Sari la conținut

Anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul/treapta profesională imediat superioară a două funcţii contractuale de execuţie

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Nr. 8985/30.05.2022

 ANUNŢ

Consiliul Judeţean Gorj, cu sediul în Municipiul Târgu Jiu, str. Victoriei, nr. 4, Judeţul Gorj, organizează examen de promovare în gradul/treapta profesională imediat superioară a următoarelor funcţii contractuale de execuţie:

 1. inspector de specialitate, gradul profesional I la Compartimentul monitorizarea procedurilor administrative și managementul documentelor, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;
 2. muncitor calificat (electrician), treapta profesională III la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

Condiţii de desfăşurare a examenului

I. Data de desfăşurare a examenului:

15 iunie 2022, ora 1000, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

II. Proba/probele examenului

Probă scrisă constând în redactarea unei lucrări.

III. Condiţii de participare:

Examenul de promovare în grad/treaptă profesională se organizează cu respectarea prevederile art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 554 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a Dispoziției Președintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014 pentru aprobarea unor reglementări proprii cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale, a examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale, precum şi a procedurii de evaluare a personalului contractual din aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj.

Pentru a participa la examenul de promovare în grad/treaptă profesională, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă o vechime în gradul/treapta profesională a funcției din care promovează de cel puţin 3 ani;
 2. să fi obţinut calificativul ,,foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care aceștia s-au aflat în activitate;
 3. să nu fi suferit o sancţiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

IV. Bibliografie stabilită pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei contractuale de execuție de inspector de specialitate, gradul profesional I la Compartimentul monitorizarea procedurilor administrative și managementul documentelor, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj 

 1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul V, Capitolul VI (Consiliul județean);
 2. Ordonanța Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (r1) cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

V. Bibliografie stabilită pentru examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară funcţiei de muncitor calificat (electrician), treapta profesională III la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj 

 1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul V, Capitolul VI (Consiliul județean);
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare (TITLUL II – Contractul individual de muncă, CAPITOLUL II – Executarea contractului individual de muncă și TITLUL XI – Răspunderea juridică, CAPITOLUL II – Răspunderea disciplinară);
 3. Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2741/2011 privind aprobarea reglementării tehnice Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I 7-2011- Anexa (CAPITOLUL 9 – Prevederi generale pentru exploatarea instalațiilor electrice);
 4. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă – CAPITOLUL IV (Obligațiile lucrătorilor), cu modificările și completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, camerele 241, 251, telefon 0372531241. 

PREŞEDINTE,

COSMIN-MIHAI POPESCU

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

 

Sari la conținut