Sari la conținut

Anunț – privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                                                                                                                                          Nr. 11524/11.07.2022

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 Informații privind desfășurarea concursului:

     I.   Autoritatea publică organizatoare a concursului: Consiliul Județean Gorj.

   II. Funcția publică pentru care se organizează concursul: consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj (IdPost 194220), cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână.

    III. Data, ora şi locul desfăşurării probei suplimentare – testarea cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației, cunoștinte PC – nivel avansat – 11 august 2022, ora 1030, la sediul Consiliului Județean Gorj.

     IV. Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise: 16 august 2022, ora 1030, la sediul Consiliului Județean Gorj.

     V. Condiții de participare

Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare*, precum și următoarele condiții:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile de licență matematică, informatică, specializările matematică informatică, informatică;

– cunoștințe operare PC – nivel avansat.

* Condiţia prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. e) în ceea ce priveşte atestarea stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, este aplicabilă la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 625 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

      VI. Perioada de depunere a dosarelor de concurs

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Gorj din str. Victoriei, nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului privind organizarea concursului de recrutare pe pagina de internet a instituției, respectiv în perioada 11.07.2022-01.08.2022.

      VII. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs

Șendroiu Cristina, consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, adresa de corespondență: Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 4, et. 2, camera 236, telefon: 0372531236, adresă de e-mail: cristina.sendroiu@cjgorj.ro.

Documentele necesare la dosarul de concurs, bibliografia și tematica concursului, precum atribuțiile prevăzute în fișa postului sunt prezentate în Anexele nr. 1-5 la prezentul anunț.


Prezentul anunț este publicat și pe site-ul Consiliului Județean Gorj https://www.cjgorj.ro (secțiunea Avizier virtual – Anunțuri de concurs).


CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                                                                                                                                   

Anexa nr. 1

                                                                                                        la Anunţ nr.  11524/11.07.2022

DOCUMENTELE NECESARE LA DOSARUL DE CONCURS

Pentru Concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, dosarul de concurs depus de către candidat conține în mod obligatoriu următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. formularul de înscriere (descărcați aici…), prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare1;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului (va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice)2;
 6. cazierul judiciar3;
 7. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

1 Formularul de înscriere este pus la dispoziţie candidaţilor de către Consiliul Județean Gorj din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acestuia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul Consiliului Județean Gorj, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric;

2 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

3 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere (descărcați aici…). În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional.


CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Anexa nr. 2

                                                                                                                              la Anunţ nr.  11524/11.07.2022

BIBLIOGRAFIA

la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj 

 1. Constituția României, republicată (r1);
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

PARTEA a VI-a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice:

 • TITLUL I – Dispoziţii generale;
 • TITLUL II – Statutul funcţionarilor publici.
 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, cu modificările și completările ulterioare.
 11. Testarea cunoștințelor PC – nivel avansat poate fi accesată la următorul link: http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/TestareITNivelAvansat.pdf

Anexa nr. 3

                                                                                                                               la Anunţ nr.  11524/11.07.2022

TEMATICA

la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 

 1. Principiile generale, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, autoritățile publice, economia şi finanţele publice, Curtea Constituţională, revizuirea Constituţiei, astfel cum sunt reglementate de Constituția României, republicată (r1);
 2. Dispozițiile generale și Statutul funcționarilor publici, prevăzute de Titlul I și Titlul II ale Părții a VI – a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Servicii comunitare de utilități publice;
 6. Serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
 7. Serviciul de salubrizare a localităţilor;
 8. Serviciul public de alimentare cu energie termică;
 9. Serviciile publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale;
 10. Serviciul de iluminat public;
 11. Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 12. Programul pentru școli al României în perioada 2017-2023.
 13. Testarea cunoștințelor PC – nivel avansat poate fi accesată la următorul link: http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/TestareITNivelAvansat.pdf

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                                                                                                                                                                                                                                

Anexa nr. 4

                                                                                                                              la Anunţ nr.  11524/11.07.2022

 TEMATICA

pentru testarea cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației,cunoștințe PC – nivel avansat

 I – Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei (IT) 

Nr. crt.TematicăCunoştinţe necesare
Informaţie
1.Hardware

Înţelegerea termenului hardware.

Înţelegerea şi diferenţierea între diferitele tipuri de calculatoare: desktop, laptop (notebook), tablet PC. Identificarea dispozitivelor portabile uzuale: personal digital assistant (PDA), telefon mobil, smartphone, player multimedia şi cunoasterea principalelor facilităţi oferite de acestea.

Cunoaşterea părţilor principale ale computerului personal: unitatea centrală de prelucrare (CPU), hard disk, dispozitive de intrare/ieşire.

Identificarea porturilor de intrare-ieşire uzuale: USB, serial, paralel, port de reţea, FireWire.

Cunoaşterea câtorva factori ce influenţează performanţele unui computer: viteza CPU, mărimea memoriei RAM, mărimea memoriei video, numărul de aplicaţii rulate în simultan.

Cunoaşterea faptului că viteza CPU se măsoară în MHz şi GHz.

Înţelegerea diferitelor tipuri de memorii: RAM (random access memory), ROM (read only memory) şi diferenţa dintre ele.

Cunoaşterea unităţilor de măsură folosite pentru memorie: bit, byte, KB, MB, GB, TB.

Cunoaşterea principalelor tipuri de dispozitive de stocare: hard disk intern şi extern, CD, DVD, memory stick, card de memorie, stocare fisiere online.

Cunoaşterea câtorva dispozitive principale de introducere a datelor în computer cum ar fi: mouse, tastatură, trackball, scanner, touchpad, light pen, joystick, cameră web, cameră video, microfon, etc.

Cunoaşterea celor mai uzuale dispositive de ieşire pentru afisarea rezultatelor procesării realizate de computer, de exemplu: VDU – unităţi de afisare video, ecran sau monitor, imprimantă, plotter, căşti.

Cunoaşterea dispozitivelor de intrare/ieşire, cum ar fi: touch screen.

2.Software

Înţelegerea termenului software.

Înţelegerea funcţiilor principale ale unui sistem de operare şi cunoasterea câtorva tipuri de sisteme de operare.

Identificarea şi cunoaşterea câtorva aplicaţii software, precum: programe de prelucrare a textelor, programe de calcul tabelar, baze de date, programe de prezentări multimedia, programe de poştă electronică, programe de navigare pe Internet, programe de editare a imaginilor, jocuri.

Înţelegerea diferenţelor dintre sisteme de operare software şi aplicaţii software.

Cunoaşterea unor opţiuni disponibile pentru creşterea accesibilităţii: aplicaţie de recunoaştere vocală, aplicaţie pentru recunoaşterea caracterelor existente pe ecran (screen reader), aplicaţie pentru

mărirea caracterelor existente pe ecran (screen magnifier), aplicaţie care afişează o tastatură virtuală pe ecran (on- screen keyboard).

3.Reţele

Cunoaşterea definiţiilor reţelelor de domenii locale (LAN), reţelelor de domenii generale (WAN) şi reţelelor de domenii locale wireless (WLAN).

Înţelegerea noţiunilor client/server.

Înţelegerea termenului “Internet” şi a principalelor sale utilizări

Înţelegerea noţiunilor de Intranet şi Extranet. Înţelegerea termenilor de download şi upload de fisiere.

Înţelegerea termenului de rată de transfer (măsurată biţi pe secundă (bps), kilobiţi pe secundă (kbps), megabiţi pe secundă (mbps)).

Cunoaşterea diferitelor servicii de conexiune la Internet: dial-up, conexiune de bandă largă (broadband).

Cunoaşterea diferitelor opţiuni de conexiune la Internet: linie telefonică, telefon mobil, cablu, wireless, satelit.

Înţelegerea câtorva caracterisitici ale conexiunii de bandă largă: funcţionare

4.Calculatoarele în activitatea zilnică

Înţelegerea termenului de Tehnologia Informaţiei (IT). Cunoaşterea diferitelor servicii oferite de

Internet consumatorilor, cum ar fi: e-commerce, e-banking, e-government.

Înţelegerea termenului de e-learning. Cunoaşterea principalelor facilităţi: flexibilitate privind programul de învăţare si locaţia, costuri reduse.

Înţelegerea termenului de teleworking.

Cunoasterea câteva avantaje ale teleworking-ului: timp redus de trecere de la o activitate la alta, abilitate mai mare de concentrare asupra unei activităţi, program flexibil, cerinţe reduse din punct de vedere lectr pentru o companie.

