Sari la conținut

Consiliul Judeţean Gorj organizează examenul de promovare în clasă a unui funcționar public de execuție încadrat pe o funcție publică cu nivel de studii inferior la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. ­­­­13835/19.08.2022

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Gorj organizează examenul de promovare în clasă a unui funcționar public de execuție încadrat pe o funcție publică cu nivel de studii inferior la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, care a absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată.

Examenul se organizează în conformitate cu prevederile art. 480 alin. (1) – (3) și alin. (5) și art. 618 alin. (23) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Informații privind desfășurarea concursului/examenului:

1. Data, ora şi locul desfăşurării examenului

 • proba scrisă: 05 septembrie 2022, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;
 • interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Consiliului Judeţean

2. Condiţii de participare la concurs/examen

Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
 2. să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Codul administrativ.

3. Dosarul de înscriere la examen

Dosarul de concurs se depune de către candidați la sediul Consiliului Judeţean Gorj din str. Victoriei nr. 4, mun. Târgu Jiu, județul Gorj, în termen de 5 zile de la data publicării anunţului privind organizarea examenului de promovare în clasă, respectiv în perioada 19.08.2022 – 23.08.2022.

4. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs

Persoana de contact: Rujan Adina-Teodora, consilier superior la Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, adresa de corespondență: Municipiul Târgu Jiu, str. Victoriei, nr. 4, et. 2, camera 241, telefon: 0372531241, adresă de e-mail: adina.rujan@cjgorj.ro.

Documentele necesare la dosarul de concurs, bibliografia de concurs, tematica de concurs, precum și atribuțiile stabilite în fișa postului sunt prezentate în Anexele nr. 1-4 la prezentul anunţ.

Prezentul anunţ este publicat şi pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj (https://www.cjgorj.ro, secţiunea Avizier virtual – Anunțuri de concurs).


CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ                                                                                                                              Anexa nr. 1

                                                                                                                                                                    la Anunţ nr. ­­­­13835/19.08.2022

                                                                                                          

DOCUMENTELE NECESARE LA DOSARUL DE CONCURS

 

Pentru examenul de promovare în clasă, dosarul de concurs depus de candidați va conține în mod obligatoriu, următoarele documente, conform prevederilor art. 145 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. cererea de înscriere la examenul de promovare în clasă;
 2. diploma de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
 3. adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițile legii.

Formularul cererii de înscriere (descarcă aici…)  este pus la dispoziţie candidaţilor de către Consiliul Județean Gorj din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acestuia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul Consiliului Județean Gorj, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric.


CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ                                                                                                                    Anexa nr. 2

                                                                                                                                                             la Anunțul nr. ­­­­13835/19.08.2022

 

 BIBLIOGRAFIA

la examenul de promovare în clasă a unui funcționar public de execuție încadrat pe o funcție publică cu nivel de studii inferior la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, care a absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată

 

  

 1. Constituția României, republicată;
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

PARTEA a III-a – Administrația publică locală:

 • Titlul III – Regimul general al autonomiei locale;
 • Titlul IV – Autoritățile administrației publice locale:
 • Capitolul I (Dispoziții generale);
 • Capitolul VI (Consiliul județean);
 • Capitolul VII (Președintele și vicepreședinții consiliului județean);
 • Capitolul VIII (Actele autorităților administrației publice locale).

PARTEA a VI-a – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice:

 • Titlul I – Dispoziții generale;
 • Titlul II – Statutul funcționarilor publici.
 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările completările ulterioare;
 3. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările si completările ulterioare;
 6. Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 


 CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ                                                                                                                    Anexa nr. 3

                                                                                                                                                              la Anunțul nr. ­­­­13835/19.08.2022

  

TEMATICA

la examenul de promovare în clasă a unui funcționar public de execuție încadrat pe o funcție publică cu nivel de studii inferior la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, care a absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată

 

 1. Principiile generale, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, autoritățile publice, economia şi finanţele publice, Curtea Constituţională, revizuirea Constituţiei, astfel cum sunt reglementate de Constituția României, republicată (r1);
 2. Dispozițiile generale și Statutul funcționarilor publici, prevăzute de Titlul I și Titlul II ale Părții a VI – a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
 6. Reglementarea cadrului juridic necesar asigurării de condiţii adecvate integrării socioprofesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora;
 7. Îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale;
 8. Formele de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
 9. Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2001.

