Sari la conținut

Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 18.12.2020

     Se convoacă Consiliul Județean Gorj în ședință ordinară, în data de 18.12.2020, ora 13:00, în sala C a Palatului Administrativ din municipiul Târgu-Jiu, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2020;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al judeţului Gorj  înregistrată la data de 10.12.2020 şi preliminată până la finele anului 2020;
 3. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 1.117/04.12.2020 a Președintelui Consiliului Județean Gorj, emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife pentru anul fiscal 2021, la nivelul Județului Gorj;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2021, la nivelul Județului Gorj;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea în regim de urgență, în termen de până la 7 zile lucrătoare, a autorizațiilor de construire, precum și a cuantumului taxei de urgență;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului dedicat „Anului Tudor Vladimirescu”;
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82 din 24.06.2020 privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj” propus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9-Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, „Obiectivul specific 9.1-Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 122 din 04.09.2020;
 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței nominale a Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra copiilor, violenței în familie și exploatării în familie;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții si Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și a capacităților de furnizare a serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 152/2017;
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
 12. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” Gorj;
 14. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare drum judeţean 671, ce traversează localităţile (DN 67D)Apa Neagră- Padeş-Călugăreni-Cloşani-Valea Mare, județul Gorj”;
 15. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind reprezentarea UAT – Județul Gorj în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul serviciilor publice de salubrizare „ADIS” Gorj;
 16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Gorj în Consiliul de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu – comuna Runcu.

      Diverse 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 17 din 31.01.2020 privind aprobarea planului de lucru pe anul 2020 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2018-2020” şi a cheltuielilor aferente acestuia;
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea încetării calității de asociat a UAT – Județul Gorj în cadrul Asociației Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL Tg-Jiu;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu”, propus spre finanțare prin intermediul Programului Operaţional Competitivitate (POC), Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune,  e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat și a Listelor de  investiții  prioritare  pentru infrastructura de  alimentare  cu  apă, colectare si  tratare  ape  uzate  în cadrul  PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ.
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.
 7. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen, prin demisie, a funcției de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj exercitate de către domnul Ion-Cristinel Rujan;
 8. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj.

               Notă:

               Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, pct. 1-6 și 8-17, sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Gorj.

              Proiectul de hotărâre de la punctul 7 este inițiat de Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, domnul Gheorghe Nichifor, și de consilierii județeni  Dorin-Dan Tașcău și Ion Ișfan.

Sari la conținut