Înţelegerea termenului de poştă lectronica (e-mail).

Înţelegerea termenului de mesajerie instant. Înţelegerea termenului de Voice over Internet Protocol (VoIP).

Înţelegerea termenului de Really Simple Syndication (RSS). Înţelegerea termenului de web log (blog).

Înţelegerea termenului de podcast.

Înţelegerea conceptului de comunitate online (virtuală). Recunoaşterea unor exemple ca: site-uri cu statut de reţea socială, forum, chat, jocuri online.

Cunoaşterea modului în care utilizatorii pot publica şi

partaja informaţii online: web log (blog), podcast, fotografii, fişiere video şi audio.

Cunoaşterea importanţei adoptării unor măsuri de precauţie la utilizarea comunităţilor online: afişarea unui profil privat, limitarea persoanelor care pot vizualiza informaţiile personale postate, manifestarea prudenţei faţă de străini.

Înţelegerea termenului de ergonomie.

Recunoaşterea faptului că iluminarea încăperii este un factor care influenţează sănătatea utilizatorilor de computere. Cunoaşterea faptului că folosirea luminii

artificiale, puterea şi direcţia luminii sunt factori care trebuie luaţi în considerare.

Înţelegerea faptului că poziţionarea corectă a computerului, biroului şi scaunului menţin o postură corectă.

Recunoaşterea modurilor de asigurare a sănătăţii în timpul lucrului pe calculator: pauze frecvente, utilizarea tehnicilor de relaxare a ochilor.

Înţelegerea opţiunilor de reciclare a componentelor computerului, cartuşelor de imprimantă şi hârtiei.

Cunoaşterea opţiunilor de economisire a energiei: aplicarea setărilor pentru închiderea automată a monitorului la finalul utilizării computerului, folosirea opţiunii de stand-by, închiderea computerului.

5.Securitate

Înţelegerea faptului că, pentru motive de securitate, logarea la un computer se realizează pe baza unui nume de utilizator şi a unei parole.

Cunoaşterea politicilor de parolare adecvate, precum: nedistribuirea parolelor, schimbarea lor regulată, stabilirea unor parole de lungime adecvată, formate din combinaţii de litere şi cifre.

Înţelegerea importanţei efectuării periodice de backup. Înţelegerea termenului de firewall.

Cunoaşterea modurilor de a preveni furtul datelor electronice prin: folosirea unui nume de utilizator şi a unei parole, blocarea calculatorului.

Înţelegerea termenului de virus de computer. Cunoaşterea modurilor de pătrundere a unui virus în calculator.

Cunoaşterea modalităţilor de protejare împotriva viruşilor şi importanţa folosirii unui antivirus actualizat.

6.Aspecte legaleÎnţelegerea termenului copyright.

Cunoaşterea modalităţilor de recunoaştere a unui software licenţiat: verificare ID Produs, înregistrare produs, vizualizare licenţă software.

Înţelegerea termenului de licenţă.

Înţelegerea termenilor shareware, freeware, open source. Cunoaşterea principalelor scopuri legate de protecţia datelor: stabilirea drepturilor şi responsabilităţilor.

Cunoaşterea principalelor drepturi privind protecţia datelor în ţara dumneavoastră.

Cunoaşterea principalelor obligaţii privind protecţia datelor în ţara dumneavoastră.

II. Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor
1.Sistemul de operare

Pornirea computerului şi logarea folosind un nume de utilizator şi o parolă.

Repornirea corectă a computer-ului. Închiderea unei aplicaţii care nu răspunde. Închiderea corectă a computer-ului.

Folosirea funcţiei “Help” disponibile.

Vizualizarea informaţiilor referitoare la sistemul de bază al computer-ului, de exemplu numele şi versiunea sistemului de operare, memoria RAM instalată, etc.

Schimbarea configuraţiei desktop-ului: data şi ora, volumul, opţiunile de afisare a desktop-ului (de exemplu: opţiuni pentru culoare, screen saver, rezoluţia ecranului).

Setarea tastaturii şi schimbarea opţiunii pentru altă limbă. Instalarea, dezinstalarea unei aplicaţii software.

Utilizarea opţiunii print screen pentru a captura tot ecranul sau doar fereastra activă şi apoi lipirea conţinutului într-un document.

Recunoaşterea pictogramelor de bază cum ar fi cele care reprezintă: fişiere, directoare/foldere, aplicaţii, imprimante, coşul de gunoi.

Selectarea şi mutarea pictogramelor. Crearea şi ştergerea unui shortcut.

Deschiderea unui fisier, director/folder, aplicaţie de pe desktop.

Recunoaşterea diferitelor părţi ale unei ferestre desktop: bară de titlu, bară de instrumente, bară de meniuri, bară de start, bară de derulare, etc.

Minimizarea, maximizarea, redimensionarea, mutarea, închiderea unei ferestre.

Comutarea între diferitele ferestre deschise.

2.Organizarea fişierelor

Înţelegerea modului în care sistemul de operare arată în ordine ierarhică discurile, folderele, fisierele.

Cunoaşterea faptului că dispozitivele folosite de un sistem de operare pentru stocarea fisierelor şi folderelor sunt discul hard, discheta, discurile din reţea, memory stick-ul, Cd-ul, DVD-ul.

Cunoaşterea unităţilor de măsură pentru fişiere şi directoare: KB, MB, GB.

Înţelegera importanţei realizării unei copii ‘backup’ a unui fişier pe un dispozitiv de stocare extern.

Înţelegerea beneficiilor stocării online a fişierelor: acces convenabil, abilitatea de partajare a fişierelor.

Deschiderea unei ferestre care să arate numele, mărimea, localizarea pe disc a unui director/folder.

Extinderea şi restrângerea directoarelor pentru vizualizarea structurii arborescente.

Găsirea unui fişier sau a unui folder pe disc.

Crearea unui director/foder şi a unui sub-director/sub- folder.

Recunoaşterea celor mai utilizate tipuri de fişiere: fişiere de procesare word, de calcul tabelar, de baze de date, de prezentări, de tip imagine, audio, video, de arhivare, fişiere temporare, fişiere executabile.

Deschiderea unei aplicaţii de editare de text. Introducerea unui text si salvarea fişierului într-o locaţie pe disc.

Schimbarea stării fişierului: numai de citire/ blocat, de citire- scriere.

Sortarea fisierelor ascendent / descendent după nume, tip, mărime, data modificării.

Cunoaşterea regulilor de bază în denumirea fişierelor şi directoarelor: utilizarea unor nume semnificative pentru o regăsire şi o organizare mai uşoare.

Redenumirea fişierelor, directoarelor/folderelor.

Selectarea unui fişier, director/folder individual sau parte a unui grup adiacent, ne-adiacent de fişiere, directoare/foldere.

Copierea fişierelor, directoarelor/folderelor între directoare/foldere sau între discuri.

Mutarea fişierelor, directoarelor/folderelor între directoare/foldere şi între discuri. Ştergerea fisierelor, directoarelor/folderelor prin trimiterea lor în coşul de gunoi (recycle bin).

Recuperarea fişierelor, directoarelor/folderelor din recycle bin.

Golirea cosului de gunoi (recycle bin)

Folosirea comenzii de căutare pentru a localiza un fişier sau un director/folder.

Căutarea fişierelor după numele întreg sau parţial sau după conţinut

Căutarea fişierelor după conţinut, data modificării, data creării, mărime.

Căutarea fişierelor după tip, după prima literă din numele fişierului.

Vizualizarea listei cu fişierele folosite cel mai recent.

3.Aplicaţii utilitare

Înţelegerea termenului de arhivare a unui fişier. Arhivarea fişierelor într-un folder pe disc.

Extragerea fişierelor arhivate într-o locaţie pe disc. Cunoaşterea termenului de virus şi a căilor de transmitere a unui virus într-un calculator.

Folosirea unei aplicaţii de scanare împotriva viruşilor pentru scanarea discurilor specifice, fisierelor, directoarelor.

Înţelegerea importanţei folosirii unei aplicaţii antivirus actualizate.

4.Tipărirea

Schimbarea imprimantei implicite (default) cu o alta existentă într-o listă de imprimante instalate.

Instalarea unei imprimate noi.

Printarea unui document dintr-o aplicaţie de procesare de text.

Vizualizarea stadiului în care se află procesul de tipărire cu ajutorul “print manager” de pe desktop.

Pauzarea, restartarea, ştergerea unui document care se află în proces de tipărire.