 


 CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ                                                                                                                              Anexa nr. 4

                                                                                                                                                                    la Anunțul nr. ­­­­13835/19.08.2022

 

Atribuţiile postului:

 

 1. Elaborează și implementează în colaborare cu compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj parteneriate, protocoale de colaborare, proiecte de promovare și dezvoltare a turismului în județul Gorj;
 2. Participă la târguri de turism și alte manifestări expoziționale, seminarii, workshop-uri și diferite evenimente de interes turistic și cultural;
 3. Participă la evenimentele organizate de Serviciul promovare, turism și comunicare din cadrul aparatului de specialitate la Consiliului Județean Gorj, în vederea promovării județului Gorj;
 4. Identifică și stabilește prioritățile legate de elaborarea şi implementarea programelor, strategiilor şi politicilor locale de dezvoltare economico-socială, pe termen scurt, mediu şi lung, la nivelul judeţului, mai ales în domeniile de referință: cultură, turism, sport și tineret, îndrumă şi sprijină, la cerere, autoritățile administrației publice locale în elaborarea de strategii, prognoze şi programe în domeniile enumerate;
 5. Colaborează cu compartimentele de specialitate ale Consiliului Județean în promovarea de programe și parteneriate locale în domeniile: cultură, turism, sport și tineret;
 6. Participă, alături de reprezentanții celorlalte unități administrativ-teritoriale constituite la nivel județean și local, ce fac parte din Regiunea Sud-Vest Oltenia, la elaborarea de strategii regionale, prin organismele create în acest sens, şi organizează, în funcţie de necesități, structuri de lucru, de consultare sau administrare pentru programele de dezvoltare care vizează administrația publică județeană şi locală, în domeniile: cultură, turism, sport, tineret;
 7. Inițiază propuneri de parteneriate pentru derularea unor programe în domeniile cultură, turism, sport și tineret, la nivelul judeţului Gorj;
 8. Colaborează cu organizaţiile/asociațiile în care Consiliul Judeţean Gorj este membru, în limita competenţelor atribuite prin lege; fundamentează, prin rapoarte de specialitate, necesitatea, oportunitatea și legalitatea plăților reprezentând contribuția Consiliului Județean Gorj, în calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, al Ansamblului Regiunilor Europene și al Agenției pentru Dezvoltare Regională S-V Oltenia etc. și le supune spre aprobare Consiliului Județean;
 9. Colaborează cu instituțiile publice subordonate și autoritățile publice locale și participă la întocmirea și actualizarea bazei de date cu oportunitățile identificate și prioritățile de dezvoltare stabilite la nivelul județului Gorj, în domeniile: cultură, turism, sport, tineret, educație, sănătate; inițiază și promovează parteneriate de colaborare cu autoritățile publice locale, instituții publice, ONG-uri sau alte entități interesate în promovarea și dezvoltarea județului;
 10. Solicită autorităților publice locale, informațiile necesare elaborării programelor culturale și turistice pentru județul Gorj, pe termen scurt, mediu şi lung;
 11. Colaborează cu autoritățile locale și instituțiile publice, pentru promovarea resurselor turistice identificate pe raza județului Gorj;
 12. Asigură, în limita competențelor, furnizarea informațiilor legate de potențialul turistic și cultural al judeţului Gorj;
 13. Colaborează cu instituțiile deconcentrate de la nivelul județului şi autorităţile publice centrale, cu organizațiile nonguvernamentale (inclusiv cu ONG-urile), cu alte entități de drept public sau privat, în vederea obţinerii de informaţii şi baze de date necesare în activitatea ce o desfășoară; cooperează și conlucrează cu ONG-urile active, în vederea elaborării de proiecte de dezvoltare, stabilite conform priorităților Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj;
 14. Participă și asigură editarea şi distribuirea materialelor promoționale, cu caracter informativ, din domeniul turismului de orice fel (cultural, ecumenic, de agrement sau aventură etc.), atât în format scris, cât și pe suport audio-video.;
 15. Elaborează, în domeniul specific de activitate, rapoarte de specialitate și sprijină inițiatorii la întocmirea și fundamentarea proiectelor de hotărâre și a expunerilor de motive, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Județean Gorj;
 16. Organizează şi participă la schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, conferințe, târguri şi alte manifestări în scopul îmbunătățirii cunoștințelor de specialitate;
 17. Participă, alături de reprezentanții instituțiilor publice de cultură, la elaborarea și implementarea agendei culturale anuale a județului Gorj, la organizarea și desfășurarea diverselor evenimente locale, cu caracter turistic, social, educațional, sportiv, cultural etc.;
 18. Centralizează și fundamentează Agenda culturală a județului Gorj și se preocupă de modul de prezentare/machetare/multiplicare și distribuire a acestora; urmărește modul de organizare și derulare a evenimentelor/acțiunilor/simpozioanelor/proiectelor culturale prevăzute în Agenda culturală a județului Gorj, derulate atât de Consiliul Județean Gorj, cât și de instituțiile publice de cultură de subordonare județeană, precum și modul de îndeplinire a atribuțiilor fiecărei entități implicate;
