuse în urma controalelor efectuate de organele abilitate ale statului, la dispoziţia conducerii şi îndeplineşte acţiuni de prevenire pe viitor a unor fapte similare, potrivit măsurilor dispuse de conducere;
 15. Participă la implementarea şi dezvoltarea, prin sisteme, softuri şi programe informatice, a bazei de date a Consiliului Judeţean; în acest sens, îndeplineşte activităţi de constituire computerizată a fondului propriu de date statistice din domeniul activităţilor gestionate direct; Prin realizarea de activităţi computerizate de centralizare a informaţiilor din domeniul specific de activitate, asigură un sistem informaţional eficient şi rapid şi, totodată, corelarea sistemului informaţional cu cel decizional şi organizatoric, prin generarea de situaţii, rapoarte şi informări rapide, exacte şi calitative din sfera sa de competenţă şi responsabilitate şi, concomitent, controlul operaţiunilor derulate în cadrul direcţiei, în vederea înlăturării abaterilor şi deficienţelor constatate;
 16. Asigură comunicarea şi transferul de informaţii în sistem electronic, pentru operativitate, satisfacţie şi performanţe calitativ-superioare, rapiditate sporită şi eficienţă crescută a intervenţiilor; Contribuie şi participă la îmbunătăţirea calităţii şi frecvenţei schimbului şi bazei de informaţii la nivelul direcţiei şi, implicit, la nivelul instituţiei; Asigură realizarea şi respectă circuitul documentelor pentru o rezolvare operativă, fluentă şi eficientă a atribuţiilor ce-i revin;
 17. Propune măsuri cu nevoi reale şi asigură, potrivit atribuţiilor ce-i revin, gestionarea eficientă şi oportună a banilor publici şi patrimoniului autorităţii, în conformitate cu prevederile legale; Răspunde de calitatea activităţii desfăşurate, a informaţiilor furnizate şi de corectitudinea analizelor şi datelor asigurate ce derivă din activitatea desfăşurată;
 18. Răspunde de prezentarea obiectivă, corectă, fidelă şi fără omisiuni a deficienţelor constatate, a situaţiilor urmărite în acţiunile încredinţate de conducerea instituţiei, în conformitate cu prevederile legale şi normativele în vigoare, precum şi procedurile interne reglementate la nivelul autorităţii; Răspunde de prezentarea şi informarea scriptică a inexactităţilor şi erorilor constatate, includerea în conţinutul constatărilor/informărilor/notelor/rapoartelor astfel întocmite a elementelor probante în acest sens şi a propunerilor de măsuri corespunzătoare pentru remediere şi intrarea în normalitate;
 19. Execută activităţi de corespondenţă, primeşte corespondenţa repartizată şi urmăreşte respectarea prevederilor şi a termenelor legale în soluţionarea ei; asigură imparţialitate, obiectivitate şi echitate în rezolvarea corespondenţei;
 20. Realizează şi gestionează în mod eficient şi calitativ activităţile şi lucrările repartizate din sfera sa de competenţă şi responsabilitate, prin implicare activă şi serioasă în rezolvarea problemelor ce-i revin; Asigură rezolvarea problemelor curente şi propune măsurile corespunzătoare în realizarea interesului public; Este receptiv la solicitările conducerii şi manifestă capacitate de mobilizare personală pentru finalizarea într-un timp cât mai operativ a sarcinilor ce-i revin şi forţa psihică şi fizică de a se concentra şi a realiza mai multe sarcini concomitent;
 21. Asigură întocmirea corectă, completă şi la timp a documentelor ce intră în sfera sa de activitate, păstrarea şi evidenţa acestora în mod organizat şi în condiţii corespunzătoare; Asigură întocmirea de sinteze şi rapoarte privind domeniul său de activitate, informează periodic şi ori de câte ori este cazul, conducerea Consiliului Judeţean asupra activităţii desfăşurate, participă la întocmirea referatelor şi rapoartelor de specialitate specifice competenţelor sale profesionale şi domeniului de activitate al direcţiei;
 22. Se preocupă permanent de îmbunătăţirea abilităţilor şi performanţelor sale profesionale la locul de muncă, de pregătirea şi autoperfecţionarea sa profesională prin studiu individual şi participă la cursuri de instruire/perfecţionare; Utilizează în activitatea curentă cunoştinţele dobândite, respectiv competenţele obţinute sau abilităţile dezvoltate şi, după caz, asigură transferul de cunoştinţe;