III.    Procesare de text
1.Folosirea aplicaţiei

Deschiderea (şi închiderea) unei aplicaţii de procesare de text. Deschiderea şi închiderea documentelor.

Crearea unui nou document (folosindu-se un format prestabilit – memo, fax, etc).

Salvarea unui document într-o locaţie pe hard disk. Salvarea unui document sub un alt nume.

Salvarea unui document sub alt format cum ar fi: fişier de tip text, rtf (rich text format), html, sablon, tip program sau numărul versiunii.

Comutarea între mai multe documente deschise. Modificarea opţiunilor/preferinţelor de bază ale aplicaţiilor: numele utilizatorului, directorul/folderol prestabilit, salvarea documentelor.

Folosirea funcţiei “Help”.

Folosirea funcţiei de modificare a dimensiunilor vizualizării.

Afişarea/ascunderea barelor de instrumente. Rescalarea şi minimizarea tab-urilor (ribbon).

2.Crearea unui document

Schimbarea modului de afişare a paginii. Introducerea textului.

Introducerea unor caractere, simboluri speciale, cum ar fi ©, ®, ™.

Afişarea/ascunderea caracterelor netiparibile: spaţii, paragrafe, întreruperi de linie, tab.

Selectarea unui caracter, cuvânt, propoziţie, paragraf sau a unui întreg document.

Editarea conţinutului prin inserarea unor caractere noi, cuvinte în cadrul unui text existent, scrierea peste pentru a înlocui un text existent.

Folosirea comenzii de căutare într-un document a unui cuvânt sau a unei fraze.

Folosirea comenzii de înlocuire într-un document a unui cuvânt sau a unei fraze.

Copierea şi mutarea textului într-un document sau în mai multe documente deschise.

Ştergerea textului.

Folosirea comenzilor “Undo” şi “Redo”.

3.Formatarea

Schimbarea fontului caracterelor : dimensiune şi tip. Folosirea opţiunilor: bold (caractere aldine), italice (caractere cursive) şi subliniere.

Folosirea funcţiilor indice inferior, indice superior unui text. Folosirea diferitelor culori în text.

Modificarea textului în majuscule, litere mici, tip titlu, etc. Folosirea despărţirii automate în silabe (hyphenation).

Crearea unui paragraf.

Introducerea, ştergerea întreruperilor de linie. Cunoaşterea principalelor reguli în alinierea textului: folosirea alinierii, indentării şi funcţiei Tab.

Alinierea textului: stânga, centru, dreapta, stânga-dreapta (justified).

Indentarea paragrafelor: stânga, dreapta, prima linie.

Folosirea şi setarea tabulatorilor: stânga,dreapta, centru, zecimal.

Cunoaşterea principalelor reguli în spaţierea paragrafelor: aplicarea spaţierii între paragrafe.

Aplicarea spaţierii deasupra şi sub paragraf. Spaţierea rândurilor unui paragraf: simplu, dublu.

Introducerea şi stergerea marcatorilor, numerotărilor dintr-o listă. Schimbarea stilului marcatorilor şi numerotărilor dintr- o listă simplă prin opţiunile standard.

Adăugarea bordurilor şi umbririi paragrafului. Aplicarea unui stil existent unui cuvânt.

Aplicarea unui stil unuia sau mai multor paragrafe. Copierea formatului unui text selectat.

4.Formatare modul Avansat

Aplicarea opțiunilor de încadrare a textului în jurul obiectelor grafice (imagini, grafice, diagrame, obiecte desenate) și tabelelor.

Utilizarea opțiunilor de găsire și înlocuire a: formatării textului, paragrafelor, întreruperilor de pagină.

Utilizarea opțiunilor de lipire specială: text formatat și text neformatat.

Aplicarea unei spațieri între liniile unui paragraf la: cel puțin, exact, multiplu.

Aplicarea/eliminarea opțiunilor de paginație a paragrafelor. Aplicarea și modificarea opțiunilor de numerotare a listelor pe mai multe nivele.

Crearea, modificarea și actualizarea unui stil de caracter. Crearea, modificarea și actualizarea unui stil de paragraf. Împărțirea textului pe mai multe coloane. Modificarea numărului de coloane în care este împărțit un text.

Modificarea lățimii și spațierii coloanelor. Inserarea, ștergerea liniilor între coloane.

Inserarea, ștergerea unei întreruperi de coloană. Aplicarea unui format/stil automat unui tabel.

Unirea și scindarea celulelor unui tabel.

Modificarea marginilor, alinierii și direcției textului dintr-o celulă.

Repetarea automată a capului de tabel la începutul fiecărei pagini.

Controlarea împărțirii rândurilor unui tabel pe mai multe pagini.

Sortarea datelor dintr-un tabel pe baza uneia sau mai multor coloane simultan.

Convertirea unui text într-un tabel. Convertirea unui tabel într-un text.

5.Obiecte

Crearea unui tabel.

Introducerea, editarea informaţiilor într-un tabel. Selectarea liniilor, coloanelor, celulelor, întregului tabel. Inserarea, ştergerea liniilor şi coloanelor.

Modificarea lăţimii coloanei şi înălţimii liniei.

Modificarea stilului, grosimii şi culorii bordurii unei celule. Adăugarea unei culori de umplere a celulelor.

Introducerea unui obiect (imagine, clip art, grafic, obiect desenat) într-un document.

Selectarea unui obiect.

Copierea unei obiect grafic în cadrul unui document sau între mai multe documente deschise.

Redimensionarea, ştergerea unui obiect.

6.Îmbinare corespondenţă

Deschiderea, pregătirea unui document principal pentru îmbinare.

Selectarea listei de distribuţie în vederea realizării îmbinării de corespondenţă.

Inserarea câmpurilor de îmbinare într-un document în vederea realizării îmbinării de corespondenţă. Îmbinarea unei liste de distribuţie cu o scrisoare într-un nou document sau la o imprimantă disponibilă.

Imprimarea documentului compus rezultat în urma îmbinării de corespondenţă

7.Pregătirea imprimării

Schimbarea orientării unui document, tip portret si tip vedere (landscape). Schimbarea dimensiunii hârtiei. Schimbarea marginilor întregului document: sus, jos, stânga, dreapta.

Cunoaşterea regulilor de bază în adăugarea paginilor noi: inserarea întreruperilor de pagină.

Inserarea, ştergerea unei întreruperi de pagină într-un document.

Adăugarea, modificarea unui text în antet şi subsol. Adăugarea unor câmpurilor în antet şi subsol: data, informaţii despre numărul paginii, locaţia fisierului. Aplicarea automată a numărului paginii unui document.

Verificarea ortografică a unui document şi efectuarea de modificări: corectarea erorilor ortografice, ştergerea cuvintelor care se repetă.

Adăugarea cuvintelor în dicţionar folosind corectorul ortografic.

Vizualizarea unui document înaintea printării. Imprimarea unui document la o imprimantă disponibilă, utilizând opţiunile specifice: întregul document, anumite pagini, număr exemplare.

8.Pregatirea imprimării modul avansat

Crearea, modificarea, ștergerea întreruperilor de secțiune din cadrul unui document.

Modificarea orientării paginii, alinierii verticale în pagină și a marginilor pentru anumite secțiuni ale unui document.

Introducerea de antete și subsoluri diferite pe: secțiuni, prima pagină, pagini pare și impare din document.

Adăugarea, modificarea și ștergerea unui filigran (watermark) într-un document.

9.Referinţe modul avansat

Adăugarea unei etichete deasupra sau sub un obiect grafic sau un tabel.

Adăugarea/ștergere unei etichete legendă (caption label). Modificarea formatului de numerotare a etichetelor.

Inserarea și modificarea notelor de subsol și final. Conversia unei note de subsol în notă de final și invers. Crearea și actualizarea unui cuprins.

Crearea și actualizarea unui tabel de referințe (table of figures).

Marcarea unui index. Ștergerea unui index.

Crearea și actualizarea unui index pe baza intrărilor de index marcate.

Adăugarea și ștergerea unui semn de carte (bookmark). Crearea și ștergerea unui referințe încrucișate.

Adăugarea unei referințe încrucișate către o intrare de index.

10.Creşterea productivităţii modul avansat

Inserarea și ștergerea câmpurilor precum: autor, numele fișierului și calea, dimensiunea fișierului, completare date (fill-in).

Inserarea unei formule pentru a calcula suma valorilor dintr- un tabel.

Modificarea formatului de numerotare a câmpurilor. Blocarea, deblocarea, actualizarea unui câmp.

