Sari la conținut

Comunicat de presă – Semnare Contract de prestări servicii ce are ca obiect elaborarea Strategiei de dezvoltare a județului Gorj pentru perioada 2021-2027 și a Planului Strategic Instituțional

   Astăzi, 27 august 2020, a fost semnat Contractul de prestări servicii ce are ca obiect elaborarea Strategiei de dezvoltare a județului Gorj pentru perioada 2021-2027 și a Planului Strategic Instituțional, documente de programare ce se vor realiza într-un mod participativ, prin implicarea tuturor factorilor interesați în dezvoltarea socio-economică a județului Gorj.

   Consiliul Județean Gorj își propune, prin realizarea Strategiei de dezvoltare a județului Gorj pentru perioada 2021-2027 și a Planului strategic instituțional, o planificare strategică și bugetară multianuală, pornind de la programe, prin asigurarea participării informate la luarea deciziilor, nu doar a factorilor implicați, ci și a celor afectați sau interesați de acea decizie, precum și fundamentarea temeinică a acestor politici publice.

   Strategia de dezvoltare 2021-2027 va fixa prioritățile de dezvoltare sectorială și  intersectorială ale comunității, dar și direcțiile de acțiune pe termen mediu și lung, pornind de la analiza contextului economic și social existent.

   Planul strategic instituțional va oferi oportunitatea de a identifica și susține inițiative relevante pentru rezolvarea problemelor comunităților locale, prin descrierea în ansamblu, dintr-o perspectivă pe termen mediu și lung, a direcției viitoare a activităților instituției și stabilirea de punți de legătură între prioritățile urmărite și resursele financiare previzionate.

    Procesul de întocmire a Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027 va cuprinde următoarele activități:

  • Stabilirea obiectivelor strategice și consultarea a 2.000 de actori locali din instituții publice, sectorul privat și societatea civilă;
  • Implicarea directă a circa 120 de actori locali (factori de decizie din sectorul public și reprezentanți ai sectorului neguvernamental și privat) în ateliere de lucru. Rolul celor 120 persoane este de a stabili obiectivele strategice, având ca bază concluziile consultării participative;
  • Organizarea a 3 ateliere de lucru în cadrul cărora vor participa un număr de 40 de participanți/atelier. Scopul acestor ateliere este de a stabili principalele obiective prioritare/strategice ale Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027, având ca bază concluziile consultării participative. Identificarea nevoilor de dezvoltare ale județului vor conduce către o selecție concretă a direcțiilor strategice, iar abordarea va fi multisectorială, asigurând îmbunătățirea sistemelor de planificare și dezvoltare ce vor ajuta la elaborarea Strategiei de dezvoltare a județului Gorj pentru perioada 2021-2027.

   Principalele elemente ale strategiei vor viza: mediul economic, sănătatea, asistența socială, învățământul, infrastructura, educația, resursele umane, agricultura, turismul, dezvoltarea capacității administrative, cooperarea inter-instituțională și portofoliul de proiecte propuse.

   Facem precizarea că toate aceste activități sunt derulate în cadrul proiectului „Eficientizarea planificării strategice la nivel organizațional (EPSO)”, cod SMIS 125603, implementat în baza Contractului nr. 310 din 21.01.2019, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară – administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către cetățeni în concordanță cu SCAP.

Sari la conținut