 23. Se preocupă şi asigură creşterea calităţii documentelor emise; Angajează sau propune, după caz, în limita competenţelor atribuite, aplică cu obiectivitate şi responsabilitate măsurile necesare şi sarcinile dispuse de conducere în vederea creşterii eficienţei activităţii şi confirmă o evaluare realistă, obiectivă şi pertinentă a rezultatelor obţinute;
 24. Pentru funcţionarii publici responsabili de procedurile ISO: Stabileşte responsabilităţile şi elaborează procedurile de lucru la nivelul compartimentului de specialitate, respectiv procedurile de proces/ procedurile operaţionale, pentru asigurarea calităţii acestuia, coordonează proiectarea, documentarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii, în conformitate cu cerinţele standardului de referinţă SR EN ISO 9001:2008 şi cu obiectivele stabilite în cadrul compartimentului de specialitate; Respectă şi îndeplineşte întocmai cerinţele sistemului de management al calităţii la nivelul Consiliului Judeţean, potrivit standardelor de calitate, monitorizează rezultatele obţinute în cadrul structurii de specialitate şi propune îmbunătăţirea proceselor identificate la nivelul instituţiei; Aplică fără nici o derogare prevederile documentelor sistemului de management al calităţii şi se preocupă ca acesta să fie însuşit, conştientizat şi aplicat de fiecare funcţionar public şi personal contractual din cadrul structurii de specialitate pentru care este responsabilizat cu astfel de atribuţii, în vederea reducerii numărului de neconformităţi în funcţionarea compartimentelor de specialitate şi creşterii gradului de satisfacţie al cetăţenilor faţă de serviciile oferite de Consiliul Judeţean;
 25. Încurajează şi sprijină autorităţile şi instituţiile publice locale în a-şi dezvolta activitatea pe bază de strategii de dezvoltare durabilă, strategii sectoriale şi programe anuale, cu accesarea de finanţări nerambursabile, în vederea creşterii raportului calitate/preţ şi a numărului de proiecte investiţionale pe termen lung stabilite conform necesităţilor reale ale comunităţii, în condiţii de resurse financiare reduse, atât din veniturile proprii la nivel local, cât şi în condiţii de alocare cu mijloace de echilibrare bugetară insuficiente atingerii priorităţilor şi satisfacerii tuturor nevoilor cetăţenilor;
 26. Răspunde solicitărilor de informații de interes public formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul Compartimentului informații, relații publice și secretariat ATOP.
 27. Colaborează cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului la elaborarea studiilor şi programelor de dezvoltare, în vederea realizării politicilor sectoriale din domeniile specifice de activitate; Sprijină şi îndrumă autorităţile administraţiei publice locale prin activităţi ce privesc strategia, monitorizarea şi implementarea programelor de dezvoltare, de investiţii în infrastructura urbană/rurală finanţate din fonduri nerambursabile, buget de stat, venituri proprii, mijloace de echilibrare ori alte surse;
 28. Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate ale Consiliului Judeţean şi instituţiile/ serviciile publice subordonate, cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, cu alte autorităţi/instituţii şi entităţi, după caz, în rezolvarea sarcinilor de serviciu; îndeplineşte cu profesionalism, imparţialitate, obiectivitate şi în conformitate cu legea, îndatoririle de serviciu ce îi revin, precum şi a altor atribuţii delegate sau primite de la conducere şi contribuie la îmbunătăţirea activitatii autorităţii în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor;
 29. Asigură aplicarea dispoziţiilor interne, a hotărârilor Consiliului Judeţean şi a prevederilor legale în vigoare în activitatea ce o desfăşoară în cadrul compartimentului de specialitate din care face parte; Semnează acte şi documente din sfera sa de activitate, ce-i intră în competenţă şi responsabilitate;
