Sari la conținut

ANUNŢ – Consiliul Judeţean Gorj, cu sediul în Municipiul Tg-Jiu, str. Victoriei, Nr. 4, Judeţul Gorj, organizează examen de promovare în gradul/treapta profesională imediat superioară

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Nr. 5517/23.04.2019

 

ANUNŢ

      Consiliul Judeţean Gorj, cu sediul în Municipiul Tg-Jiu, str. Victoriei, Nr. 4, Judeţul Gorj, organizează examen de promovare în gradul/treapta profesională imediat superioară a următoarelor funcţii contractuale de execuţie:

 1. inspector de specialitate, gradul profesional II la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;
 2. muncitor calificat (electrician), treapta profesională IV la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;

       Condiţii de desfăşurare a examenului

      I. Data de desfăşurare a examenului:

       13 mai 2019, ora 1000, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;  

     II. Proba/probele examenului

       Probă scrisă constând în redactarea unei lucrări;

      III. Condiţii de participare:

       Examenul de promovare în grad/treaptă profesională se organizează cu respectarea prevederile art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi a Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014 pentru aprobarea unor reglementări proprii cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale, a examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale, precum şi a procedurii de evaluare a personalului contractual din aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj.

       Pentru a participa la examenul de promovare în grad/treaptă profesională, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă o vechime în gradul/treapta profesională a funcţiei din care promovează de cel puţin 3 ani;
 2. să fi obţinut calificativul ,,foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care aceștia s-au aflat în activitate;
 3. să nu fi suferit o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

     IV. Bibliografie stabilită pentru examen:

      A.    Pentru funcţia de inspector de specialitate, gradul profesional II la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj

 1. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul VI (Consiliul județean);
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (r1) cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

       B. Pentru funcţia de muncitor calificat (electrician), treapta profesională IV la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj

 1. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare (art. 91, Secțiunea a 2-a Atribuțiile consiliului județean, Capitolul VI – Consiliul județean);
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare (TITLUL II – Contractul individual de muncă, CAPITOLUL II – Executarea contractului individual de muncă și TITLUL XI – Răspunderea juridică, CAPITOLUL II – Răspunderea disciplinară);
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 4. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2741/2011 privind aprobarea reglementării tehnice Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I 7-2011- Anexa (CAPITOLUL 9 – Prevederi generale pentru exploatarea instalațiilor electrice);
 5. Legea nr. 319/2006 privind Legea securității şi sănătății în muncă (CAPITOLUL IV – Obligațiile lucrătorilor).

      Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice și al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, camerele 241, 251, telefon 0253/212016, interior 241/251.

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sari la conținut