Sari la conținut

Plan de selecție prealabilă a candidaților pentru completarea componenței statutare a Consiliului de Administrație al societății comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. Bumbești – Jiu

PLAN DE SELECȚIE PREALABILĂ A CANDIDAȚILOR PENTRU COMPLETAREA COMPONENȚEI STATUTARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII COMERCIALE ,,PARC INDUSTRIAL GORJ” S.A. BUMBEȘTI – JIU

 

COMPONENTA INIȚIALĂ

Versiunea 1

  

          Procedura de selecţie a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. Bumbești – Jiu  se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

          Procedura de selecţie se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea şi profesionalizarea consiliului de administraţie, potrivit standardelor de guvemanţă corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanţă corporativă ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

          Planul de selecţie este întocmit astfel încât procedura de recrutare şi selecţie să se realizeze cu respectarea dreptului la liberă competiţie, echitate şi egalitate de şanse, nediscriminare, transparenţă, tratament egal şi asumarea răspunderii.

 

 1. Procedura de selecție. Organizarea și desfășurarea procedurii de selecție

          Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 70/29.05.2019 a fost aprobată reluarea procedurii de selecție prealabilă a candidaților pentru completarea componenței statutare a Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești – Jiu.

          Consiliul Județean Gorj, în calitate de autoritate publică tutelară a Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. Bumbești – Jiu, a decis ca procedura de selecție pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al acestei societăți să fie realizată de către comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 139/31.07.2017.

          Comisia de selecție desfășoară întreaga procedură de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. Bumbești – Jiu.

          Componenta inițială a planului de selecție este elaborată de autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție.

          Pe parcursul desfășurării procedurii de selecție, această componentă este completată cu modele de materiale şi documente personalizate şi completate, specifice fiecărei etape.

          1.1. Scopul Planului de selecţie

          Scopul Planului de selecţie, este acela de a recruta 2 membri în Consiliul de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. Bumbești – Jiu, în vederea completării componenței statutare a acestuia.

          Planul de selecţie va fi realizat de autoritatea publică tutelară, prin Comisia de selecţie.

          Planul de selecţie în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecţie, reflectând principalele activităţi şi decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, părţile implicate, precum şi documentele de lucru.

          1.2. Principii

          Planul de selecţie este întocmit, astfel încât procedura de recrutare şi selecţie să se realizeze cu respectarea dreptului la liberă competiţie, echitate şi egalitate de şanse, nediscriminare, transparenţă, tratament egal şi asumarea răspunderii.

          1.3. Roluri şi responsabilităţi

          1.3.1. Autoritatea publică tutelară  îndeplineşte, în condițiile legii, următoarele atribuţii în procesul de selecţie, dar fără a se limita la acestea:

 1. decide declanşarea procesului de selecţie;
 2. aprobă profilul Consiliului de administraţie și profilul membrilor Consiliului de administraţie;
 3. publică anunţul de selecţie în cel puţin două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a autorităţii publice, cu cel puţin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunţ;
 4. întocmeşte scrisoarea de aşteptări şi o publică pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoştinţă de candidaţii la postul de administrator înscrişi pe lista scurtă.

          1.3.2. Comisia de selecţie îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii în procesul de selecţie, dar fără a se limita la acestea:

 1. întocmeşte Planul de selecţie, în vederea derulării procedurii de selecţie;
 2. derulează întreaga procedură de selecţie şi propune candidaţii selectaţi în lista scurtă în vederea numirii pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie.

          1.4. Componenţa și profilul Consiliului de administraţie

          1.4. 1. Componenţa Consiliului de administraţie

          Potrivit Statutului Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. Bumbești – Jiu, Consiliul de administraţie este alcătuit din 3 membri, care îndeplinesc următoarele condiții prevăzute de art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare:

 1. sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.
 2. cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.
 3. nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

 

          1.4.2. Profilul Consiliului de administraţie

          Profilul Consiliului  reprezintă o identificare a capacităţilor, trăsăturilor şi cerinţelor pe care consiliul trebuie să le deţină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizaţional, misiunea, aşteptările exprimate în scrisoarea de aşteptări şi elementele de strategie organizaţională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conţine şi matricea Consiliului de administraţie, care conferă o expresie a acestor capacităţi pe care Consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competenţe, abilităţi, alte condiţii eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual şi colectiv de membrii Consiliului.