 30. La solicitarea conducerii, participă la perfectarea, implementarea şi finalizarea de acţiuni, contracte, convenţii, protocoale, înţelegeri, acorduri şi orice alte angajamente legale referitoare la activităţi specifice compartimentului în a cărui structură se regăseşte, conform regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului judeţean şi poate fi împuternicit să reprezinte şi să susţină interesele judeţului în relaţiile ori raporturile cu diverse entităţi din ţară sau străinătate, persoane fizice sau juridice, pe probleme din domeniul său de activitate, în limita competenţelor stabilite de conducătorul autorităţii;
 31. Asigură şi răspunde de desfăşurarea, realizarea şi finalizarea obiectivelor şi acţiunilor planificate, stabilite prin programele de activitate în responsabilitatea sa şi prezintă informări/constatări/note/ rapoarte asupra stadiilor de execuţie şi eficienţei acestora;
 32. Asigură periodic informări în domeniile de competenţă şi responsabilitate, asigură şi răspunde pentru rezolvarea sarcinilor dispuse, raportează problemele deosebite şi dificultăţile întâmpinate, propune soluţii de rezolvare şi prevenire, efectuează analize şi sinteze, evaluări, estimări, documentare şi emite propuneri de specialitate; Stabileşte contacte, discuţii de lucru cu colaboratorii, rezolvă corespondenţa primită spre soluţionare, asigură şi-şi însuşeşte sub semnătură proprie redactarea de specialitate, în calitate de iniţiator şi în conformitate cu atribuţiile specifice postului pe care îl ocupă ori alte sarcini repartizate de conducere, documentele, corespondenţa şi lucrările astfel elaborate fiind supuse aprobării/avizării conducerii;
 33. Efectuează deplasări, participă la diverse întruniri de specialitate, seminarii, conferinţe, simpozioane, vernisaje, evenimente şi manifestări publice în domeniu etc.; Efectuează vizite şi poartă discuţii de lucru vizând obiective propuse şi/sau cuprinse în programele proprii de activitate, verificări şi evaluări prin sondaj la obiectivele aflate în implementare;
 34. Asigură sprijin şi consiliere de specialitate serviciilor/instituţiilor publice din subordine, unităţilor administrativ-teritoriale de pe raza judeţului ori alte entităţi, după caz, pentru îndeplinirea atribuţiilor similare specifice domeniului său de activitate, în conformitate cu prevederile legale;
 35. Prelucrează şi asigură punerea la dispoziţie a datelor şi documentelor pentru asigurarea transparenţei şi informarea opiniei publice; Asigură întocmirea şi raportarea situaţiilor de specialitate, asigură şi răspunde de actualizarea bazelor de date electronice din sfera sa de activitate, în vederea comunicării de informaţii corecte şi reale; Răspunde de exactitatea şi realitatea datelor şi informaţiilor furnizate;
 36. Utilizează raţional, integral şi cu responsabilitate timpul de lucru şi bunurile instituţiei aflate în folosinţa sa, pentru exercitarea şi îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, în scopul şi interesul autorităţii şi anunţă orice defecţiune a acestora personalului administrativ responsabil; Utilizează, cu aprobarea Preşedintelui Consiliului Judeţean, serviciul de telefonie internaţională; Funcţionarul public trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care-i revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici şi patrimoniului instituţiei, în conformitate cu prevederile legale;
 37. Asigură confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor pe care le întocmeşte şi de care ia cunoştinţă, potrivit legii;
 38. Asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal, a salariilor/indemnizaţiilor, precum şi a altor date/documente care potrivit prevederilor legale au caracter confidenţial.
 39. Asigură transmiterea către Compartimentul IT a datelor specifice domeniului de activitate necesare pentru actualizarea site-ului propriu al Consiliului Judeţean Gorj.
 40. Certifică pentru conformitatea cu originalul copiile de pe documentele privind activitatea de urmărire execuție drumuri publice existente în arhivă, precum și alte documente gestionate la nivelul compartimentului.
