Sari la conținut

ANUNŢ – privind rezultatul contestației depuse la Concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa a I-a, gradul profesional debutant la Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Consiliul Judeţean Gorj

Comisia de concurs

Nr. 13750/17.08.2022

 

ANUNŢ

privind rezultatul contestației depuse la Concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa a I-a, gradul profesional debutant la Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 

 

În data de 17.08.2022 Comisia de soluționare a contestațiilor s-a întrunit în vederea soluționării contestației înregistrate la Consiliul Județean Gorj sub nr. 13699 din 16.08.2022, formulate în scris de către candidatul cu dosarul de concurs înregistrat sub numărul 12228/21.07.2022, depusă și înregistrată în termenul legal la sediul Consiliului Județean Gorj, candidat înscris la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa a I-a, gradul profesional debutant la Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Comisia de soluționare a contestațiilor a analizat întregul dosar de concurs și, prin raportare la prevederile legale incidente, a procedat la soluționarea aspectelor ce fac obiectul contestației.

Concursul a fost organizat cu respectarea prevederilor art. 618 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Agenția Națională a Funcționarilor Publici fiind înștiințată în termenul legal asupra intenției de a demara procedura legală de concurs (adresa Consiliului Județean Gorj nr. 11219/05.07.2022).

Potrivit prevederilor art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizarea concursului presupune derularea etapelor cuprinse între înștiințarea Agenției şi asigurarea publicității concursului, în condițiile legii.

În ceea ce privește publicitatea concursului, la art. 618 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se precizează că anunțul privind concursul se publică pe pagina de internet a instituției organizatoare și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării concursului.

De asemenea, potrivit art. 39, alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, înainte cu cel puțin 30 de zile de data stabilită pentru proba scrisă, autoritatea ori instituția publică organizatoare a concursului are obligația asigurării publicității concursului, în condițiile legii, prin publicarea în aceeași zi a anunțului de concurs la secțiunea special creată în acest scop pe pagina proprie de internet și pe site-ul Agenției.

Având în vedere aceste prevederi legale, în data de 11.07.2022, Comisia de soluționare a contestațiilor constată că anunțul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa a I-a, gradul profesional debutant la Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, a fost afișat atât pe site-ul și la sediul Consiliului Județean Gorj (Anunț nr. 11524/11.07.2022) cât și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, fiind astfel respectate cerințele imperative ale legislației incidente cu privire la asigurarea publicității concursului.

De altfel, sub aspectul asigurării publicității concursului, candidatul nu poate invoca pretinse vicii în condițiile în care, anterior desfășurării probei scrise a concursului, dosarul său a făcut obiectul etapei de selecție a dosarului, și a participat la proba suplimentară – cunoștințe de operare PC, probă la care a fost declarat ADMIS.

În data de 16.08.2022, la ora 1030, potrivit anunțului de concurs, a fost programată desfășurarea probei scrise a concursului, la sediul Consiliului Județean Gorj, Sala D.

Înainte de începerea probei scrise, stabilită conform anunțului de concurs pentru ora 1030 , s-a făcut apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității, pe baza cărții de identitate, potrivit borderoului întocmit în acest sens și s-a constatat că nu a răspuns la apelul nominal candidatul având dosarul de concurs cu numărul 12228/21.07.2022, fiind declarat absent, în considerarea aplicării de către Comisia de concurs a prevederilor art. 53, alin. 3, Teza a III-a din HG nr. 611/2008, potrivit cărora  „Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ….sunt considerați absenți”.

În condițiile în care la apelul nominal a răspuns prezent candidatul având dosarul de concurs înregistrat sub numărul 12189/21.07.2022, în aplicarea prevederilor art. 53, alin. 5 din HG nr. 611/2008, la ora stabilită pentru începerea probei scrise (1030), comisia de concurs a prezentat singurului candidat participant la proba scrisă seturile de subiecte și l-a invitat să extragă un plic cu subiectele de concurs, consumându-se etapa procedurală de comunicare a subiectelor de concurs prin aducerea la cunoștință a setului de subiecte extras.

De asemenea, se constată că în condițiile în care, potrivit propriei mărturisiri a candidatului contestator, acesta a intrat în sala de concurs la ora 1045, în mod legal Comisia de concurs nu a permis, după începerea comunicării subiectelor prin aducerea la cunoștință a setului de subiecte extras, accesul la concurs a candidatului având dosarul de concurs cu numărul 12228/21.07.2022, declarat absent la apelul nominal efectuat la 1030, fiind astfel respectate prevederile exprese și imperative ale art. 53, alin. (6) din HG nr. 611/2008, potrivit cărora „După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaților care întârzie sau al oricărei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfășurării probei”.

Se concluzionează, prin raportare la motivele contestației ce vizează neprezentarea candidatului la începerea probei scrise, că acestea au caracter neserios (trafic intens în zonă, lipsa locurilor de parcare) ce denotă lipsa unor minime diligențe din partea candidatului pentru a se prezenta la ora anunțată de începere a concursului, opozabilă tuturor candidaților înscriși la concurs, pe fondul recunoașterii, în mod explicit, de către contestator a propriei culpe.

Prin urmare, regulile de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea unei funcții publice sunt expres și fără echivoc reglementate prin acte normative (legi, HG), și nu conțin dispoziții derogatorii de natură să favorizeze candidații care au depus dosare de înscriere la concurs prin concesii acordate de către comisia de concurs, cu atât mai mult atunci când aceștia se prevalează, în mod vădit, de propria incorectitudine în recunoașterea dreptului de acces la concurs, în speță proba scrisă, respectiv se apără valorificând un asemenea temei.

Având în vedere aceste motive, Comisia de soluționare a contestațiilor constată că au fost respectate prevederile legale incidente atât cu privire la modul de organizare și desfășurare a probei scrise a concursului organizat în data de 16.08.2022,  cât și cele referitoare la publicitatea concursului, drept pentru care contestația formulată de către candidatul având dosarul de concurs cu numărul 12228/21.07.2022 va fi respinsă ca netemeinică.

Comunicarea rezultatului contestației se va face prin grija secretarului comisie de concurs, prin afișare la locul desfășurării concursului și pe site-ul Consiliului Județean Gorj www.cjgorj.ro (secţiunea Avizier virtual – Anunțuri de concurs).

 

Candidatul nemulțumit de rezultatul contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

 

Afișat azi: 17.08.2022, ora 1430

                                                                      

 

Secretar,

Șendroiu Cristina

Sari la conținut