Sari la conținut

Anunț – Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Nr. 8168/14.06.2019

ANUNŢ

          Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

         Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

            1. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 –   proba scrisă: 15 iulie 2019, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;

 –  interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Consiliului Județean Gorj.

            2. Condiţii de participare:

     Pentru a putea participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. Condițiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 2. Condițiile specifice:
 3. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul inginerie civilă, specializarea căi ferate, drumuri și poduri;
 4. studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
 5. autorizație diriginte de șantier pentru domeniul: drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu – de interes național/județean, eliberată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Inspectoratul de Stat în Construcții;
 6. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani.

          3. Perioada de depunere a dosarelor de concurs:

            Dosarele de concurs vor fi depuse la sediul Consiliului Judeţean Gorj din str. Victoriei nr. 4, mun. Târgu-Jiu, jud. Gorj, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului de recrutare în  Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv în perioada 14.06.2019-03.07.2019.

        4. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adresa de corespondență: județul Gorj, municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 4, et. 2, camera 241;

Telefon: 0372531236, adresă de e-mail: daniela.cornoiu@cjgorj.ro;

      Persoana de contact: Cornoiu Daniela, consilier superior la Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice, Serviciul resurse  umane, managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

        Documentele necesare la dosarul de concurs, bibliografia de concurs, precum și atribuțiile prevăzute în fișa postului sunt prezentate în Anexele nr. 1-3 la prezentul anunţ.

  

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                                                                                                                                                                                                           Anexa nr. 1                                                                                               la Anunţ nr. 8168/14.06.2019

 

                                                                                                       DOCUMENTELE NECESARE LA DOSARUL DE CONCURS

      Pentru concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, dosarul de concurs depus de către candidați va conține în mod obligatoriu următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare1;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management   ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz; 
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice2
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului (va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice);   
 8. cazierul judiciar3;
 9. declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

     Copiile de pe actele prevăzute la punctele 3-7 se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului prevăzut la pct. 3, care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail a persoanei de contact pentru primirea dosarelor de concurs.

   1 Formularul de înscriere este pus la dispoziţie candidaţilor de către Consiliul Județean Gorj din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acestuia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul Consiliului Județean Gorj, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric;

   2 Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la pct. 6 este publicat pe pagina de internet a Consiliului Județean Gorj, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul Consiliului Județean Gorj, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în modelul orientativ trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în modelul orientativ şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor; 

   3 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional.

   Documente necesare la dosarul de concurs:

1. Formular de înscriere

2. Model orientativ adeverinţă

3. Declarație pe proprie răspundere

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                                                                                                                                                                                                           Anexa nr. 2

                                                                                                             la Anunţ nr. 8168/14.06.2019

 BIBLIOGRAFIA

la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 1. Constituția României;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
 4. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată (r2);
 7. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare.

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                                                                                                                                                                                                           Anexa nr. 3

                                                                                                                 la Anunţ nr. 8168/14.06.2019

       

