Sari la conținut

ANUNȚ – procedura de selecție prealabilă a candidaților pentru completarea componenței statutare a Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. Bumbești – Jiu

ANUNȚ

 

          Consiliul Județean Gorj organizează, în calitate de autoritate publică tutelară, la sediul din mun. Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 4, jud. Gorj, procedura de selecție prealabilă a candidaților pentru completarea componenței statutare a  Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. Bumbești – Jiu.

          Procedura de selecţie se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale  Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

          Potrivit Statutului Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. Bumbești – Jiu, Consiliul de administraţie este alcătuit din 3 membri, care îndeplinesc următoarele condiții prevăzute de art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

 1. sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 2. cel puţin doi dintre membrii Consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
 3. nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
 4. majoritatea membrilor Consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare.

          În vederea completării componenței statutare a Consiliului de administrație, vor fi depuse candidaturi pentru două funcții de membri ai Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. Bumbești – Jiu, administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, pentru care sunt necesare studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic sau juridic și experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

           

          Candidații (persoane fizice) pentru funcțiile de membru al Consiliului de administrație trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. Să cunoască limba română (scris şi vorbit);
 3. Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului;
 4. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 5. Să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice sau juridice și experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;*
 6. Să aibă experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 7. Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractual individual de muncă pentru motive imputabile, în ultimii 7 ani;
 8. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată (r1), cu modificările ulterioare;
 9. Să nu fi făcut poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
 10. Să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal;
 11. Să aibă statutul de independent, în sensul 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
 1. să nu fie director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta şi să nu fi îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani;
 2. să nu fi fost salariat al societăţii ori al unei societăţi controlate de către aceasta sau să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
 3. să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv;
 4. să nu fie acţionar semnificativ al societăţii;
 5. să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, director sau salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanţial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
 6. să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta;
 7. să fie director într-o altă societate în care un director al societăţii este administrator neexecutiv;
 8. să nu fi fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate;
 9. să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 1 şi 4.

*Pentru candidații din state membre ale Uniunii Europene, diploma de studii trebuie să fie recunoscută în România.

 

          Potrivit art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

          În cazul persoanelor juridice, condițiile mai sus precizate vor fi îndeplinite de către persoana fizică desemnată de acestea să candideze pentru funcția de membru al Consiliului de administrație.

          Evaluarea candidaților se va face pe baza următoarelor criterii (competențe, trăsături, condiții):

          COMPETENȚE:

  1. Competențe specifice sectorului:
   1. Cunoașterea sectorului de activitate al societății;
   2. Gestionarea afacerii.

Membrii Consiliului vor avea cunoștințe și/sau experiență în activități legate de domeniul de activitate al societății, cunoștințe de organizare și gestiune a activității societății, precum și cunoștințe legate de reglementările specifice întreprinderilor publice.

 

  1. Competențe profesionale de importanță strategică:
   1. Viziune și planificare strategică;
   2. Capacitatea de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra activității societății;
   3. Marketing strategic,
   4. Managementul riscului;
   5. Legislație;
   6. Finanțe și contabilitate.

Membrii Consiliului vor avea experiență în îmbunătățirea performanței societății pe care o vor administra, precum și capacitatea de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea.

 

  1. Competențe de guvernanță corporativă:
   1. Cunoașterea principiilor de guvernanță corporativă și a bunelor practici în domeniu;
   2. Organizare și planificare;
   3. Monitorizarea performanței.

Se va evalua înțelegerea principiilor și practicilor de guvernanță corporativă, inclusiv  rolurile și responsabilitățile, luarea deciziilor, gândire strategică și previziuni, monitorizarea performanței.

 

  1. Competențe sociale și personale:

Se vor avea în vedere următoarele abilități:

   1. Abilități de comunicare și negociere;
   2. Capacitatea de analiză și sinteză.

 

  1. Experiență pe plan local și internațional:
   1. Experiență pe plan local;
   2. Experiență pe plan internațional.

Se va avea în vedere experiența cumulată în diverse organizații pe plan local și internațional.