Crearea și modificarea unui formular prin utilizarea câmpurilor de tip text, casetă de validare, listă derulantă. Adăugarea unui text de ajutor pentru câmpul unui formular, afișat în bara de stare sau activat prin apăsarea tastei F1.

Protejarea sau eliminarea protecției unui formular. Modificarea unui șablon.

Editarea și sortarea datelor dintr-un fișier de date folosit la îmbinarea de corespondență.

Inserarea câmpurilor de tip ask și if…then…else…. Îmbinarea unui document cu o sursă de date pe baza unor criterii stabilite.

Inserarea, editarea, ștergerea unui hyperlink.

Crearea unei legături cu datele dintr-un document sau aplicație și afișarea lor sub forma unei iconițe.

Actualizarea unui link. Eliminarea legăturilor existente într- un fișier.

Introducerea datelor într-un document, cu legătură, sub forma unui obiect.

Editarea și ștergerea datelor încorporate (embedded). Aplicarea opțiunilor de formatare automată a textului. Crearea, modificarea și ștergerea corecturilor automate de text.

Crearea, modificarea, inserarea și ștergerea intrărilor automate de text.

Înregistrarea unui macro pentru modificarea setărilor paginii, inserarea unui tabel cu repetarea capului de tabel, inserarea unor câmpuri în antetul sau subsolul documentului.

Rularea unui macro.

Atribuirea unui macro unui buton existent pe bara de instrumente.

11.Lucrul în echipă modul avansat

Activarea și dezactivarea opțiunii de urmărire a modificărilor. Urmărirea modificărilor într-un document utilizând o anumită vizualizare.

Acceptarea și respingerea modificărilor într-un document. Inserarea, editarea, ștergerea, afișarea și ascunderea comentariilor.

Compararea și îmbinarea documentelor. Crearea unui master document prin crearea subdocumentelor.

Inserarea, ștergerea unui subdocument dintr-un master document.

Utilizarea vizualizării Schiță (Outline) pentru opțiunile de promovare (promote), retrogradare (demote), extindere (expand), restrângere (collapse), deplasare în sus și în jos. Adăugarea, ștergerea parolei pentru deschiderea sau modificarea unui document.

Protejarea unui document pentru a permite doar urmărirea modificărilor (tracked changes) sau a comentariilor.

IV.              Calcul tabelar

 

1.

Utilizarea aplicaţiei

Deschiderea (închiderea) unei aplicaţii de calcul tabelar. Deschiderea si închiderea unui registru de calcul.

Crearea unui nou registru de calcul pe baza unui format predefinit.

Salvarea unui registru de calcul într-o anumită locaţie pe disc. Salvarea unui registru de calcul existent, sub altă denumire.

Salvarea unui registru de calcul sub alt tip: text, HTML, şablon (template), altă versiune, extensii speciale.

Comutarea între două registre de calcul.

Modificarea opţiunilor predefinite ale aplicaţiei: numele utilizatorului, directorul implicit care se va deschide sau în care se vor salva registrele de calcul.

Folosirea funcţiei Help.

Folosirea instrumentelor de panoramare (zoom). Afişarea/ascunderea barelor de instrumente. Rescalarea şi minimizarea tab-urilor (ribbon).

2.Celulele

Înţelegerea faptului că o celulă dintr-o foaie de calcul poate conţine doar un singur tip de date (de exemplu, prenumele într-o celulă, numele în celula alăturată).

Cunoaşterea principalelor reguli în crearea listelor: evitarea rândurilor şi coloanelor goale în cadrul unei liste, inserarea unui rând gol înaintea rândului Total, aplicarea unor bordure negre celulelor tabelului.

Introducerea numerelor, datelor, textului într-o celulă. Selectarea unor celule sau a unui grup de celule adiacente sau neadiacente, a întreg registrului de calcul.

Modificarea sau înlocuirea conţinutului unei cellule. Utilizarea comenzilor Undo şi Redo.

Utilizarea funcţiei Căutare pentru a găsi un anumit conţinut. Utilizarea funcţiei Înlocuire pentru a schimba un anumit conţinut.

Sortarea datelor crescător, descrescător, în ordine alfabetică sau invers alfabetică. Copierea conţinutului unei celule, sau grup de celule în acelasi registru de calcul sau în registre de calcul diferite.

Completarea automată a seriilor de date.

Mutarea conţinutului unei celule în acelaşi registru de calcul sau în registre de calcul diferite.

Ştergerea conţinutului unei celule.

3.Lucrul cu foi de calcul

Selectarea unui rând sau a unui grup de rânduri adiacente sau neadiacente.

Selectarea unei coloane sau mai multor coloane adiacente sau neadiacente.

Introducerea, ştergerea rândurilor, coloanelor într-o foaie de calcul.

Modificarea dimensiunii rândurilor, coloanelor.

Îngheţarea si dezgheţarea rândurilor şi coloanelor (funcţia Freeze Panes).

Comutarea între foi de calcul.

Inserarea, ştergerea unei noi foi de calcul.

Cunoaşterea regulilor de bază în stabilirea denumirii unei foi de calcul: folosirea unor nume relevante.

Copierea, mutarea, redenumirea unei foi de calcul.

4.Formule şi funcţii

Cunoaşterea regulilor de bază în crearea formulelor: folosirea referinţelor celulelor.

Generarea formulelor utilizând referinţe către alte celule şi operatori matematici (adunare, scădere, înmulţire, împărţire).

Cunoaşterea erorilor standard asociate funcţiilor (de exemplu #NAME?, #DIV/0!, #REF!).

Înţelegerea şi utilizarea referinţelor relative şi absolute ale celulelor în crearea formulelor.

Folosirea funcţiilor sumă, medie, minim, maxim, numărare (count, counta), rotunjire (round).

Folosirea funcţiei logice IF (pentru 1 din 2 valori specifice), pe baza operatorilor de comparaţie =, >, <.

5.Formule şi funcţii modul avansat

Ascunderea și afișarea rândurilor, coloanelor, foilor de calcul.

Utilizarea funcțiilor de dată și oră: today, now, day, month, year.

Utilizarea funcțiilor matematice: rounddown, roundup, sumif.

Utilizarea funcțiilor statistice: countif, countblank, rank. Utilizarea funcțiilor de text: left, right, mid, trim, concatenate.

Utilizarea funcțiilor financiare: fv, pv, pmt. Utilizarea funcțiilor de căutare: vlookup, hlookup.

Utilizarea funcțiilor pentru baze de date: dsum, dmin, dmax, dcount, daverage.

Crearea funcțiilor imbricate pe 2 nivele.

Utilizarea unei referințe 3-D în cadrul unei funcții SUM. Utilizarea referințelor mixte în cadrul formulelor.

6.Formatarea

Formatarea celulelor ca cifre cu un anumit număr de zecimale, afişarea numerelor cu/sau fără separator de zecimale.

Formatarea celulelor ca dată.

Formatarea celulelor pentru afisarea de simboluri monetare. Formatarea celulelor pentru afişarea procentelor.

Modificarea dimensiunii fontului, tipului fontului. Aplicarea stilurilor îngrosat, cursiv, subliniere simplă, subliniere dublă.

Aplicarea diferitelor culori conţinutului celulelor, aplicarea unei culori de fundal celulelor.

Copierea formatului unei celule, grup de celule în altă celulă sau grup de celule.

Încadrarea textului într-o celulă.

Alinierea conţinutului unei celule orizontal şi vertical. Modificarea orientării conţinutului unei celule.

Unirea celulelor şi centrarea unui titlu într-un grup de celule. Adăugarea de borduri unei celule, unui grup de celule.

7.Formatarea modul avansat

Aplicarea unui format automat/stil unui grup de celule. Aplicarea unei formatări condiționate pe baza conținutului unei celule.

Crearea și aplicarea unui format de număr particularizat. Copiarea, mutarea foilor de calcul între registre de calcul diferite.

Despărțirea ecranului. Mutarea și ștergerea barelor de despărțire a ecranului.

Ascunderea și afișarea rândurilor, coloanelor, foilor de calcul.

8.Grafice

Crearea diferitelor tipuri de grafice: cu coloane, cu bare, linie, diagramă.

Selectarea unui grafic. Modificarea tipului graficului.

Mutarea, redimensionarea, ştergerea unui grafic Adăugarea, modificarea, ştergerea titlului unui grafic. Adăugarea unei etichete de date unui grafic: valori, procentaje.

Modificarea culorii de umplere a unui grafic sau a unei legende.