        Atribuțiile prevăzute în fișa postului corespunzător funcției publice de conducere vacante de șef de serviciu la Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 1. organizează, coordonează, îndrumă, conduce şi controlează activităţile ce revin structurilor organizatorice din subordine, corespunzător prevederilor din regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate şi asigură cooperarea şi armonizarea între acestea, precum şi între acestea şi celelalte structuri de specialitate ale Consiliului Judeţean, în toate documentele şi lucrările elaborate în comun, în vederea creşterii calităţii serviciilor publice şi unei mai bune administrări în realizarea interesului public;
 2. asigură fundamentarea necesarului de fonduri de la buget şi din finanţări speciale pentru activităţile coordonate direct şi gestionează resursele financiare alocate; în vederea asigurării unei bune administrări și dezvoltări a proprietății și în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate, identifică, prioritizează, fundamentează necesitatea și oportunitatea, estimează necesarul de fonduri și propune, prin bugetul propriu al județului și programele de investiții și achiziții publice, achiziționarea și realizarea de servicii și lucrări publice de interes județean, reprezentând cheltuieli curente sau de capital, respectiv cheltuieli de întreținere și reparații curente sau cheltuieli de capital ce constau în reabilitări, consolidări și modernizări la construcțiile aflate în proprietatea Județului Gorj, precum și orice alte cheltuieli curente și de investiții la bunurile din patrimoniul public și privat, inclusiv a celor din administrarea unor instituții publice;
 3. propune defalcarea trimestrială a necesarului anual sau multianual de fonduri pentru realizarea de servicii și lucrări publice de interes județean, conform priorităților stabilite și graficelor previzionate de achiziție și implementare, potrivit dimensiunii necesarului de finanțare și gradului de suportabilitate din veniturile componente ale bugetului ori programele cu finanțare nerambursabilă;
 4. asigură și monitorizează activitatea de fundamentare, întocmire şi centralizare a necesarului de fonduri din bugetul local/ de stat/ fonduri speciale/ fonduri structurale/ credite bancare/ fond de rezervă sau rulment/ alte surse, atât pentru obiectivele promovate prin programele anuale proprii de achiziţii curente şi de capital;
 5. asigură implementarea şi actualizarea permanentă a strategiei de dezvoltare a judeţului, în domeniul investiții și infrastructurii judeţene de drumuri şi poduri;
 6. participă la activitatea de analiză şi verificare a propunerilor ordonatorilor de credite cu privire la solicitarea mijloacelor de echilibrare, a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în vederea fundamentării, centralizării lor şi supunerii spre aprobare Consiliului Judeţean;
 7. asigură elaborarea şi implementarea strategiei privind dezvoltarea reţelei de drumuri publice;
 8. asigură și coordonează direct activitatea de administrare a reţelei de drumuri publice judeţene;
 9. coordonează fundamentarea, prioritizarea şi întocmirea propunerilor de specialitate, organizează, conduce şi controlează activitatea de fundamentare şi execuţie a programului de întreţinere, reparaţii şi dezvoltare a infrastructurii de poduri şi drumuri publice judeţene, în vederea îmbunătăţirii viabilităţii reţelei şi asigurării circulaţiei şi siguranţei rutiere;
 10. asigură fundamentarea, centralizarea şi propune actualizarea anuală şi/sau pe parcursul exerciţiului bugetar şi financiar, a necesarului de fonduri pentru continuitatea execuţiei serviciilor şi lucrărilor publice de interes judeţean, în vederea cuprinderii lor cu ocazia rectificărilor bugetare şi/sau în bugetele proprii pentru perioada anilor viitori;
 11. analizează, fundamentează, propune necesarul de achiziţii publice, concomitent cu aprobarea bugetului propriu al judeţului, în sfera de activitate a compartimentelor din subordine;
 12. asigură şi monitorizează întocmirea caietelor de sarcini pentru atribuirea contractelor de achiziţii produse, servicii şi lucrări cuprinse în programele curente şi de investiţii ale Consiliului Judeţean, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţilor, pentru reţeaua judeţeană de drumuri şi poduri, precum şi alte categorii de servicii şi lucrări publice de interes judeţean ori aferente domeniului public şi privat; Prezintă, spre aprobare Consiliului Judeţean, indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii cuprinse în programele proprii de achiziţii; Asigură condiţiile necesare începerii execuţiei lucrărilor (documentaţie tehnică, amplasamente, utilităţi, proiecte de execuţie etc.);
 13. asigură, verifică, monitorizează permanent şi răspunde de exercitarea atribuţiilor de beneficiar pentru obiectivele de investiţii, de la lansarea temei de proiectare şi până la recepţionarea acestora; Coordonează activitatea de organizare şi asigură operativitatea intervenţiilor necesare în scopul eliminării situaţiilor care generează proasta execuţie sau nerespectarea prevederilor contractului; În cazul constatării unor abateri de la caietul de sarcini şi propunerea tehnică, dispune întreruperea execuţiei lucrărilor, informează imediat conducerea instituţiei şi propune măsurile identificate în vederea soluţionării neconformităţilor contractuale, a defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor, a deficienţelor proiectelor etc.;