 

  1. Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice
   1. Competențe:

  Competențe de conducere

Se vor evalua experiența cumulată în funcții de conducere/administrare în cadrul unor societăți, organizații, instituții, cunoștințele și abilitățile specifice funcțiilor de conducere.

  1. Restricții
   1. Nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
   2. Să nu facă parte concomitent din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale (această condiție va fi îndeplinită, în termenul legal, de către administratorii numiți în funcție în urma procedurii de selecție).

 

          TRĂSĂTURI:

 1. Reputaţie personală şi profesională;
 2. Integritate;
 3. Independenţă;
 4. Aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor;
 5. Expunere politică;
 6. Abilităţi de comunicare interpersonală;
 7. Diversitate de gen.

 

          CONDIȚII PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE:

 1. Număr de mandate în cadrul unor societăți sau regii autonome;
 2. Ani de când este manager/director general/director/administrator (sau altă funcție similară) într- o societate sau regie autonomă;
 3. Studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
 4. Rezultatele economice financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;
 5. Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.

          Dosarele de candidatură  trebuie să conțină următoarele documente:

 1. formularul de înscriere;
 2. Curriculum vitae în format Europass (conform Hotărârii Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae);
 3. copia actului de identitate;
 4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, conform cerinţelor funcției pentru care candidează;
 5. pentru dovedirea vechimii în muncă şi specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
  • copia carnetului de muncă pentru perioada lucrată până la data de 01.01.2011;
  • adeverinţă pentru perioada lucrată după data de 01.01.2011;
  • alte documente care pot furniza informații relevante în acest sens.
 6. certificatul de cazier judiciar (este valabil 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care a fost eliberat) sau declaraţie pe proprie răspundere privind cazierul judiciar, conform Formularului nr. 1 anexat;
 7. certificat de cazier fiscal (este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat) sau declaraţie pe proprie răspundere privind cazierul fiscal, conform Formularului nr. 2 anexat;
 8. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului de candidatură (adeverinţa trebuie să conţină în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
 9. documente care probează experiența în îmbunătățirea performanței societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus (de exemplu, documente privind creșterea cifrei de afaceri, creșterea profitabilității, creșterea numărului de angajați etc.);
 10. documente care atestă îndeplinirea criteriilor prevăzute în profilul Consiliului de administrație, respectiv în profilul membrilor Consiliului de administrație (de exemplu, scrisori de recomandare, diplome, distincții, premii sau alte elemente de recunoaștere a competenței profesionale, articole, lucrări de specialitate sau alte publicații proprii în domeniul/domeniile de specialitate, articole apreciative despre candidat etc.);
 11. declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea prevederilor art. 1382 (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, conform Formularului nr. 3 anexat;
 12. declaraţie pe proprie răspundere privind situaţiile prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, conform Formularului nr. 4 anexat;
 13. declaraţie pe proprie răspundere că nu a făcut poliție politică astfel cum este definită prin lege, conform Formularului nr. 5 anexat;
 14. declaraţie pe proprie răspundere privind apartenenţa la consiliile de administraţie, conform art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, conform Formularului nr. 6 anexat;
 15. declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, conform prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, conform Formularului nr. 7 anexat;
 16. declarație prin care își exprimă acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal, precum și la derularea unei proceduri de obținere de date (atunci când este necesar în cadrul procesului de selecție), prin verificarea activităţii desfăşurate anterior de candidaţi sau verificarea referinţelor oferite de către candidaţi, conform Formularului nr. 8 anexat.

          Dosarul de candidatură, conținând documentele solicitate prin anunț și un opis al documentelor semnat de candidat, se introduce într-un plic care va fi închis și pe care se va menționa poziția de membru în consiliul de administrație pentru care se depune candidatura, numele, prenumele și domiciliul candidatului.

          Dosarele de candidatură se depun/transmit, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 22.10.2018, ora 1630, la Registratura Consiliului Județean Gorj din mun. Tg-Jiu, str. Victoriei nr. 4, et. 2, jud. Gorj.

          Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are caracter confidenţial şi nu trebuie să fie publicată.

