Sari la conținut

Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul monitorizarea procedurilor administrative, managementul documentelor și secretariat ATOP

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Nr. 3374/28.02.2023

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul monitorizarea procedurilor administrative, managementul documentelor și secretariat ATOP, Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii administrative, achiziții publice și patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână.

Concursul/examenul se organizează în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (4) și alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

     Informații privind desfășurarea concursului/examenului:

     1. Data, ora şi locul desfăşurării concursului/examenului

 • proba scrisă: 30 martie 2023, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;
 • interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Consiliului Judeţean
 1. Condiţii de participare la concurs/examen

     Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2. să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 3. să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Codul administrativ.

3. Dosarele de concurs

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Judeţean Gorj din str. Victoriei nr. 4, mun. Târgu Jiu, județul Gorj, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului/examenului de promovare pe pagina de internet a instituției, respectiv în perioada 28.02.2023 – 20.03.2023.

 1. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs

Persoana de contact: Rujan Adina-Teodora, consilier la Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice, Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice și al unităților sanitare preluate din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, adresa de corespondență: Municipiul Târgu Jiu, str. Victoriei, nr. 4, et. 2, camera 241, telefon: 037253241, adresă de e-mail: adina.rujan@cjgorj.ro.

Documentele necesare la dosarul de concurs, bibliografia de concurs, tematica de concurs, precum și atribuțiile stabilite în fișa postului sunt prezentate în Anexele nr. 1-4 la prezentul anunţ.

Prezentul anunţ este publicat şi pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj www.cjgorj.ro (secţiunea Avizier virtual – Anunțuri de concurs).


CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ                                                                                                                                                                         Anexa nr. 1

                                                                                                                                                                                                        la Anunţ nr. 3374/28.02.2023

DOCUMENTELE NECESARE LA DOSARUL DE CONCURS

Pentru concursul/examenul de promovare, dosarul de concurs/examen depus de candidați va conține în mod obligatoriu, următoarele documente, conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează funcţionarul public;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 3. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor public, cu modificările şi completările ulterioare. (Descarcă aici…)
 4. adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

  * Copiile de pe actele prevăzute la punctele 1-2 se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  ** Formularul de înscriere este pus la dispoziţie candidaţilor de către Consiliul Județean Gorj din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acestuia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul Consiliului Județean Gorj, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric.


CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ                                                                                                                                                             Anexa nr. 2

                                                                                                                                                                                                          la Anunțul nr. 3374/28.02.2023 

 

BIBLIOGRAFIA

la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul monitorizarea procedurilor administrative, managementul documentelor și secretariat ATOP, Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii administrative, achiziții publice și patrimoniu 

 1. Constituția României, republicată;
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

     PARTEA A III-a – Administrația publică locală:

 • Titlul V- Autoritățile administrației publice locale:
 • Capitolul VI – Consiliul județean;
 • Capitolul VIII – Actele autorităților administrației publice locale;

PARTEA a VI-a – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice:

 • Titlul I – Dispoziții generale;
 • Titlul II – Statutul funcționarilor publici;
 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ                                                                                                                                                                 Anexa nr. 3

                                                                                                                                                                                           la Anunțul nr. 3374/28.02.2023

TEMATICA

la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul monitorizarea procedurilor administrative, managementul documentelor și secretariat ATOP, Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii administrative, achiziții publice și patrimoniu 

 1. Principiile generale, drepturile și îndatoririle fundamentale, autoritățile publice, economia și finanțele publice, Curtea Constituțională, revizuirea Constituției, astfel cum sunt reglementate de Constituția României, republicată;
 2. Dispozițiile generale și Statutul funcţionarilor publici, prevăzute de Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Consiliul județean – atribuții și funcționare;
 4. Actele autoritățiilor administrației publice locale- hotărârile consiliului județean, dispozițiile președintelui consiliului județean;
 5. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare;
 6. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
 7. Reglementări privind transparența decizională în administrația publică;
 8. Reglementări privind contenciosul administrativ, conform Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ                                                                                                                                                                             Anexa nr. 4

                                                                                                                                                                                                     la Anunțul nr. 3374/28.02.2023

Atribuţiile postului: 