 14. asigură, prin compartimentele din subordine, condiţiile necesare pentru începerea şi realizarea lucrărilor curente şi de investiţii contractate, respectiv pregătirea documentaţiilor tehnice şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici, obţinerea de acorduri, avize şi autorizaţii, amplasamente, utilităţi etc.; Asigură şi controlează, prin structurile de specialitate aflate în coordonarea sa, îndeplinirea atribuţiilor de urmărire şi verificare a execuţiei corecte şi de calitate a lucrărilor cuprinse în programele proprii de achiziţii, corespunzător documentaţiilor tehnico-economice, precum şi confirmarea calitativă şi cantitativ-valorică a situaţiilor de plată pentru cantităţile real executate, prin măsurare la faţa locului, conform caietelor de sarcini, propunerilor tehnice şi financiare, a graficelor de realizare, prin diriginţi de şantier sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul realizării lucrărilor şi până la recepţia finală; Urmăreşte respectarea tuturor clauzelor contractuale, sesizează şi propune măsurile necesare în caz de neconformitate sau de conformitate parţială a lucrărilor executate, propune şi coordonează acţiunea de recepţionare preliminară, la terminare şi finală a lucrărilor, după expirarea duratei contractate şi a garanţiei de bună execuţie;
 15. asigură și coordonează activitatea de analiză şi verificare a solicitărilor şi asigură propunerea de specialitate privind aprobarea şi eliberarea acordurilor prealabile, autorizaţiilor de amplasare şi acces la drum şi autorizaţiilor speciale de transport; Asigură condiţiile şi coordonează emiterea şi eliberarea acordurilor şi avizelor privind administrarea drumurilor publice judeţene, întocmeşte, prin compartimentele de specialitate,  propunerile privind stabilirea tarifelor de utilizare a patrimoniului public judeţean şi de valorificare a acestuia, potrivit prevederilor legale;
 16. participă la perfectarea de convenţii, înţelegeri şi acorduri privind problemele din profilul de activitate al serviciului şi poate fi împuternicit să reprezinte interesele judeţului în relaţii cu alte judeţe sau cu organele centrale ale administraţiei publice;
 17. asigură și coordonează analizarea şi avizarea documentaţiilor tehnice pentru lucrările publice din programul propriu al Consiliului Judeţean; pentru lucrările proprii participă la promovarea pentru aprobare a lucrărilor avizate, conform legii;
 18. asigură și coordonează, potrivit legii, achiziţiile de proiectare şi execuţie pentru lucrările publice din programul Consiliului Judeţean ;
 19. asigură și coordonează realizarea lucrărilor publice de interes judeţean cuprinse în programul Consiliului Judeţean;
 20. verificarea concordanței dintre prevederile autorizaţiei și ale proiectului;
 21. preluarea amplasamentului și a reperelor de nivelment și predarea acestora executantului, libere de orice sarcină;
 22. participarea împreună cu proiectantul și cu executantul la trasarea generală a construcţiei și la stabilirea bornelor de reper;
 23. predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de şantier;
 24. studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor și procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiilor;
 25. verificarea existenței tuturor pieselor scrise și desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestați și existența vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;
 26. verificarea existenței programului de control al calității, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul de Stat în Construcții;
 27. verificarea existenței și valabilității tuturor avizelor, acordurilor, precum și a modului de preluare a condiţiilor impuse de acestea în proiect;
 28. verificarea existentei și respectarea „Planului calității” și a procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
 29. verificarea respectării legislaţiei cu privire la produsele pentru construcții, respectiv: existența documentelor de atestare a calității, corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în documentele de calitate, proiecte, contracte;
 30. interzicerea utilizării produselor pentru construcții necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru materialele netradiționale);
 31. urmărirea realizării construcţiei în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementarilor tehnice în vigoare și ale contractului;
 32. verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnica, în contract și în normele tehnice în vigoare;
 33. interzicerea executării de lucrări de către persoane neautorizate conform reglementarilor legale în vigoare;
 34. participarea la verificarea în faze determinante;
 35. efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice și semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinante, procese verbale de lucrări ce devin ascunse etc.);
 36. interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic;
 37. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă;
 38. urmărirea realizării lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţie acestora, și admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
 39. transmiterea către proiectant (prin intermediul investitorului) a sesizărilor proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformitățile constatate pe parcursul execuţiei;
 40. dispunerea opririi execuţiei, demolării sau, după caz, a refacerii lucrărilor executate necorespunzător de către executant, în baza soluţiilor elaborate de proiectant și vizate de verificatorul de proiecte atestat;
 41. verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale;
 42. urmărirea respectării de către executant a dispoziţiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
 43. preluarea documentelor de la constructor și proiectant și completarea cărții tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
 44. urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de şantier și predarea terenului deţinătorului acestuia;
 45. asigurarea secretariatului recepţiei și întocmirea actelor de recepţie;
 46. urmărirea soluţionării obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor și realizării recomandărilor comisiei de recepţie;
 47. predarea către investitor/utilizator a actelor de recepţie și a cărții tehnice a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.
 48. asigură și coordonează activitatea de acţionare în cazurile de seisme sau alunecări de teren în cadrul sistemului judeţean de apărare împotriva dezastrelor;
 49. asigură emiterea acordului şi avizului privind administrarea drumurilor publice şi face propuneri pentru stabilirea tarifelor de utilizare a patrimoniului public al domeniului judeţean şi de valorificare a acestui patrimoniu, conform legii.