Schimbarea culorii de umplere a unei serii dintr-un grafic. Modificarea dimensiunii fontului şi culorii titlului, axelor, legendei unui grafic.

9.Grafice modul avansat

Crearea unui grafic combinat coloană – linie. Adăugarea unei axe secundare unui grafic.

Modificarea tipului de grafic pentru o anumită serie de date. Adăugarea, ștergerea unei serii de date într-un grafic.

Repoziționarea titlului, legendei și etichetelor unui grafic. Modificarea scării pentru axa de valori: valoare minimă, maximă, interval unitate majoră.

Modificarea unităților afișate pe axa valorilor (fără a modifica datele sursă): sute, mii, milioane.

Formatarea coloanelor, barelor, suprafeței graficului pentru a afișa o imagine.

10.Pregătirea rezultatelor

Modificarea marginii foii de calcul: sus, jos, stânga, dreapta. Modificarea orientării foii de calcul: pe lung, pe lat.

Schimbarea dimensiunii foi.

Modificarea foii de calcul astfel încât întreg conţinutul acesteia să încapă pe o singură pagină sau pe un anumit număr de pagini.

Adăugarea, modificarea, ştergerea textului din Antet şi Subsol.

Introducerea şi ştergerea în antet sau subsol a câmpurilor: număr de pagini, data, ora, numele foii de calcul, numele registrului de calcul.

Verificarea calculelor şi funcţiilor înainte de printare. Afişarea sau ascunderea liniilor de grilă (gridlines) şi a etichetelor de rânduri şi coloane (row and column heading). Repetarea automată a rândurilor la începutul fiecărei pagini la imprimare.

Examinarea unei foi de calcul înaintea imprimării. Tipărirea anumitor celule dintr-un registru de calcul, a întregului registru de calcul, numărul de copii realizate, tipărirea unui grafic selectat.

11.Analize modul avansat

Crearea, modificarea unui tabel pivot.

Modificarea datelor sursă și actualizarea tabelului pivot. Filtrarea, sortarea datelor într-un tabel pivot.

Gruparea automată, manuală a datelor dintr-un tabel pivot și redenumirea grupurilor.

Utilizarea tabelelor bazate pe una sau două variabile. Sortarea datelor pe mai multe coloane simultan.

Crearea unei liste particularizate și efectuarea unei sortări particularizate.

Aplicarea unui filtru automat unei liste. Aplicarea unui filtru avansat unei liste. Utilizarea opțiunilor automate de subtotal.

Extinderea și retrângerea nivelelor în cadrul unui subtotal. Crearea scenariilor.

Afișarea, editarea și ștergerea scenariilor. Crearea sumarului unui scenariu.

12.Validare si audit modul avansat

Stabilirea și editarea criteriilor de validare a datelor dintr-un grup de celule.

Introducerea unui mesaj și a unei alerte de eroare. Identificarea celulelor precedente, dependente.

Identificarea celulelor cu dependențe lipsă.

Afișarea tuturor formulelor în cadrul unei foi de calcul, în locul valorilor.

Inserarea, editarea, ștergerea, afișarea, ascunderea comentariilor.

13.Creşterea productivităţii modul avansat

Denumirea celulelor dintr-o foaie de calcul, ștergerea denumirii unui grup de celule.

Utilizarea denumirii celulelor în cadrul formulelor. Utilizarea opțiunilor de lipire specială, precum: adunare, scădere, înmulțire, împărțire.

Utilizarea opțiunilor de lipire specială, precum: valori

/numere, transpunere.

Crearea unui registru de calcul pe baza unui șablon existent.

Modificarea unui șablon.

Inserarea, editarea, ștergerea unui hyperlink.

Crearea unei legături între datele dintr-un registru de calcul, dintre registre de calcul diferite sau aplicații diferite.

Actualizarea și eliminarea unui link. Importarea datelor dintr-un fișier text.

Înregistrarea unui macro simplu pentru: modificarea setărilor paginii, aplicarea unui format numeric

particularizat, aplicarea unui format automat pentru un grup de celule, inserarea unor câmpuri în antetul și subsolul foii de calcul.

Rularea unui macro.

Asocierea unui macro cu un buton de pe bara de instrumente.

14.Lucrul în echipă modul avansat

Activarea, dezactivarea opțiunilor de urmărire a modificărilor. Realizarea urmării modificărilor în cadrul foii de calcul utilizând o anumită vizualizare.

Acceptarea, respingerea modificărilor dintr-o foaie de calcul. Compararea și îmbinarea registrelor de calcul.

Adăugarea, ștergerea parolelor de protecție a unui registru de calcul pentru deschiderea și modificarea lui.

Protejarea, eliminarea protecției unor celule sau a unei foi de calcul, cu ajutorul unei parole.

Afișarea, ascunderea formulelor.

V.                 Baze de date
1.Baze de date

Înţelegerea conceptului de bază de date. Înţelegerea diferenţei dintre date şi informaţii.

Înţelegerea modului în care este organizată o bază de date: tabele, înregistrări, câmpuri.

Cunoaşterea domeniilor în care se utilizează baze de date: rezervări bilete avion, sistemul administrativ, înregistrarea conturilor bancare, înregistrarea pacienţilor în spital.

Înţelegerea faptului că fiecare tabel trebuie să conţină date referitoare la un singur subiect.

Înţelegerea faptului că în cadrul unui tabel fiecare câmp trebuie să conţină un anumit tip de date.

Înţelegerea faptului că fiecare câmp are asociat un anumit tip de date: text, număr, dată calendaristică.

Înţelegerea proprietăţilor asociate fiecărui câmp: dimensiune, format, valoare implicită.

Înţelegerea noţiunii de Cheie primară.

Înţelegerea termenului de index şi utilitatea lui în căutarea rapidă a datelor.

Înţelegerea faptului că scopul principal al al creării legăturilor între tabele este minimizarea redundanţei datelor.

Înţelegerea faptului că o legătură este construită pe baza unui câmp comun între cele două tabele.

Importanţa stabilirii restricţiilor între legăturile tabelelor.

Cunoaşterea faptului că bazele de date profesionale sunt create de specialişti.

Cunoaşterea faptului că introducerea, mentenanţa şi regăsirea informaţiilor este realizată de utilizatorul bazei de date.

Cunoaşterea faptului că administratorul bazei de date furnizează accesul la anumite date pentru anumiţi utilizatori. Cunoaşterea faptului că administratorul bazei de date este responsabil cu recuperarea datelor în cazul unei defecţiuni sau erori majore.

2.Utilizarea aplicaţiei

Deschiderea (închiderea) unei aplicaţii de baze de date. Deschiderea, închiderea unei baze de date existente.

Crearea unei baze de date noi şi salvarea ei într-o locaţie de pe disc.

Afişarea/ascunderea barelor de instrumente Rescalarea şi minimizarea taburilor (ribbon). Utilizarea funcţiei Help.

Deschiderea, salvarea şi închiderea unui tabel, interogare, formular, raport.

Schimbarea modului de vizualizare a tabelelor. Ştergerea unui tabel, interogare, formular, raport.

Navigarea printre înregistrările unei tabele, interogări sau a unui formular.

Sortarea datelor, într-o tabelă, formular, interogare, in ordine crescătoare, descrescătore,

în ordine alfabetică, alfabetică inversă. Adăugarea, ştergerea înregistrărilor unei tabele. Adăugarea, ştergerea datelor într-o înregistrare.

Crearea şi salvarea unei tabele cu anumite câmpuri specifice.

Stabilirea proprietăţilor câmpurilor: dimensiune, format, valoare implicită.

Crearea unei reguli simple de validare pentru numere, text, data/ora, simbol valutar.

Înţelegerea consecinţelor modificării tipului de date şi proprietăţilor unui câmp.

Stabilirea unui câmp ca şi cheie primară. Indexarea unui câmp (cu sau fără duplicate). Adăugarea unui câmp într-o tabelă existentă. Modificarea lăţimii coloanelor unei tabele.

3.Regăsirea informaţiilor

Utilizarea funcţiei de căutare pentru a găsi un cuvânt specific.

Aplicarea unui cîmp într-un tabel, formular.

Ştergerea unui filtru aplicat asupra unei tabele, asupra unui formular. Înţelegerea faptului că o interogare este folosită pentru extragerea şi analizarea datelor din tabele.

Crearea unei interogări asupra unei tabele, utilizând criterii specifice.

Crearea unei interogări asupra a două tabele, utilizând criterii specifice.

