Sari la conținut

ANUNȚ – privind rezultatul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției contractuale de excuţie de consilier juridic, gradul profesionaI Il din cadrul Aparatului permanent al Consiliului Judeţean Gorj

ANUNŢ

  privind  rezultatul  examenului  de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției contractuale de excuţie de consilier juridic, gradul profesionaI Il  din cadrul  Aparatului permanent al Consiliului Judeţean Gorj, susținut în  data de 01.11.2017  

       În data de 01.11.2017 s-a desfăşurat  examenul de promovare în grad profesional imediat superior al funcției  contractuale de execuţie de consilier juridic, gradul profesional II din cadrul Aparatului permanent al Consiliului Județean Gorj.

      Examenul de promovare în grad profesional s-a desfășurat cu respectarea prevederilor legale în acest sens ((Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aşa cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014,, precum şi prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014 pentru aprobarea unor reglementări proprii cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale, a examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale, precum şi a procedurii de evaluare a personalului contractual din aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj).

    La EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL, candidata, doamna COJAN RAMONA-GIORGIANA, a obţinut 97 puncte, fiind declarată ,,ADMIS”.

    Dacă candidata este nemulţumită de punctajul obţinut poate face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv până la data de 02.11.2017, orele 1400, la Compartimentul resurse umane, managementul funcţiei publice, camera 241.                                                                                            

                                                                                                     

Sari la conținut