          Profilul candidatului pentru funcţia de administrator reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerinţelor contextuale specifice rolului, precum şi competenţele tehnice şi atributele comportamentale, experienţa şi specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele şi ţintele întreprinderii publice, precum şi cu etapa de dezvoltare a acesteia. La întocmirea profilului se menţionează, pe de o parte, criteriile şi nivelurile de calificare obligatorii, pe de altă parte, criteriile şi nivelurile de calificare opţionale, atât la nivel individual, cât şi la nivelul colectiv al întregului Consiliu, sub formă de praguri minime de competenţă.

          Pentru constituirea profilului membrilor consiliului, au fost avute în vedere, fără a se limita la acestea,  următoarele cerințe:

 1. să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de administrator;
 2. să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung;
 3. să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să dea dovadă de integritate şi independenţă;
 4. să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

 

          Profilul Consiliului și profilul membrilor Consiliului este aprobat de către autoritatea publică tutelară.

          1.5. Criteriile ce trebuie folosite, potrivit legii, în cadrul procedurii de selecţie sunt diferenţiate în grupe şi subgrupe, după cum urmează: 

 1. Competenţe:
  1. competenţe specifice sectorului;
  2. competenţe profesionale de importanţă strategică;
  3. competenţe de guvernanţă corporativă;
  4. competenţe sociale şi personale;
  5. experienţă pe plan local şi internaţional;
  6. competenţe şi restricţii specifice pentru funcţionarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
  7. altele.
 2. Trăsături:
  1. reputaţie personală şi profesională;
  2. integritate;
  3. independenţă;
  4. expunere politică;
  5. abilităţi de comunicare interpersonală;
  6. aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor;
  7. diversitate de gen;
  8. altele, în funcţie de specificitatea întreprinderii publice.
 3. Alte condiţii care pot fi eliminatorii:
  1. rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care şi-a exercitat mandatul de administrator sau de director;
  2. înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar;
  3. altele, în funcţie de specificitatea întreprinderii publice şi prevederile legale aplicabile.

          1.6. Condiții ce trebuie îndeplinite de candidații pentru funcția de membru în Consiliul de de administraţie

          1.6.1. Condiţii generale minime obligatorii

  1. Să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  2. Să cunoască limba română (scris şi vorbit);
  3. Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului;
  4. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  5. Să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice sau juridice; *

          Să aibă experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;

 1. Să aibă experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 2. Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractual individual de muncă pentru motive imputabile, în ultimii 7 ani;
 3. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
 4. Să nu fi făcut poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
 5. Să aibă statutul de independent, în sensul 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Să nu facă parte concomitent din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.

 

*Pentru candidații din state membre ale Uniunii Europene, diploma de studii trebuie să fie recunoscută în România.

          Potrivit art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

          În cazul persoanelor juridice, condițiile mai sus precizate vor fi îndeplinite de către persoana fizică desemnată de acestea să candideze pentru funcția de membru al Consiliului de administrație.

          1.6.2. Condiţii specifice

          Se stabilesc pe baza profilului Consiliului de administrație și a profilului membrilor Consiliului de administrație și vor fi prevăzute în anunțul public.

          Documente pe care trebuie să le conțină dosarul de participare

 1. formularul de înscriere;
 2. Curriculum Vitae în format Europass (conform Hotărârii Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae);
 3. copia actului de identitate;
 4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, conform cerinţelor funcției pentru care candidează;
 5. pentru dovedirea vechimii în muncă şi specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
  • copia carnetului de muncă pentru perioada lucrată până la data de 01.01.2011;
  • adeverinţă pentru perioada lucrată după data de 01.01.2011;
  • alte documente care pot furniza informații relevante în acest sens.
 6. certificatul de cazier judiciar (este valabil 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care a fost eliberat) sau declaraţie privind cazierul judiciar;
 7. certificat de cazier fiscal (este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat) sau declaraţie privind cazierul fiscal;
 8. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului de candidatură (adeverinţa trebuie să conţină în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
 9. declaraţie privind respectarea prevederilor art. 1382 (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 10. declaraţie privind situaţiile prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. declaraţie privind apartenenţa la consiliile de administraţie, conform art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, conform prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Declarație prin care își exprimă acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal, precum și la derularea unei proceduri de obținere de date (atunci când este necesar în cadrul procesului de selecție), prin verificarea activităţii desfăşurate anterior de candidaţi sau verificarea referinţelor oferite de către candidaţi

 

          Bibliografie:

 1. Legea societăților nr. 31/1990, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 26/2003 privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi;
 5. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Calendarul desfășurării procedurii de selecție

 

Nr. crt.

