Sari la conținut

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
COMISIA DE EXAMINARE
Nr.  7394/16.06.2017
 
 
 
ANUNŢ
 
 
privind punctajul şi  rezultatul obţinut  la  PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a funcției contractuale de execuţie de referent, treapta profesională II la Compartimentul evidență primară și gestiune bunuri, Serviciul achiziții publice și relații contractuale, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, din data de 15.06.2017
 
 
 
            În data de 15.06.2017 s-a desfăşurat  examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a uncției contractuale de execuţie de referent, treapta profesională II la Compartimentul evidență primară și gestiune bunuri, Serviciul achiziții publice și relații contractuale, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, din data de 15.06.2017.
           Organizarea şi desfăşurarea examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în acest sens (Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aşa cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014, precum şi prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014 pentru aprobarea unor reglementări proprii cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale, a examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale, precum şi a procedurii de evaluare a personalului contractual din aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj).
            La PROBA SCRISĂ, candidatul participant la acest examen, doamna OTGON CAMELIA, a obţinut 71 puncte, fiind declarată ,,ADMIS”.
            Candidata nemulţumită de punctajul obţinut poate face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv până la data de 06.03.2015, orele 16,30, la Compartimentul resurse umane, managementul funcţiei publice, camera 241.
 
Data şi ora afişării anunţului:
16.06.2017, ora 12:00
 
Secretar comisie,
Nimară Nidia
 
Sari la conținut