Adăugarea diferitelor criterii unei interogări utilizând operatorii mai mic strict (<), mai mic sau egal (<=), mai mare strict (>), mai mare sau egal (>=), egal (=), diferit de (<>).

Adăugarea diferitelor criterii unei interogări utilizând operatorii: ŞI (AND), SAU (OR), NON (NOT)

Adăugarea diferitelor criterii foloşind semnele *, %, ? Editarea unei interogări prin adăugarea, modificarea sau ştergerea criteriilor.

Editarea unei interogări: adăugarea, ştergerea, mutarea, ascunderea, vizualizarea diferitelor câmpuri.

Rularea unei interogări.

4.Obiecte

Înţelegerea faptului că un formular este folosit pentru afişarea înregistrărilor.

Crearea şi salvarea unui formular.

Utilizarea unui formular pentru a introduce noi înregistrări într-o tabelă.

Utilizarea unui formular pentru a şterge înregistrări într-o tabelă.

Utilizarea unui formular pentru adăugarea, modificarea, ştergerea datelor dintr-o înregistrare.

Adăugarea, modificarea textului în antetul sau subsolul unui formular.

5.Rezultate

Înţelegerea faptului că un raport este folosit pentru imprimarea informaţiilor dintr-un tabel sau o interogare.

Crearea şi salvarea unui raport pe baza unei tabele sau interogări.

Schimbarea poziţiei câmpurilor într-un raport.

Afişarea diferitelor câmpuri într-un raport, grupate după sumă, minim, maxim, medie, numărătoare.

Adăugarea, modificarea textului în antetul, subsolul unui raport.

Exportarea unui tabel, interogare într-un registru de calcul, un fişier text (.txt, .csv), un fişier xml într-o locaţie pe hard disk.

Modificarea orientării unui raport: pe lung, pe lat. Modificarea dimensiunii hârtiei.

Imprimarea unei pagini, a unor înregistrări selectate, a întregului tabel.

Imprimarea unor înregistrări sau a tuturor înregistrărilor utilizând formularele.

Imprimarea rezultatelor unei interogări.

Imprimarea unor pagini specifice ale unui raport sau a întregului raport.

6.Concepte legate de baze de date modul avansat

Cunoașterea diferitelor modele de baze de date: ierarhice, relaționale, orientate-obiect.

Cunoașterea stadiilor ciclului de viață ale unei baze de date: proiectare logică, creare bază de date, introducere date, mentenanță date, regăsire informații.

Recunoașterea aplicațiilor comune de baze de date utilizate în afaceri: website dinamic, sistem de management a relației cu clienții, sistem de planificare a resurselor întreprinderii, sistem de management al conținutului unui website.

Cunoașterea termenului SQL (structured query language) și înțelegerea utilității lui principale în interogarea bazei de date.

7.Tabele şi relaţii modul avansat

Crearea, modificarea, ștergerea unui câmp de tip căutare (lookup).

Crearea, modificarea, ștergerea unei măști de intrare pentru un câmp/coloană.

Stabilirea obligativității introducerii datelor într-un câmp/coloană.

Crearea, modificarea, ștergerea unei relații de tip unu-la- unu, unu-la-mulți între tabele.

Crearea, modificarea unei relații de tip mulți-la-mulți utilizând o tabelă de joncțiune.

Aplicarea integrității referențiale între tabele.

Aplicarea actualizării automate a câmpurilor relaționate. Aplicarea ștergerii automate a câmpurilor relaționate.

Aplicarea, modificarea unei alăturări interne (inner join), externe (outer join).

Crearea, modificarea unei alăturări de tip subtract join. Aplicarea unei alăturări proprii (self join).

8.Interogării modul avansat

Crearea, rularea unei interogări pentru actualizarea datelor dintr-un tabel.

Crearea, rularea unei interogări pentru adăugarea înregistrărilor la un tabel.

Crearea, rularea unei interogări pentru ștergerea datelor dintr-un tabel.

Crearea, rularea unei interogări pentru a salva datele selectate ca un nou tabel.

Crearea, rularea unei interogări încrucișate (crosstab). Crearea, rularea unei interogări pentru a afișa înregistrările duplicate din cadrul unui tabel.

Crearea, rularea unei interogări pentru a afișa înregistrările fără corespondență în tabele asociate.

Crearea, modificarea, rularea unei interogări parametrice cu una sau două variabile.

Utilizarea metacaracterelor într-o interogare: [ ], !, -, #. Afișarea celei mai mari/mici valori dintr-o interogare.

Crearea și denumirea unor câmpuri calculate pentru a efectua operații aritmetice.

Gruparea informațiilor într-o interogare utilizând funcții de: sumă, numărare, medie, maxim, minim.

9.Formulare modul avansat

Crearea, modificarea, ștergerea controalelor legate (bound): casete de text, liste derulante, liste închise, casete de validare, grupuri de opțiuni.

Aplicarea, ștergerea proprietăților controalelor legate, precum: limitarea la listă, valori distincte.

Crearea, modificarea, ștergerea controalelor nelegate (unbound), conținând expresii aritmetice și logice.

Modificarea ordinii secvențiale a taburilor controalelor (tab order) într-un formular.

Crearea, ștergerea unui subformular.

10.Rapoarte modul avansat

Formatarea controalelor rapoartelor, ce conțin calcule aritmetice: procent, monedă, număr de zecimale.

Aplicarea opțiunilor de însumare pe grup sau total. Concatenarea câmpurilor într-un raport.

Inserarea, ștergerea unui câmp în antetul sau subsolul grupului, paginii, raportului.

Sortarea, gruparea înregistrărilor dintr-un raport pe baza unor câmpuri.

Forțarea sfârșiturilor de pagină pentru grupuri în cadrul unui raport.

Crearea, ștergerea unui subraport.

11.Creşterea productivităţii modul avansat

Legarea datelor externe (registru de calcul, fișiere text (.txt,

.csv), baze de date) la o bază de date.

Importarea de fișiere de calcul tabelar, text (.txt, .csv), XML, baze de date într-o bază de date curent deschisă. Crearea unui macro pentru: închiderea unui obiect și deschiderea altui obiect, deschiderea și maximizarea unui obiect, deschiderea și minimizarea unui obiect, imprimarea și închiderea unui obiect.

Asocierea/atașarea unui macro unui buton de comandă, obiect, control.

VI.              Prezentări
1.Utilizarea aplicaţiei

Deschiderea (şi închiderea) unei aplicaţii de prezentări. Deschiderea şi închiderea unei prezentări.

Crearea unei noi prezentări (utilizând formatul predefinit). Salvarea unei prezentări într-o locaţie pe hard disk Salvarea prezentării sub un alt nume.

Salvarea prezentării sub alt format: Rich Text Format (Format îmbogăţit), template (şablon), format imagine, cu o anumită extensie specifică softului, numărul versiunii.

Comutarea între două prezentări deschise.

Modificarea opţiunilor/preferinţelor de bază ale aplicaţiei: numele utilizatorului, directorul/folder-ul predefinit de deschidere, salvarea prezentărilor. Folosirea funcţiei Help.

Folosirea funcţiei de modificare a dimensiunilor vizualizării. Afişarea/ascunderea barelor de instrumente. Rescalarea şi minimizarea tab-urilor (ribbon).

2.Crearea unei prezentări

Înţelegerea rolului diferitelor moduri de vizualizare: normală (normal view), schiţă (outline view), sortare diapozitive (slide sorter view), vizualizare (slide show view).

Cunoaşterea regulilor de bază în adăugarea titlului foliilor: folosirea titlurilor diferite pentru fiecare slide pentru a le putea distinge în outline view şi slide show view.

Folosirea diferitelor moduri de vizualizare. Modificarea formatului unui diapozitiv.

Aplicarea unui format predefinitit (şablon) asupra unei prezentări.

Schimbarea culorii fundalului pentru un diapozitiv sau toate diapozitivele.

Adăugarea unui nou diapozitiv cu un format specific: tip titlu, grafic şi text, listă cu marcatori, tabel.

Copierea, mutarea foliilor în cadrul prezentării, sau între diferite prezentări.

Inserarea unei poze, imagini, obiecte

desenate, în Master Slide. Ştergerea unei poze, imagini, obiect desenat, din Master Slide.

Adăugarea unui text în subsolul unui

diapozitiv, sau în toate diapozitivele prezentării. Aplicarea automată a numerelor diapozitivelor, a datei actualizate, neactualizate în subsolul unui diapozitiv sau asupra tuturor diapozitivelor din prezentare.