 41. Respectă prevederile legale în vigoare cu privire la activitatea de securitate şi sănătate în muncă, regulile de protecţia muncii şi cele privind folosirea echipamentelor de protecţie şi de lucru, precum şi activitatea arhivistică a documentelor pe care le gestionează în contextul exercitării funcţiei publice ce o ocupă în organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean; îşi însuşeşte şi aplică normele/regulile/instrucţiunile de sănătate şi securitate în muncă şi de pază contra incendiilor la locul de muncă în care îşi desfăşoară activitatea, respectă interdicţia de a desfăşura orice activităţi în cazul în care constată o stare de pericol în legătură cu munca sa; Răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii proprii în deplină siguranţă, prin aplicarea regulilor de sănătate şi securitatea muncii şi de pază contra incendiilor; Menţine curăţenia la locul de muncă şi pune în siguranţă documentele de serviciu la terminarea programului de lucru, asigură echipamentele, aparatele şi instalaţiile electrice şi electronice după terminarea programului de lucru şi păstrează legitimaţia de serviciu;
 42. Asigură şi răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi conştiinciozitate a tuturor lucrărilor, atribuţiilor şi sarcinilor încredinţate prin fişa postului şi care intră în competenţa sa de soluţionare, precum şi a altor sarcini dispuse de Preşedintele şi conducerea Consiliului Judeţean; Răspunde pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a atribuţiilor ce-i revin în competenţă, corespunzător actelor şi faptelor săvârşite, în condiţiile legii; în realizarea sarcinilor, colaborează cu toate compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean, cu instituţiile subordonate şi deconcentrate de la nivelul judeţului, cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, cu autorităţile şi instituţiile publice centrale, societăţi comerciale, persoane juridice fără scop lucrativ, alte entităţi, după caz;
 43. Respectă programul de lucru şi disciplina muncii la locul de muncă, execută orice alte activităţi dispuse de conducere, în conformitate cu pregătirea sa profesională; Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele instituţiei; Respectă regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, regulamentul de ordine interioară pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, alte normative şi proceduri interne de lucru, precum şi prevederile legale în vigoare privind funcţia publică, funcţionarul public şi activitatea pe care o desfăşoară şi atribuţiile pe care le exercită în acest sens; Participă la programele de instruire, pregătire şi perfecţionare profesională organizate de autoritate;
 44. Execută, asigură şi răspunde de îndeplinirea activităţilor administrative ce-i revin, cu respectarea prerogativelor de putere publică; Realizează activităţi în conformitate cu strategia de dezvoltare a judeţului şi de informatizare a administraţiei publice;
 45. Participă la implementarea, menținerea și dezvoltarea Sistemului de Management Integrat, în conformitate cu prevederile OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice și cerințele standardului ISO 9001:2015;
 46. Participă la selectarea și îndosarierea documentelor create sau gestionate la nivelul compartimentului, cu respectarea nomenclatorului arhivistic aprobat, în vederea pregătirii pentru arhivare și a predării acestora, pe bază de proces-verbal, la arhiva instituției;
 47. Respectă prevederile legale în vigoare cu privire la activitatea de securitate și sănătate în muncă, regulile de protecția muncii și cele privind folosirea echipamentelor de protecție și de lucru; își însușește și aplică normele/regulile/instrucțiunile de sănătate și securitate în muncă și de pază contra incendiilor la locul de muncă, respectă interdicția de a desfășura orice activități în cazul în care constată o stare de pericol în legătură cu munca sa; răspunde de organizarea și desfășurarea activității proprii în deplină siguranță, menține curățenia la locul de muncă și pune în siguranță documentele de serviciu la terminarea programului de lucru, asigură echipamentele, aparatele și instalațiile electrice și electronice după terminarea programului de lucru;
 48. Asigură îndeplinirea cu profesionalism, imparțialitate, obiectivitate, loialitate, corectitudine a tuturor lucrărilor, atribuțiilor și sarcinilor încredințate de superiorii ierarhici, potrivit pregătirii profesionale și competențelor dobândite, contribuie la îmbunătățirea activității instituției, precum și a calității serviciilor publice oferite cetățenilor;
 49. Se implică în soluţionarea situaţiilor de criză care implică/afectează instituţia şi propune măsuri în consecinţă;
 50. Pe perioada absenței din instituție, sarcinile şi atribuţiile vor fi preluate de persoane cu funcţii publice de execuţie din structura compartimentului de specialitate din care face parte, cu excepţia celor prevăzute expres prin dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean, după caz;
 51. Duce la îndeplinire şi alte sarcini stabilite de directorul executiv și de șeful de serviciu.

 

 

 

 

Sari la conținut