Sari la conținut

Anunț – privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice specifice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Pagină actualizată la: 24.05.2021

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ Nr. 7067/07.05.2021

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Informații privind desfășurarea concursului:

I. Autoritatea publică organizatoare a concursului: Consiliul Județean Gorj.

II. Funcția publică pentru care se organizează concursul: arhitect-șef la Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj (IdPost 194257), cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână.

III. Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise: 07 iunie 2021, ora 1030, la sediul Consiliului Județean Gorj.

IV. Condiții de participare
Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice specifice de conducere vacante de arhitect-șef la Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare*, precum și următoarele condiții:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă de arhitect diplomat sau urbanist diplomat, arhitect sau urbanist absolvent cu licență și master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, în condițiile art. 361 lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
– atestat de Registrul Urbaniștilor din România, în conformitate cu prevederile art. 361 lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
– studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor art. 465 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

* Condiţia prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. e) în ceea ce priveşte atestarea stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, este aplicabilă la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 625 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

V. Perioada de depunere a dosarelor de concurs
Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Gorj din str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului privind organizarea concursului de recrutare pe pagina de internet a instituției, respectiv în perioada 07.05.2021 – 26.05.2021.

VI. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs
Cornoiu Daniela, consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, adresa de corespondență: Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 4, et. 2, camera 241, telefon: 0372531241, adresă de e-mail: daniela.cornoiu@cjgorj.ro.
Documentele necesare la dosarul de concurs, bibliografia și tematica concursului, precum și atribuțiile prevăzute în fișa postului sunt prezentate în Anexele nr. 1 – 4 la prezentul anunţ.


CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                                                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 1
la Anunţ nr. 7067/07.05.2021

DOCUMENTELE NECESARE LA DOSARUL DE CONCURS

Pentru Concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice specifice de conducere vacante de arhitect-șef la Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, dosarul de concurs depus de către candidat conține în mod obligatoriu următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:
a) formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare1;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor, atestatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 e) alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcției publice2;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului3;
h) cazierul judiciar4;
i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

1 Formularul de înscriere este pus la dispoziţie candidaţilor de către Consiliul Județean Gorj din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acestuia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul Consiliului Județean Gorj, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric;
2 Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. f) este publicat pe pagina de internet a Consiliului Județean Gorj, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul Consiliului Județean Gorj, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în modelul orientativ trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în modelul orientativ şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
3 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii
4 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional.
Copiile de pe actele prevăzute în dosarul de concurs, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut pentru candidaţii cu dizabilităţi se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.


CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                                                                                                                                                                                                                                                                     Anexa nr. 2
la Anunţ nr. 067/07.05.2021

BIBLIOGRAFIA
la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice specifice de conducere vacante de arhitect-șef la Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
PARTEA a VI-a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice:
TITLUL I – Dispoziţii generale;
TITLUL II – Statutul funcţionarilor publici.
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
7. Hotărârea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;
13. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare.


CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                                                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 3
la Anunţ nr. 7067/07.05.2021

TEMATICA
la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice specifice de conducere vacante de arhitect-șef la Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

1. Principiile generale, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, autoritățile publice, economia și finanțele publice, Curtea Constituțională, revizuirea Constituției, astfel cum sunt reglementate de Constituția României, republicată;
2. Dispozițiile generale și Statutul funcționarilor publici, prevăzute de Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
4. Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
5. Amenajarea teritoriului şi urbanismul;
6. Normele metodologice privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
7. Accesul publicului la informaţia privind mediul;
8. Regulamentul general de urbanism;
9. Autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
10. Normele metodologice privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
11. Calitatea în construcții;
12. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică;
13. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
14. Reglementări privind protecția mediului aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005, cu modificările și completările ulterioare;
15. Protejarea monumentelor istorice.


CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                                                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 4
la Anunţ nr. 7067/07.05.2021

Atribuțiile prevăzute în fișa postului corespunzătoare funcției publice specifice de conducere vacante de arhitect-șef la Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

1. Organizează, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activităţile desfăşurate în compartimentele subordonate, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare;
2. Întocmeşte fişele de post şi evaluează, în conformitate cu prevederile legale în domeniu, activitatea funcţionarilor publici din subordine;
3. Asigură informaţiile de specialitate pentru îndeplinirea de către consiliul judeţean a atribuţiilor legale de coordonator al activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel judeţean;
4. Asigură condiţii pentru elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Gorj, a planurilor zonale de amenajare a teritoriului care sunt de interes judeţean şi coordonează elaborarea, avizarea şi aprobarea acestora conform legii;
5. Coordonează elaborarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor, a regulamentelor locale de urbanism, precum şi analizarea și avizarea planurilor urbanistice zonale şi de detaliu şi urmăreşte aplicarea acestora;
6. Fundamentează necesarul de fonduri de la buget şi din fonduri speciale pentru activităţile coordonate direct şi gestionează resursele financiare alocate;
7. Propune Consiliului Judeţean situaţiile în care se solicită consiliilor locale elaborarea sau
actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism în vederea aplicării unor prevederi din programele de dezvoltare a judeţului;
8. Verifică, recepţionează, avizează și arhivează documentaţiile întocmite conform Hotărârii Guvernului nr.
834/1991 privind terenurile din patrimoniul societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
9. Colaborează cu consiliile locale pentru stabilirea măsurilor de protejare a monumentelor istorice şi
de arhitectură, precum şi pentru integrarea acestora în acţiunile de dezvoltare urbanistică şi de modernizare a localităţilor;
10. Coordonează activitatea de emitere a acordurilor, certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi a altor acte de autoritate publică din competenţa Consiliului Judeţean și a Președintelui Consiliului Județean;
11. Asigură aplicarea legislaţiei cu privire la executarea lucrărilor de construcţii;
12. Coordonează analizarea şi avizarea, conform legii, a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, asigurând secretariatul Comisiei tehnice de urbanism și amenajare a teritoriului;
13. Coordonează activitatea de control în teritoriu prin monitorizarea respectării legislaţiei în domeniul urbanismului şi a respectării disciplinei în domeniul autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii din judeţ, în limitele stabilite de lege;
14. Coordonează asistenţa tehnică de specialitate în teritoriu în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului;
15. Emite avizele structurii de specialitate pentru proiectele de certificat de urbanism şi autorizaţie de construire/desfiinţare la solicitarea primarilor pentru lucrările din competenţa lor de emitere, altele decât locuinţe şi anexe gospodăreşti;
16. Asigură potrivit legii participarea la recepţia lucrărilor autorizate de Consiliul Judeţean şi la emiterea autorizaţiei de funcţionare ca document obligatoriu pentru intabularea construcţiilor noi în registrul de evidenţă imobiliară;
17. Coordonează soluționarea petițiilor adresate Consiliului Județean Gorj în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului;
18. Coordonează elaborarea și implementarea Planului de menținere a calității aerului în județul Gorj;
19. Coordonează organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală pe teritoriul județului;
20. Coordonează elaborarea hărților de risc la alunecările de teren pentru localitățile județului;
21. Organizează și asigură evidența bunurilor din patrimoniul public și privat al județului Gorj, pentru care s-au încheiat contracte de închiriere, vânzare-cumpărare, concesionare, dare în folosință, precum și baza de date necesară casărilor de bunuri materiale;