3.Text

Cunoaşterea regulilor de bază în crearea conţinutului unei prezentări: utilizarea frazelor scurte şi concise, a marcatorilor şi numerotării.

Introducerea textului într-o prezentare. Editarea textului unei prezentări.

Copierea, mutarea textului în cadrul unei prezentări sau între prezentări diferite.

Ştergerea textului.

Folosirea comenzilor Undo şi Redo.

Schimbarea fontului caracterelor: dimensiunea şi tipul caracterelor.

Aplicarea formatării textului: înclinat, îngroşat, subliniat, umbrit.

Folosirea diferitelor culori în text.

Modificarea textului în majuscule, litere mici, tip titlu. Alinierea textului: stânga, dreapta, centrat.

Indentarea textului cu marcatori. Eliminarea indentării textului cu marcatori.

Ajustarea spaţierii deasupra şi sub marcatori sau liste. Schimbarea stilului marcatorilor şi numerotării dintr-o listă.

Introducerea şi modificarea datelor într-o folie de tip tabel. Selectarea rândurilor, coloanelor sau a întregului tabel.

Inserarea, stergerea rândurilor şi coloanelor. Modificarea lăţimii coloanelor şi înălţimii rândurilor.

4.Grafice şi diagrame

Introducerea datelor pentru crearea şi modificarea diferitelor tipuri de grafice: coloane, bare, linie, disc. Selectarea unui grafic.

Modificarea tipului de grafic.

Adăugarea, modificarea, stergerea titlului unui grafic. Afişarea etichetelor unui grafic: valori, procentaje.

Modificarea culorii de fundal a unui grafic.

Modificarea culorii elementelor componente ale graficului (la nivel de coloană, bară, sector).

Crearea unei scheme organizatorice (Utilizarea unui format predefinit de schemă organizatorică).

Modificarea structurii ierarhice a unei scheme organizatorice Adăugarea, ştergerea elementelor componente ale schemei organizatorice. (manager, co-worker, subordonat).

5.Obiecte grafice

Inserarea unui obiect grafic poză, imagine, obiect desenat) într-un diapozitiv.

Selectarea unui obiect grafic.

Copierea, mutarea obiectelor grafice, a

diagramelor în cadrul unei prezentări sau între prezentări diferite.

Redimensionarea, ştergerea obiectelor grafice, diagramelor dintr-o prezentare.

Rotirea sau schimbarea în oglindă a unui obiect într-un diapozitiv.

Alinierea unui obiect desenat: stânga, dreapta, centru, în partea de sus, de jos a diapozitivului.

Adăugarea diferitelor tipuri de obiecte

desenate într-un diapozitiv: linie, săgeată, dreptunghi, pătrat, cerc, căsuţă cu text, alte forme disponibile.

Introducerea textului într-o casetă de text, săgeată, dreptunghi, pătrat, oval, cerc.

Modificarea culorii de fundal, a culorii, grosimii, stilului liniei obiectului desenat.

Modificarea stilului de început sau de sfârşit al unei săgeţi. Aplicarea efectului de umbră asupra unui obiect desenat. Gruparea, degruparea obiectelor desenate.

Aducerea unui obiect în planul apropiat sau trecerea în planul depărtat.

6.Pregătirea prezentării

Adăugarea, ştergerea de efecte de tranziţie între diapozitive.

Adăugarea, ştergerea de efecte de animaţie în cadrul unui diapozitiv.

Adăugarea de note în cadrul diapozitivelor. Selectarea formatului adecvat prezentării: overhead, handout, folii de 35 mm (35mm slides), prezentare pe ecran (on-screen show).

Ascunderea, afişarea diapozitivelor.

Verificarea ortografică a prezentării şi

efectuarea schimbărilor necesare: corectarea erorilor de ortografie, ştergerea cuvintelor care se repetă.

Schimbarea orientării diapozitivelor (portrait, landscape). Schimbarea dimensiunii hârtiei.

Imprimarea întregii prezentări, anumitor diapozitive, broşurilor (handnotes), notelor (notes page), schiţei diapozitivelor (outline view), stabilirea numărului de copii ale prezentării.

Rularea unei prezentări de la primul slide sau de la slide-ul curent.

Navigarea printre diapozitive: următorul, anteriorul, un anumit diapozitiv din cadrul prezentării.

VII. Informaţie şi comunicare
1.Internetul

Înţelegerea termenului de Internet.

Înţelegerea termenului de World Wide Web (WWW). Definirea şi înţelegerea termenilor: ISP, URL, hyperlink. Înţelegerea alcăturii şi structurii unei adrese web.

Cunoaşterea termenului browser de web şi a câtorva exemple de browsere web.

Cunoaşterea termenului de motor de căutare.

Înţelegerea termenului de Really Simple Syndication (RSS) şi a utilităţii acestuia.

Înţelegerea termenului de podcast şi a utilităţii acestuia. Cunoaşterea modului de identificare a unui site web securizat: https, simbolul unui lacăt.

Înţelegerea termenului de certificat digital. Înţelegerea termenului de criptare a datelor.

Conştientizarea pericolului infectării unui computer cu un virus de la un fişier descărcat de pe Internet (viruşi de tip vierme, cal troian, spyware). Înţelegerea termenului malware.

Înţelegerea faptului că o aplicaţie antivirus actualizată protejează computerul împotriva viruşilor.

Înţelegerea modului în care un firewall protejează computerul împotriva atacurilor neautorizate.

Cunoaşterea faptului că reţelele trebuie protejate prin conturi de utilizatori şi parole.

Identificarea riscurilor asociate activităţilor online: furnizarea neintenţionată a datelor personale, atacuri şi hărţuire verbală.

Identificarea opţiunilor de control parental: supravegherea, restricţii de acces la anumite site-uri web, restricţii de acces la anumite jocuri, limitarea timpului de joacă.

2.Utilizarea unui browser web

Deschiderea (şi închiderea) unui browser de web. Introducerea unui URL în bara de adrese şi încărcarea paginii.

Afişarea unei pagini de web într-o fereastră nouă sau într-un nou tab

Oprirea încărcării unei pagini web. Actualizarea unei pagini web.

Utilizarea funcţiei Help

Schimbarea paginii de start a aplicaţiei de navigare pe Internet.

Ştergerea parţială sau totală a adreselor din bara de adrese. Afişare, blocare pop-up.

Afişare, blocare cookies.

Ştergerea fişierelor temporare de Internet. Afişarea / ascunderea barelor de instrumente. Accesarea unui hyperlink.

Navigarea înainte şi înapoi între paginile web vizitate anterior.

Încărcarea paginii de start.

Afişarea URL–urilor vizitate anterior utilizând bara de adrese a aplicaţiei.

Însemnarea unei pagini web. Stergerea unui bookmark. Afişarea unei pagini însemnate.

Crearea, stergerea unui director bookmark (semn de carte). Adăugarea unei pagini web într-un director bookmark.

3.Utilizarea Internetului

Completarea unui formular pe web folosind casete text, liste derulante, liste simple, casete de validare, butoane radio.

Trimiterea, anularea unui formular web. Selectarea unui anumit motor de căutare.

Efectuarea unei căutări utilizând cuvinte, fraze cheie. Utilizarea facilităţilor de căutare avansată: după fraza exactă, căutare prin excluderea numitor cuvinte, după dată, după format.

Căutarea unei enciclopedii, dicţionar.

4.Rezultate

Salvarea unei pagini Web într-o locaţie pe disc. Descărcarea de fişier dintr-o pagină web într-o locaţie pe disc.

Copierea textului, imaginilor, URL-ului dintr-o pagină web într-un document

Schimbarea orientării unei pagini web (landscape, portrait). Schimbarea dimensiunii hârtiei.

Vizualizarea unei pagini web.

Alegerea opţiunilor de imprimare ca: întreaga pagină, anumite pagini, anumite porţiuni, text selectat, număr de copii şi printarea.

5.Posta electronică

Înţelegerea termenului de e-mail şi utilizările lui. Înţelegerea alcătuirii şi structurii unei adrese de e-mail. Înţelegerea termenului de scurt mesaj scris (SMS). Înţelegerea termenului Voice over Internet Protocol (VoIP) şi a principalelor sale beneficii.

Înţelegerea principalelor beneficii ale mesageriei instant: comunicare în timp real, costuri reduse, abilitatea de transfer a fişierelor.