          Dosarele de candidatură sunt evaluate în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecţie, iar cele ce nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă.

          Dacă informaţiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce priveşte întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecţie de către candidaţi, comisia de selecție, cu sprijinul expertului independent, solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii.

          Candidaţii respinşi de pe lista lungă sunt informaţi în scris despre această decizie.

          Verificarea informaţiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă şi stabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat se efectuează în scris sau prin clarificări verbale, de către comisia de selecție asistată de către expertul independent.

          Candidaţii rămaşi în lista lungă după efectuarea verificărilor prevăzute mai sus sunt supuşi unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului.

          Candidaţii selectaţi care întrunesc cerinţele de competenţe ale consiliului, dar care au obţinut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalţi candidaţi sunt eliminaţi de pe lista lungă.

          Comisia de selecție asistată de expertul independent solicită informaţii suplimentare faţă de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea şi corectitudinea deciziilor luate.

          Informaţiile suplimentare se obţin, fără a se limita la acestea, prin următoarele mijloace:

 1. unul sau mai multe interviuri directe cu candidaţii;
 2. verificarea activităţii desfăşurate anterior de candidaţi;
 3. verificarea referinţelor oferite de către candidaţi.

          Ca urmare a informaţiilor suplimentare obţinute prin mijloacele mai sus precizate se poate revizui, îmbunătăţi şi valida acurateţea rezultatelor pe baza punctajului obţinut în matricea profilului de candidat.

          Candidaţii sunt eliminaţi de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut conform matricei profilului, până la limita a maximum 5 candidaţi pentru fiecare post de membru în consiliu, rezultând astfel lista scurtă.

          Candidaţilor aflaţi în lista scurtă li se comunică de către comisia de selecţie asistată de către expertul independent faptul că în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris la autoritatea publică tutelară declaraţia de intenţie.

          Comisia de selecţie asistată de către expertul independent analizează declaraţia de intenţie şi integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat. Rezultatele din matricea profilului de candidat se analizează în funcţie de matricea profilului consiliului.

          Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă se face pe baza de interviu, organizat de către comisia de selecţie asistată de expertul independent, în baza planului de interviu.

          În vederea organizării interviului se au în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:

 1. dosarul de candidatură;
 2. matricea profilului de candidat;
 3. declaraţia de intenţie a candidatului.

          Candidații înscriși în lista scurtă au obligația de a prezenta originalele documentelor solicitate prin anunțul public la dosarul de candidatură  (inclusiv cazierul judiciar și cazierul fiscal) până la data desfășurării interviului,  sub sancțiunea eliminării din această listă.

          Secretarul Comisiei de selecție va certifica pentru conformitatea originalul copiile documentelor existente la dosarul de candidatură.

          Data, ora și locul de desfășurare a interviului vor fi publicate pe pagina de internet-www.cjgorj.ro, secțiunea Avizier virtual – Anunțuri de concurs, precum și la sediul Consiliului Județean Gorj din mun. Tg – Jiu,  str. Victoriei, nr 4, jud. Gorj.

          După finalizarea interviurilor, comisia de selecţie asistată de expertul independent întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia.

          Prezentul anunț este publicat pe pagina de internet a autorității publice tutelare – www.cjgorj.ro, precum și pe pagina de internet a S.C. ,,Parc Industrial Gorj” S.A. Bumbești – Jiu – www.parculindustrial.wordpress.com.

          Relații suplimentare se pot obține la tel. 0372531241 sau  0372531251.

          La prezentul anunț sunt anexate următoarele documente: regulamentul de selecție, profilul consiliului de administrație și al membrilor acestuia, statutul societății comerciale, bugetul societății comerciale pentru anii 2014, 2015, 2016, formulare pentru declarațiile solicitate la dosarul de candidatură, formularul de înscriere și bibliografia.

 

PREȘEDINTE,

COSMIN-MIHAI POPESCU

 

COMISIA DE SELECȚIE

Președinte,
Dobre Ionel
Membrii:
Slivilescu Lidia
Cornoiu Daniela

Sari la conținut