Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 30.07.2021

Pagină actualizată la: 27.07.2021

Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 30.07.2021, ora 12:00, în sala A a Palatului Administrativ din Municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi:

 1. Referat constatator 1/10232/07.07.2021 privind încetarea de drept a mandatului domnului Hortopan Alexandru-Liviu de consilier județean și declararea locului său de consilier județean vacant;
 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean și declararea locului acestuia de consilier județean vacant;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027” și a „Planului Strategic Instituțional pe termen mediu și lung 2021-2027”;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activități nonprofit de interes general din domeniul sport, în anul bugetar 2021;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Gorj, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al Judeţului Gorj înregistrată la data de 30.06.2021;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A.;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu;
 10. Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiilor de concurs/examinare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele de ocupare a unor funcții de conducere vacante de şef de secţie și șef de serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu;
 11. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul administrativ al Școlii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu;
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Județean SALVAMONT Gorj;
 14. Proiect de hotărâre pentru avizarea în formă revizuită a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Baia de Fier;
 15. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale – comuna Brănești;
 16. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 30/26.02.2021 pentru stabilirea regimului juridic al unui bun aflat în patrimoniul UAT – Județul Gorj, precum și pentru abrogarea unor poziții din Inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj;
 17. Proiect de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Judeţului Gorj;
 18. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare asupra unui bun imobil – teren situat în Comuna Scoarța, Sat Scoarța, Județul Gorj, în favoarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 125 din 27.09.2019 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață din așezările informale ale județului Gorj;
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 29 din 26.02.2021 privind stabilirea componenței nominale precum și a Regulamentului  de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj;
 21. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor județeni care vor exercita calitatea de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
 22. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj.

Diverse

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2021 ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2021 ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ADIA” Gorj.
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine Județului Gorj pentru anul 2021 către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia;
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2021;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
 6. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al UAT- Județul Gorj în domeniul public al Județului Gorj.

               Notă:

             Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi la pct. 1-20 sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj, proiectul de hotărâre înscris la punctul 21 este inițiat de consilierii județeni Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Popescu Constantin, Soare Claudiu-Gabriel, Tănasie Cristinel.

             Proiectul de hotărâre nr. 22 este inițiat de consilierii județeni Grivei Gheorghe, Mitescu Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Soare Claudiu-Gabriel și Tănasie Cristinel.

 

Sari la conținut