22. Participă la inventarierea bunurilor din domeniul public și privat al județului Gorj;
23. Participă la dezvoltarea, prin programe informatice, a bazei de date a Consiliului Judeţean. În acest sens, îndeplineşte activităţi de constituire computerizată a fondului propriu de date statistice din domeniul activităţilor gestionate direct. Prin realizarea de activităţi computerizate de centralizare a informaţiilor din domeniul specific de activitate, asigură un sistem informaţional eficient şi rapid şi, totodată, corelarea sistemului informaţional cu cel decizional şi organizatoric, prin generarea de situaţii, rapoarte şi informări rapide, exacte şi calitative din sfera sa de competenţă şi responsabilitate şi, concomitent, controlul operaţiunilor derulate în cadrul direcţiei, în vederea înlăturării abaterilor şi deficienţelor constatate;
24. Asigură comunicarea şi transferul de informaţii în sistem electronic;
25. Propune măsuri pentru gestionarea eficientă şi oportună a resurselor financiare şi a patrimoniului autorităţii, în conformitate cu prevederile legale;
26. Răspunde de prezentarea obiectivă, corectă, fidelă şi fără omisiuni a deficienţelor constatate, a situaţiilor urmărite în acţiunile încredinţate de conducerea instituţiei. Răspunde de prezentarea şi informarea scriptică a inexactităţilor şi erorilor constatate, includerea în conţinutul constatărilor/informărilor/notelor/rapoartelor astfel întocmite a elementelor probante în acest sens şi a propunerilor de măsuri corespunzătoare pentru remediere şi intrarea în normalitate;
27. Propune măsuri de îmbunătăţire a serviciilor oferite, în vederea eficientizării şi operativităţii activităţii desfăşurate;
28. Realizează şi gestionează activităţile şi lucrările repartizate din sfera sa de competenţă și asigură rezolvarea problemelor curente, propunând măsurile corespunzătoare în realizarea interesului public.
29. Asigură întocmirea corectă, completă şi la timp a documentelor ce intră în sfera sa de activitate, păstrarea şi evidenţa acestora în mod organizat şi în condiţii corespunzătoare. Asigură întocmirea de sinteze şi rapoarte privind domeniul său de activitate, informează periodic şi ori de câte ori este cazul, conducerea Consiliului Judeţean asupra activităţii desfăşurate, participă la întocmirea referatelor şi rapoartelor de specialitate specifice competenţelor sale profesionale şi domeniului de activitate al direcţiei;
30. Participă la elaborarea procedurilor de lucru la nivelul direcției, implementează, menţine şi respectă întocmai cerinţele sistemului de management al calităţii la nivelul consiliului judeţean, potrivit standardului de referinţă SR EN ISO 9001:2008 şi propune îmbunătăţirea proceselor identificate;
31. Participă la îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii, în conformitate cu cerinţele standardului de referinţă şi cu obiectivele stabilite în cadrul compartimentului, îşi însuşeşte, conştientizează şi aplică fără nici o derogare prevederile documentelor sistemului de management al calităţii, în vederea reducerii numărului de neconformităţi în funcţionarea compartimentului şi creşterii gradului de satisfacţie al cetăţenilor faţă de serviciile oferite de Consiliul Județean;
32. Încurajează şi sprijină autorităţile şi instituţiile publice locale în a-şi dezvolta activitatea pe bază de strategii de dezvoltare durabilă, strategii sectoriale şi programe anuale, cu accesarea de finanţări nerambursabile, în vederea creşterii raportului calitate/preţ şi a numărului de proiecte investiţionale pe termen lung stabilite conform necesităţilor reale ale comunităţii, în condiţii de resurse financiare reduse, atât din veniturile proprii la nivel local, cât şi în condiţii de alocare cu mijloace de echilibrare bugetară insuficiente atingerii priorităţilor şi satisfacerii tuturor nevoilor cetăţenilor;
33. Colaborează cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului la elaborarea studiilor şi programelor de dezvoltare, în vederea realizării politicilor sectoriale din domeniile specifice de activitate;
34. Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate ale Consiliului Judeţean şi instituţiile/serviciile publice subordonate, cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, cu alte autorităţi/instituţii şi entităţi, după caz, în rezolvarea sarcinilor de serviciu;