   1. Elaborează și supune aprobării Președintelui Consiliului Județean Gorj Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Gorj;
   2. Organizează arhiva și evidența statistică a hotărârilor adoptate și întocmește Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Gorj, precum și Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliul Județean Gorj;
   3. Întocmește registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative;
   4. Transmite consilierilor județeni și a persoanelor invitate la ședințele consiliului județean invitația la ședință și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
   5. Ține evidența participării consilierilor județeni la ședințele comisiilor de specialitate și ale consiliului județean;
   6. Transmite hotărârile consiliului județean, potrivit Codului administrativ, Instituției Prefectului – Județul Gorj și persoanelor cărora li se adresează, asigurând totodată, publicarea actelor administrative cu caracter normativ în Monitorul Oficial Local;
   7. Înregistrează comunicarea către Prefect a hotărârilor consiliului județean, precum și eventualele obiecții ale Secretarului general a județului în registrele speciale prevăzute de Codul administrativ;
   8. Redactează procesele-verbale ale ședințelor consiliului județean și le transmite consilierilor județeni în vederea aprobării;
   9. Întocmește dosarele speciale ale ședințelor consiliului județean, le numerotează și le sigilează, conform dispoziției Președintelui consiliului județean;
   10. Întocmește Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele actelor administrative cu caracter normativ;
   11. Asigură elaborarea și publicarea Monitorului Oficial Local în format electronic, cu  sprijinul celorlalte compartimente din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, potrivit prevederilor Codului administrativ;
   12. În calitate de persoană responsabilă pentru relația cu societatea civilă, asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în admniistrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 445/25.02.2020;
   13. Îndeplineşte atribuţiile de înlocuitor al responsabilului cu organizarea Monitorului Oficial Local al Județului Gorj, având atribuții stabilite prin Dispoziția nr. 446/25.02.2020 emisă de Președintele Consiliului Județean Gorj, conform Anexei nr. 1 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
   14. Reprezintă autoritatea deliberativă în fața instanțelor judecătorești, la solicitarea directorului executiv al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu;
   15. Îndeplinește activitățile specifice procedurii transparenței decizionale la emiterea sau adoptarea, după caz, a actelor administrative cu caracter normativ;
   16. Coordonează activitatea Compartimentului monitorizarea procedurilor administrative, managementul documentelor și secretariat ATOP;
   17. Participă la elaborarea procedurilor operaționale integrate în sfera atribuțiilor de care răspunde;
   18. Cu privire la activitatea de securitate şi sănătate în muncă:
 • respectă prevederile legale în vigoare cu privire la activitatea de securitate şi sănătate în muncă, regulile de protecţia muncii şi cele privind folosirea echipamentelor de protecţie şi de lucru;
 • îşi însuşeşte şi aplică normele/regulile/instrucţiunile de sănătate şi securitate în muncă şi de pază contra incendiilor la locul de muncă în care îşi desfăşoară activitatea, respectă interdicţia de a desfăşura orice activităţi în cazul în care constată o stare de pericol în legătură cu munca sa;
 • răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii proprii în deplină siguranţă, prin aplicarea regulilor de sănătate şi securitatea muncii şi de pază contra incendiilor;
 • menţine curăţenia la locul de muncă şi pune în siguranţă documentele de serviciu la terminarea programului de lucru, asigură echipamentele, aparatele şi instalaţiile electrice şi electronice după terminarea programului de lucru;

   19. Selectează documentele pentru îndosariere/legare şi asigură predarea lor la arhiva consiliului judeţean, întocmind procese-verbale de predare-primire, conform normelor de arhivare în vigoare;

   20. Realizează activități în conformitate cu sistemul informatizat de management al documentelor, participă la implementarea concepției de organizare și desfășurare a activităților privind circuitul legal al lucrărilor și arhiva Consiliului Județean Gorj, în sistem informatizat;

      21. Referitor la sistemul de management al calităţii:

 • participă la implementarea, menținerea și dezvoltarea Sistemului de Management Integrat, în conformitate   cu   prevederile OSGG nr. 600/2018 și cerințele standardului ISO 9001:2015;
 • gestionează Procedurile Operaționale și documentate Sistemului de Management Integrat – la nivelul compartimentului;
 • participă la implementarea, menținerea și dezvoltarea Sistemului de Management Integrat, în conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/2018 și cerințele standardului ISO 9001:2015;
 • își însușește, conștientizează și aplică fără nici o derogare prevederile documentelor sistemului de management al calității, în vederea reducerii numărului de neconformități în funcționarea Compartimentului pentru relații cu publicul și creșterii gradului de satisfacție al cetățenilor față de serviciile oferite de consiliul județean.
 1. Îndeplineşte atribuţiile de responsabil cu riscurile, fiind nominalizată conform Dispoziţiei nr. 47/2023, potrivit căreia colectează riscurile aferente activităţilor, identifică strategia de risc, elaborează Registrul de riscuri la nivelul compartimentului, propune măsuri de control şi monitorizează implementarea acestora, după ce în prealabil acestea au fost aprobate de către conducătorul direcţiei, consiliază personalul din cadrul compartimentului în procesul de gestionare al riscurilor;
 2. Realizează şi gestionează în mod eficient şi calitativ activităţile şi lucrările repartizate din sfera sa de competenţă şi responsabilitate, prin implicare activă şi serioasă în rezolvarea problemelor ce-i revin; asigură rezolvarea problemelor curente şi propune măsurile corespunzătoare în realizarea interesului public; este receptiv la solicitările conducerii şi manifestă capacitate de mobilizare personală pentru finalizarea într-un timp cât mai operativ a sarcinilor ce-i revin şi forţa psihică şi fizică de a se concentra şi a realiza mai multe sarcini concomitent;
 3. Asigură întocmirea corectă, completă şi la timp a documentelor ce intră în sfera sa de activitate, păstrarea şi evidenţa acestora în mod organizat şi în condiţii corespunzătoare; asigură întocmirea de sinteze şi rapoarte privind domeniul său de activitate, informează periodic şi ori de câte ori este cazul, conducerea Consiliului Judeţean asupra activităţii desfăşurate, participă la întocmirea referatelor şi rapoartelor de specialitate specifice competenţelor sale profesionale şi domeniului de activitate al direcţiei;
 4. Răspunde de exactitatea şi realitatea datelor şi informaţiilor furnizate;
 5. Răspunde de prelucrarea, colectarea, stocare, păstrarea și asigurarea securității și confidențialității adecvate a datelor cu caracter personal potrivit prevederilor legale în vigoare și a politicilor de securitate și de protejare a datelor cu caracter personal instituite la nivelul Consiliului Județean Gorj;
 6. Informează de urgență responsabilul cu protecția datelor atunci când identifică sau suspectează o încălcare a securității datelor cu caracter personal;
Sari la conținut