 50. asigură conlucrarea cu celelalte direcţii ale Consiliului Judeţean, cu instituțiile subordonate precum şi cu consiliile locale şi aparatul de execuţie din cadrul primăriilor;
 51. asigură elaborarea, în domeniul specific de activitate, rapoarte de specialitate și sprijină inițiatorii la întocmirea și fundamentarea proiectelor de hotărâre și a expunerilor de motive, în vederea aprobării acestora în sedințele Consiliului Județean Gorj;
 52. participă şi susţine la şedinţele Consiliului Judeţean Gorj şi a comisiilor de specialitate proiectele de hotărâre întocmite la nivelul compartimentelor coordonate;
 53. primeşte corespondenţa repartizată de către conducerea Consiliului Judeţean Gorj şi o distribuie în termen de cel mult 48 de ore, compartimentelor de specialitate din subordine;
 54. urmăreşte respectarea termenelor legale în soluţionarea corespondenţei;
 55. informează lunar, trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, conducerea Consiliului Judeţean, asupra activităţii;
 56. analizează săptămânal activitatea depusă de salariaţii din cadrul compartimentelor coordonate şi analizează sarcinile pentru perioada următoare;
 57. asigură colaborarea cu celelalte direcţii ale Consiliului Judeţean şi instituţiile publice subordonate;
 58. urmăreşte respectarea legislaţiei în vigoare la elaborarea materialelor şi lucrărilor întocmite de compartimentele coordonate;
 59. asigură comunicarea și transmiterea, către compartimentele de specialitate, a proceselor verbale de recepție a serviciilor, precum și a proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor și a proceselor verbale de recepție finală a acestora, pentru obiectivele cuprinse în planurile anuale de achiziții și programele proprii de investiții, în vederea înregistrării acestora în inventarele și evidențelefinanciar-contabile ale instituției;
 60. asigură participarea sa și a personalului din subordine în comisiile de licitație, comisiile de recepție, comisiile de predare sau preluare a bunurilor din sau în patrimonial Județului Gorj, comisiile de evaluarea sau reevaluarea patrimoniului Județului Gorj, comisii constituite prin Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean;
 61. asigură întocmirea de rapoarte, situații statistice, informări, note de constatare sau note de fundamentare solicitate de conducerea Consiliului Județean, autoritățile publice centrale și alte entități abilitate, după caz;
 62. asigură, în cadrul echipei de implementare a proiectului finanțat din fonduri nerambursabile, îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a ghidului de implementare a proiectului, a contractului de finanțare și a anexelor la acesta, atât în perioada de implementate a proiectului, cât de sustenabilitate a acestuia, după cum urmează;
 63. urmărește respectarea legislaţiei în vigoare în îndeplinirea sarcinilor şi colaborează cu toate compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean, cu instituțiile subordonate acestuia şi unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului în realizarea operativă, eficientă şi potrivit prevederilor şi termenelor legale, a atribuţiilor sale
 64. primeşte corespondenţa repartizată de către conducerea Consiliului Judeţean şi urmăreşte respectarea prevederilor şi termenelor legale în soluţionarea ei; Asigură rezolvarea problemelor curente ce revin structurilor de specialitate aflate în subordonarea sa şi propune măsurile corespunzătoare;
 65. colaborează cu celelalte compartimente de specialitate ale Consiliului Judeţean şi instituţiile/ serviciile publice subordonate, cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, cu alte autorităţi/ instituţii şi entităţi, după caz, în rezolvarea sarcinilor de serviciu; Îndeplineşte cu profesionalism, imparţialitate, obiectivitate şi în conformitate cu legea, îndatoririle de serviciu ce îi revin, precum şi a altor atribuţii delegate sau primite de la preşedintele Consiliului Judeţean, vicepreședintele Consilului Județean și directorul executiv şi contribuie la îmbunătăţirea activitatii autorităţii în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor;
 66. reprezintă şi susţine interesele Consiliului Judeţean în raporturile cu diverse entităţi din ţară sau străinătate, pe probleme din domeniul său de activitate; Asigură confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor pe care le întocmeşte şi de care ia cunoştinţă, potrivit legii; Participă la negocierile cu organizaţiile sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul autorităţii publice locale şi instituţiilor publice, după caz;
 67. implementează şi îmbunătăţeşte continuu Sistemul de management al calităţii, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 şi aplică fără nici o derogare prevederile documentelor Sistemului de management al calităţii şi se preocupă de creşterea gradului de satisfacţie al cetăţenilor care beneficiază de serviciile Consiliului în muncă şi de pază contra incendiilor la locul de muncă în care îşi desfăşoară activitatea;
 68. în calitate de conducător direct al locurilor de muncă:
 69. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii în deplină siguranţă pentru lucrătorii pe care îi conduce, fiind răspunzător pentru aplicarea regulilor de sănătatea şi securitatea muncii şi a celor privind paza contra incendiilor;
 70. verifică – după fiecare instruire- respectarea de către  lucrători a regulilor prezentate şi prelucrate.
 71. propune actualizarea nomenclatorului arhivistic atunci când intervin modificări privind documentele gestionate la nivelul servciului pe care-l conduce;
 72. coordoneză predarea documentelor create de către serviciul aflat în subordine la arhiva Consiliului Județean, întocmind inventare şi procese verbale de predare-primire, conform normelor de arhivare în vigoare;
 73. răspunde de realizarea tuturor lucrărilor, atribuțiilor şi sarcinilor menționate mai sus, precum şi a altor sarcini stabilite de superiorii ierarhici, conform pregătirii profesionale şi competențelor dobândite.

        

Sari la conținut