35. Asigură aplicarea dispoziţiilor Președintelui Consiliului Județean Gorj, a hotărârilor Consiliului Judeţean şi a prevederilor legale în vigoare în activitatea ce o desfăşoară în cadrul compartimentului de specialitate din care face parte;
36. Semnează actele şi documentele din sfera sa de activitate;
37. La solicitarea conducerii, participă la perfectarea, implementarea şi finalizarea de acţiuni, contracte, convenţii, protocoale, înţelegeri, acorduri şi orice alte angajamente legale referitoare la activităţi specifice compartimentului în a cărui structură se regăseşte, conform regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean şi poate fi împuternicit să reprezinte şi să susţină interesele judeţului în relaţiile ori raporturile cu diverse entităţi din ţară sau străinătate, persoane fizice sau juridice, pe probleme din domeniul său de activitate, în limita competenţelor stabilite de conducătorul autorităţii;
38. Asigură şi răspunde de desfăşurarea, realizarea şi finalizarea obiectivelor şi acţiunilor planificate, stabilite prin programele de activitate în responsabilitatea sa şi prezintă informări/constatări/note/rapoarte asupra stadiilor de execuţie şi eficienţei acestora;
39. Asigură, periodic, informări în domeniile de competenţă şi responsabilitate, asigură şi răspunde pentru rezolvarea sarcinilor dispuse, raportează problemele deosebite şi dificultăţile întâmpinate, propune soluţii de rezolvare şi prevenire, efectuează analize şi sinteze, evaluări, estimări, documentare şi emite propuneri de specialitate;
40. Efectuează deplasări, participă la diverse întruniri de specialitate, seminarii, conferinţe, simpozioane, vernisaje, evenimente şi manifestări publice în domeniu etc.;
41. Asigură sprijin şi consiliere de specialitate serviciilor/instituţiilor publice din subordine, unităţilor administrativ-teritoriale de pe raza judeţului ori alte entităţi, după caz, pentru îndeplinirea atribuţiilor similare specifice domeniului său de activitate, în conformitate cu prevederile legale;
42. Prelucrează şi asigură punerea la dispoziţie a datelor şi documentelor pentru asigurarea transparenţei şi informarea publicului;
43. Asigură şi răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi conştiinciozitate a tuturor lucrărilor, atribuţiilor şi sarcinilor încredinţate prin fişa postului şi care intră în competenţa sa de soluţionare, precum şi a altor sarcini dispuse de preşedintele şi conducerea consiliului judeţean. Răspunde pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a atribuţiilor ce-i revin în competenţă, corespunzător actelor şi faptelor săvârşite, în condiţiile legii;
44. Respectă programul de lucru şi disciplina muncii la locul de muncă, execută orice alte activităţi dispuse de conducere, în conformitate cu pregătirea sa profesională;
45. Se implică în soluţionarea situaţiilor de criză care implică/afectează instituţia şi propune măsuri în consecinţă;
46. Urmăreşte respectarea legislaţiei în vigoare în îndeplinirea sarcinilor şi colaborează cu toate compartimentele de specialitate din cadrul consiliului judeţean şi unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului în realizarea operativă, eficientă şi potrivit prevederilor şi termenelor legale a atribuţiilor sale;
47. Respectă interdicţia de a desfăşura orice activităţi în cazul în care constată o stare de pericol în legătură cu munca sa;
48. În calitate de conducător direct al locurilor de muncă:
– răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii în deplină siguranţă pentru lucrătorii  pe care îi conduce, fiind răspunzător pentru aplicarea regulilor de sănătatea şi securitatea muncii şi a celor privind paza contra incendiilor;
– verifică, după fiecare instruire,  respectarea de către lucrători a regulilor prezentate şi prelucrate;
49. Propune actualizarea nomenclatorului arhivistic atunci când intervin modificări privind documentele gestionate la la nivelul structurii pe care o conduce;
50. Selectează documentele create şi asigură îndosarierea și predarea acestora la arhiva consiliului judeţean, întocmind inventare şi procese verbale de predare-primire, conform normelor de arhivare în vigoare.

 

 

Sari la conținut