Înţelegerea conceptului de comunitate online (virtuală). Recunoasterea unor exemple ca: site-uri cu statut de reţea socială, forum, chat, jocuri online

Conştientizarea posibilităţii de a primi mesaje nesolicitate. Înţelegerea termenului de phishing. Recunoaşterea acţiunilor de phishing.

Conştientizarea pericolului de infectare a calculatorului cu un virus prin deschiderea unui mesaj necunoscut, unui fişier atasat conţinut într-un mesaj necunoscut.

Înţelegerea termenului de semnătură digitală. Înţelegerea avantajelor sistemelor de e-mail ca: viteză, costuri reduse, flexibilitate în utilizarea conturilor de e-mail din diverse locuri.

Importanţa folosirii titlurilor usor de înţeles şi a verificării gramaticale a mesajelor.

Conştientizarea problemelor asociate trimiterii fişierelor atasate: limitări legate de dimensiune şi tipul fişierelor (de exemplu, fişiere executabile).

Înţelegerea diferenţei dintre câmpurile To, Copy (Cc), Blind copy (Bcc).

6.Utilizarea aplicaţiei de poştă electronică

Deschiderea (şi închiderea) unei aplicaţii de poştă electronică Deschiderea şi închiderea unui mesaj. Crearea unui nou mesaj.

Inserarea unei adrese de e-mailîn câmpurile To, Copy (Cc), Blind copy (Bcc).

Inserarea unui titlu în câmpul “Subject”.

Copierea unui text dintr-o altă sursă într-un mesaj. Atasarea fişierelor unui mesaj. Ştergerea atasamentului dintr-un mesaj.

Salvarea unei schiţe (draft) a unui e-mail. Utilizarea unui instrument de verificare ortografică.

Realizarea schimbărilor ca: corectarea erorilor de ortografie, ştergerea cuvintelor repetate.

Trimiterea unui mesaj cu prioritate mare sau mică. Utilizarea funcţiilor de răspuns (reply), răspuns către toţi (reply to all).

Redirecţionarea unui mesaj (forward).

Deschiderea şi salvarea unui fişier atasat într-o locaţie pe disc.

Vizualizarea şi printarea unui mesaj.

Adăugarea sau înlăturarea detaliilor mesajelor ca: expeditor, subiect, data primirii.

Aplicarea setărilor pentru a răspunde la mesaje cu sau fără mesajul iniţial.

Marcarea unui mesaj. Înlăturarea marcajului unui mesaj. Marcarea unui mesaj ca citit, necitit

Afişarea/ascunderea barelor de instrumente. Rescalarea şi minimizarea tab-urilor (ribbon).

Utilizarea funcţiei Help.

7.Managementul e-mailurilor

Căutarea unui mesaj după expeditor, subiect, sau conţinut. Sortarea mesajelor după nume, dată, dimensiune.

Crearea, ştergerea unui nou director pentru mesaje. Mutarea mesajelor într-un nou director de mesaje. Ştergerea unui mesaj.

Recuperarea unui mesaj şters.

Golirea recipientului de mesaje şterse.

Adăugarea unei adrese de e-mail într-o listă de adrese. Ştergerea unei adrese de mail dintr-o listă de adrese. Actualizarea listei de adrese din mesajele primite.

Crearea unei noi liste de adrese / liste de distribuţie.


  CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                                                                                                                                                                                                                          

Anexa nr. 5

                                                                                                                            la Anunţ nr.  11524/11.07.2022

 Atribuțiile prevăzute în fișa postului corespunzătoare funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 1. Monitorizează funcționarea aplicațiilor specifice direcției și este persoana de legătură cu contractanții în derularea contractelor de mentenanță și asistență având ca obiect aceste aplicații;
 2. Participă ca membru în comisiile de urmărire a contractelor și în comisiile de recepție pentru aplicațiile software instalate în cadrul direcției;
 3. Acordă suport tehnic angajaților din cadrul direcției și colaborează cu Compartimentul IT din cadrul Consiliului Județean Gorj pentru remedierea problemelor tehnice din cadrul direcției;
 4. Gestionează contul Consiliului Județean Gorj în cadrul platformelor online constituite la nivel național referitoare la atribuțiile direcției;
 5. Emite propuneri de specialitate pentru elaborarea proiectului de buget anual al propriu al Județului Gorj, analizează, propune și vizează achiziționarea de echipamente, aplicații și pachete de programe în domeniul administrației publice locale necesare bunei desfășurări a activității direcției;
 6. Asigură respectarea de către utilizatorii direcției a prevederilor politicii de securitate a sistemului informațional;
 7. Identifică la nivelul direcției datele ce necesită copii de siguranță și le semnalează Compartimentului IT în vederea implementării unei politici de realizare a backup-urilor.
 8. Verifică constituirea de către autorităţile administraţiei publice locale ce îi sunt repartizate, a unităţilor locale de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice, în conformitate cu prevederile legale, şi comunicarea în permanenţă a eventualelor modificări din structura acestor unităţi;
 9. Pregăteşte şi transmite biroului de monitorizare de la nivelul Instituţiei Prefectului, la solicitarea acestuia, rapoarte de activitate cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 10. Asigură şi actualizează permanent banca de date cu privire la infrastructura tehnico-edilitară existentă şi în curs de execuţie, precum şi evidenţa operatorilor economici prin care se asigură serviciile comunitare de utilităţi publice; monitorizează, trimestrial și ori de câte ori este nevoie, modul de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii, referitoare la indicatorii şi nivelul criteriilor de performanţă, distinct pe domenii specifice serviciilor de utilităţi publice comunitare, pe baza informaţiilor transmise de autorităţile locale de pe raza județului;
 11. Asigură evidenţa obiectivelor de investiţii la nivelul judeţului, prin întocmirea fişei unităţii administrativ-teritoriale de la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, inclusiv a fișei instituțiilor subordonate Consiliului Județean, cu diverse date și informaţii de referinţă și monitorizează implementarea și finalizarea acestora;
 12. Furnizează şefului ierarhic toate datele despre lucrările ce le coordonează în vederea constituirii băncii de date;
 13. Asigură baza de date a obiectivelor de investiţii derulate la nivelul judeţului Gorj, aflate în diferite stadii de implementare sau propuneri de proiecte noi, prioritizate pe termen scurt, mediu și lung, precum și situația privind plățile restante și arieratele înregistrate la nivelul unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului și provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în vederea repartizării sumelor de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit criteriilor de repartizare stabilite conform prevederilor legale în vigoare;
 14. Asigură, împreună cu compartimentele de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Județean, punerea în aplicare a obligațiilor legale ce revin consiliilor județene, potrivit legislației în vigoare privind furnizarea produselor destinate instituțiilor de învățământ, prevăzute în programele naționale pentru școli, prin ducerea la îndeplinire a atribuțiilor stabilite prin dispozițiile Președintelui Consiliului Județean; urmărește și asigură implementarea măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate, și a produselor de panificație în unitățile de învățământ, precum și controlul executării contractelor în perioada furnizării produselor și prestării serviciilor de aprovizionare, transport și distribuție;
 15. Se preocupă şi asigură creşterea calităţii documentelor emise; angajează sau propune, după caz, în limita competenţelor atribuite, aplică cu obiectivitate şi responsabilitate măsurile necesare şi sarcinile dispuse de conducere în vederea creşterii eficienţei activităţii şi confirmă o evaluare realistă, obiectivă şi pertinentă a rezultatelor obţinute;
 16. Asigură aplicarea dispoziţiilor interne, a hotărârilor Consiliului Judeţean şi a prevederilor legale în vigoare în activitatea ce o desfăşoară în cadrul compartimentului de specialitate din care face parte; semnează acte şi documente din sfera sa de activitate, ce-i intră în competenţă şi responsabilitate;
 17. Urmăreşte respectarea legislaţiei în vigoare în îndeplinirea sarcinilor şi colaborează cu toate compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean şi unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului în realizarea operativă, eficientă şi potrivit prevederilor şi termenelor legale a atribuţiilor sale;
 18. Respectă programul de lucru şi disciplina muncii la locul de muncă, execută orice alte activităţi dispuse de conducere, în conformitate cu pregătirea sa profesională; adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele instituţiei; respectă regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, regulamentul de ordine interioară pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, alte normative şi proceduri interne de lucru, precum şi prevederile legale în vigoare privind funcţia publică, funcţionarul public şi activitatea pe care o desfăşoară şi atribuţiile pe care le exercită în acest sens; participă la programele de instruire, pregătire şi perfecţionare profesională organizate de autoritate.
Sari la conținut