 19. Gestionează dosarele primite de la unitățile de cult din teritoriu, corespondența cu solicitanții, întocmește referatele de plată pentru beneficiari, ordonanțările de plată, întocmește referate, informări, după caz;
 20. Analizează oportunitatea și necesitatea propunerilor de parteneriate/a solicitărilor de alocare de fonduri de la bugetul local, formulate de diverse entități, în temeiul actelor normative în vigoare;
 21. Participă la elaborarea, desfășurarea și susținerea activităților prevăzute în ”Programul propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate direct de Consiliul Județean Gorj”;
 22. Furnizează date şi informaţii referitoare la activitatea de presă persoanei cu atribuții privind asigurarea accesului la informaţii de interes public, solicitate conform Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 23. Participă la întocmirea bugetului estimativ și planului de achiziții publice necesare desfășurării activității serviciului;
 24. Se preocupă de rezolvarea în termenul şi temeiul legii, a adreselor/scrisorilor/comunicărilor/ sesizărilor/referatelor specifice activităţii desfăşurate, primite de la  superiorii ierarhici spre soluționare;
 25. Elaborează și actualizează Procedurile documentate – la nivelul serviciului/compartimentului;
 26. Participă la implementarea, menținerea și dezvoltarea Sistemului de Management Integrat, în conformitate cu prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018 și cerințele standardului ISO 9001:2015;
 27. Îşi însușește şi aplică normele/regulile/instrucțiunile de sănătate şi securitate în muncă şi de pază contra incendiilor la locul de muncă în care îşi desfăşoară activitatea;
 28. În realizarea atribuțiilor de serviciu colaborează cu celelalte compartimente de specialitate ale Consiliului Judeţean şi instituțiile/serviciile publice subordonate, cu unitățile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, cu alte autorități/instituţii şi entități, după caz;
 29. Prelucrează şi asigură punerea la dispoziţie a datelor şi documentelor pentru asigurarea transparenței şi informarea opiniei publice; asigură întocmirea şi raportarea situațiilor de specialitate, asigură şi răspunde de actualizarea bazelor de date electronice din sfera sa de activitate, în vederea comunicării de informaţii corecte şi reale; răspunde de exactitatea şi realitatea datelor şi informaţiilor furnizate;
 30. Utilizează rațional, integral şi cu responsabilitate timpul de lucru şi bunurile instituţiei aflate în folosinţa sa, pentru exercitarea şi îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, în scopul şi interesul autorităţii şi anunţă orice defecţiune a acestora personalului administrativ responsabil; utilizează, cu aprobarea Preşedintelui Consiliului Judeţean, serviciul de telefonie internațională; respectă prevederile legale în vigoare cu privire la activitatea de securitate şi sănătate în muncă, regulile de protecţia muncii şi cele privind folosirea echipamentelor de protecție şi de lucru, precum şi activitatea arhivistică a documentelor pe care le gestionează în contextul exercitării funcţiei publice ce o ocupă în organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean; îşi însușește şi aplică normele/regulile/instrucțiunile de sănătate şi securitate în muncă şi de pază contra incendiilor la locul de muncă în care își desfășoară activitatea;răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii proprii în deplină siguranță, prin aplicarea regulilor de sănătate şi securitatea muncii şi de pază contra incendiilor; menține curățenia la locul de muncă şi pune în siguranță documentele de serviciu la terminarea programului de lucru, asigură echipamentele, aparatele şi instalațiile electrice şi electronice după terminarea programului de lucru şi păstrează legitimația de serviciu;
 31. Respectă programul de lucru şi disciplina muncii la locul de muncă, execută orice alte activităţi dispuse de conducere, în conformitate cu pregătirea sa profesională; adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele instituţiei; respectă regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, regulamentul de ordine interioară pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, alte normative şi proceduri interne de lucru, precum şi prevederile legale în vigoare privind funcţia publică, funcționarul public şi activitatea pe care o desfășoară; participă la programele de instruire, pregătire şi perfecționare profesională organizate de autoritate;
 32. Execută, asigură şi răspunde de îndeplinirea activităţilor administrative ce-i revin, cu respectarea prerogativelor de putere publică; realizează activităţi în conformitate cu strategia de dezvoltare a judeţului şi de informatizare a administrației publice;
 33. Se implică în soluționarea situațiilor de criză care implică/afectează instituția şi propune măsuri în consecinţă;
 34. Urmărește respectarea legislaţiei în vigoare în îndeplinirea sarcinilor şi colaborează cu toate compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean, cu instituțiile subordonate acestuia şi unitățile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului în realizarea operativă, eficientă şi potrivit prevederilor şi termenelor legale, a atribuțiilor sale;
 35. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în vigoare;
 36. Răspunde de realizarea tuturor lucrărilor, atribuțiilor şi sarcinilor menționate mai sus, precum şi a altor sarcini stabilite de superiorii ierarhici, conform pregătirii profesionale şi competențelor dobândite.

 

 

 

 

Sari la conținut