Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 30.05.2024

Pagină actualizată la: 30.05.2024

ROMÂNIA                                                                                  

JUDEȚUL GORJ                                                                                            

CONSILIUL JUDEȚEAN                                               

 

 DISPOZIȚIA NR. 340

privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Gorj

 

                             Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin-Mihai Popescu:

În baza art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (2) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

 Art. 1. Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 30.05.2024, ora 14:00, online, conform Procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Gorj și ale comisiilor de specialitate prin mijloace electronice aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 119/2024 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Gorj, precum și pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Gorj.

 Art. 2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj este înscris în anexa care face pare integrantă din prezenta dispoziție.

 

Notă:

 • Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt inițiate de către Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Cosmin-Mihai Popescu;
 • Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor județeni în format electronic;
 • Comisiile de specialitate care vor emite avizele cu caracter consultativ sunt evidențiate în preambulul proiectelor de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi;
 • Consilierii județeni sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi.

 

Emisă azi, 24.05.2024

PREȘEDINTE,

 COSMIN-MIHAI POPESCU 

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

CRISTINA ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

 Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 340/24.05.2024

   

PROIECT AL ORDINII DE ZI

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj din data de 30.05.2024

  

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2024;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea duratei efective a concediului suplimentar de odihnă pentru salariații din cadrul Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;
 4. Proiect de hotărâre pentru avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  local al  Unității Administrativ Teritoriale – comuna Peștișani, pentru anul 2024;
 5. Proiect de hotărâre  pentru atribuirea directă, ca măsură de urgență, a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu, pentru trei trasee din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj.

 Diverse.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu.
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 257/22.12.2022 privind stabilirea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Gorj, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Referat constatator nr. 1/9942/28.05.2024 privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Tașcău Dorin-Dan și declararea locului său de consilier județean vacant;
 6. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatelor domnului Tașcău Dorin-Dan de consilier județean și de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj și declararea locului acestuia de consilier județean vacant.

PREȘEDINTE,

 COSMIN-MIHAI POPESCU 

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

CRISTINA ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

Sari la conținut