Etapa

Termen

Responsabil

Document

1.                 

Declanșarea procedurii de selecție

29.05.2019

Consiliul Județean Gorj Gorj

Hotărâre

Hotărâre

2.                 

Elaborarea componentei inițiale a Planului de selecție

Maximum 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție

Consiliul Județean Gorj Gorj, prin Comisia de selecție

Componenta inițială a Planului de selecție

3.                 

Publicarea anunțului de selecție

Cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor

Consiliul Județean Gorj

Anunțul privind selecția membrilor Consiliului de administrație

4.                 

Depunerea/transmiterea dosarelor de candidatură

30 de zile de la data publicării anunțului

Candidații

Dosarul de candidatură

5.                 

Întocmirea listei lungi de candidați (nu este publică)

 

Comisia de selecție

Lista lungă de candidați

6.                 

Evaluarea dosarelor de candidatură din lista lungă, în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție

 

Comisia de selecție

Proces-verbal de evaluare a dosarelor

7.                 

Solicitarea de clarificări suplimentare referitoare la îndeplinirea minimul de criterii stabilite pentru selecție

 

Comisia de selecție

Adresă solicitare clarificări

8.                 

Informarea în scris a candidaților cu privire la respingerea dosarului din lista lungă

 

Comisia de selecție

Adrese de informare

9.                 

Verificarea informațiilor din dosarele rămase pe lista lungă și stabilirea punctajului conform grilei de evaluare

 

Comisia de selecție

Proces-verbal de stabilire a punctajului

10.             

Analizarea comparativă a candidaților, prin raportare la profilul Consiliului de administrație, și eliminarea candidaților în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului, până la limita a maximum 5 candidați pentru fiecare post de membru în Consiliului de administrație

 

Comisia de selecție

Proces-verbal de analiză

Lista scurtă de candidați

11.             

Solicitarea adresată candidaților aflați în lista scurtă de a depune în scris, la Consiliul Județean Gorj, declarația de intenție, în termen de 15 zile de la data emiterii listei scurte

 

Comisia de selecție

Adrese către candidați

12.             

Analizarea declarației de intenție și integrarea rezultatelor analizei în matricea profilului de candidat

 

Comisia de selecție

Proces-verbal de analiză

 

13.             

Elaborarea planului de interviu

 

Comisia de selecție

Planul de interviu

14.             

Selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă, pe bază de interviu

 

Comisia de selecție

Proces-verbal privind selecția

15.             

Elaborarea raportului pentru numirile finale

 

Comisia de selecție

Raportul pentru numirile finale

16.             

Transmiterea raportului pentru numirile finale către Președintele Consiliului Județean Gorj

 

Comisia de selecție

Adresă de înaintare a raportului

17.             

Mandatarea reprezentanților Județului Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru propunerea de membri în Consiliul de administrație

Maxim 150 de zile de la declanșarea procedurii

Consiliul Județean Gorj

Hotărâre

 

 1. Completarea planului de selecție

          Planul de selecţie va fi completat pe parcursul desfășurării procedurii de selecție cu următoarele modele de materiale şi documente personalizate şi completate, dar fără a se limita la acestea:

 1. profilul consiliului în funcţie;
 2. profilul noului consiliu;
 3. profilul fiecărui membru al consiliului;
 4. anunţurile privind selecţia, pentru presa tipărită şi online;
 5. materiale referitoare la declaraţia de intenţie;
 6. fişe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecţie;
 7. plan de interviu;
 8. formulare de nominalizare pentru candidaţii propuşi;
 9. recomandări de nominalizare;
 10. proiectul contractului de mandat;
 11. formulare de confidenţialitate;
 12. formulare ale declaraţiilor necesare a fi completate de către candidaţi;
 13. lista elementelor confidenţiale şi a celor ce pot fi făcute publice;
 14. lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice şi persoane juridice, în funcţie de etapele procedurii de selecţie;
 15. lista elementelor pentru verificarea candidaţilor aflaţi în lista scurtă.

 

Introducerea materialelor, documentelor și datelor în planul de selecţie se efectuează de către comisia de selecţie.

 

 

COMISIA DE SELECȚIE

 

Președinte,

Dobre Ionel

 

Membri:

Slivilescu Lidia

Cornoiu Daniela

Sari la conținut