Sari la conținut

Anunț – Consiliul Județean Gorj organizează procedura de selecție pentru desemnarea consilierului de etică la nivelul autorității publice

Pagină actualizată la: 07.12.2022

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

Nr. 534 din 10.01.2022

ANUNȚ

Consiliul Județean Gorj organizează procedura de selecție pentru desemnarea consilierului de etică la nivelul autorității publice, în conformitate cu prevederile art. 4 – 6 din Hotărârea Guvernului nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici.

  1. Pentru a dobândi calitatea de consilier de etică, funcționarul public trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) este funcţionar public definitiv;

b) ocupă o funcţie publică din clasa I;

c) are, de regulă, studii superioare în domeniul ştiinţe sociale, astfel cum este definit acest domeniu de studii în condiţiile legislaţiei specifice;

d) prezintă deschidere şi disponibilitate pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin consilierului de etică în conformitate cu prevederile prezentului cod;

e) are o probitate morală recunoscută;

f) nu i s-a aplicat o sancţiune disciplinară, care nu a fost radiată în condiţiile legii;

g) faţă de persoana sa nu este în curs de desfăşurare cercetarea administrativă în cadrul procedurii disciplinare, în condiţiile legii;

h) faţă de persoana sa nu a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei;

i) nu se află într-o procedură de evaluare desfăşurată de autoritatea responsabilă de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, în condiţiile legii;

j) nu se află în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate cu calitatea de consilier de etică prevăzute la 453.

Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la lit. f) – j) se face prin completarea unei declaraţii de integritate, dată pe propria răspundere a funcţionarului public.

  1. Pentru a fi selectați, funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj care manifestă opţiunea de a dobândi calitatea de consilier de etică vor depune dosarele de candidatură în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, respectiv în perioada 10 – 14.01.2022, la sediul Consiliului Județean Gorj, Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice, camera 241.

Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) scrisoare de intenţie, din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: motivaţia funcţionarului public pentru a dobândi calitatea de consilier de etică, asumarea faptului că prezintă deschidere şi disponibilitate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin consilierului de etică, precum şi argumentele care îl recomandă pentru a îndeplini calitatea de consilier de etică;

b) copie a actului administrativ de numire a funcţionarului public în funcţia publică deţinută, certificată pentru conformitate cu originalul de către responsabilul din cadrul compartimentului de resurse umane al autorităţii publice;

c) copie a diplomei de licenţă sau, după caz, a diplomei de bacalaureat în cazul prevăzut la art. 452 (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, certificate pentru conformitate cu originalul de către responsabilul din cadrul compartimentului de resurse umane al autorităţii publice;

d) declaraţia de integritate, potrivit dispoziţiilor art. 452 (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Formatul declaraţiei de integritate este prevăzut în anexa la prezentul anunț, fiind pus la dispoziţie candidaţilor de către Consiliul Județean Gorj din oficiu, prin publicare pe site-ul propriu – www.cjgorj.ro, în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate procedurii de selecție – Avizier virtual, Anunțuri de concurs, precum și la sediul Consiliului Județean Gorj, Compartimentul resurse umane managementul funcției publice, camera 241, în format letric.

  1. Dosarele de candidatură vor fi verificate în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a acestora, rezultatele verificării fiind afișate la sediul autorității cu încadrarea în acest termen.

Procedura de desemnare a consilierului de etică la nivelul Consiliului Județean Gorj este anexată la prezentul anunț.


    CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

Anexă

la Anunțul nr. 534/10.01.2022

DECLARAŢIE DE INTEGRITATE1)

   1) Declaraţie de integritate, dată pe propria răspundere a funcţionarului public, în conformitate cu prevederile art. 452 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Autoritatea sau instituţia publică*: Consiliul Județean Gorj

* Datele operatorului de date cu caracter personal cuprinse în anexă sunt completate potrivit dispoziţiilor art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018, cu modificările ulterioare.

Sediul: mun. Târgu – Jiu, str. Victoriei nr. 4, jud. Gorj

Telefon: 0253/214006

Fax: 0253/212023

Persoana responsabilă cu protecţia datelor: Răuțescu Alina

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal şi temei juridic:

Desfășurarea procedurii de selecție pentru desemnarea consilierului de etică la nivelul Consiliului Județean Gorj, conform prevederilor art. 4 – 6 din Hotărârea Guvernului nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalităţii de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici.

Funcţia

Numele şi prenumele funcţionarului public care manifestă opţiunea de a dobândi calitatea de consilier de etică: . . . . . . . . . .

Datele de contact:

E-mail:

Telefon:

Declaraţii pe propria răspundere2)

2) Se va bifa cu „X” varianta de răspuns pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.
Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu CI/BI seria . . . . . . . . . . numărul . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .,

cunoscând prevederile art. 452 alin. (6) lit. f) –j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

mi-a fost □

nu mi-a fost □

aplicată o sancţiune disciplinară, care nu a fost radiată în condiţiile legii;

este în curs de desfăşurare □

nu este în curs de desfăşurare □

faţă de persoana mea cercetare administrativă în cadrul procedurii disciplinare, în condiţiile legii;

s-a dispus □

nu s-a dispus □

faţă de persoana mea începerea urmăririi penale pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei;

mă aflu □

nu mă aflu □

într-o procedură de evaluare desfăşurată de autoritatea responsabilă de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţii şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, în condiţiile legii;

mă aflu □

nu mă aflu □

în una dintre situaţiile de incompatibilitate cu calitatea de consilier de etică prevăzute de art. 453 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

 

Data . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .


Documentație anunț format editabil:

 

Sari la conținut