Sari la conținut

ANUNȚ – ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant aferent funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului gestionare optimizată a drumurilor publice

CONSILIUL  JUDEȚEAN GORJ
Nr. 939 din 23.01.2018

   

ANUNȚ

 

          Consiliul Județean Gorj anunță, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) lit. c), alin. (2) lit. c) și art. 90 alin. (1) lit. b), alin. (2), (5)-(7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 148 și art. 149 alin. (1)-(5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

          ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant aferent funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului gestionare optimizată a drumurilor publice, Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

          Condiții de ocupare a funcției publice de execuție vacante prin transfer la cerere

          Pot solicita transferul la cerere funcționarii publici din cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică locală care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  1. ocupă o funcție publică de aceeași categorie, clasă și grad profesional cu funcția publică publicată în vederea ocupării prin transfer la cerere sau o funcție publică de nivel superior;
  2. au studii universitare de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești, specializările: căi ferate, drumuri și poduri și topografie minieră;
  3. au o vechime în specialitatea studiilor prevăzute la pct. 2 de minimum 9 ani;

          Funcționarii publici interesați vor depune, în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului, la sediul Consiliului Județean Gorj, camera 241, str. Victoriei nr. 2-4, Târgu-Jiu, județul Gorj, respectiv în perioada 23.01.2018 – 12.02.2018, dosarele care vor cuprinde următoarele documente:

  1. cererea de transfer;
  2. curriculum vitae;
  3. copia actului de identitate;
  4. copiile diplomelor de studii și altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  5. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  6. o adeverință eliberată de către instituția angajatoare care să ateste calitatea de angajat și funcția pe care o ocupă în prezent.

          Copiile actelor prevăzute la literele c)-e) vor fi prezentate în copie legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către un reprezentant al Serviciului resurse umane, managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate, iar celelalte documente se vor depune în original.

          În situația în care vor fi depuse mai multe cereri de transfer pentru funcția publică de execuție vacantă, Consiliul Județean Gorj va organiza, în conformitate cu prevederile art. 149 alin (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, un interviu cu funcționarii publici solicitanți, în vederea selectării funcționarului public care va fi transferat.

          Data, locul și ora susținerii interviului se vor afișa la sediul Consiliului Județean Gorj și pe site-ul autorității – www.cjgorj.ro, Secțiunea ,,Cariere”.

          În cazul în care există o singură cerere de transfer, iar funcționarul public solicitant  îndeplinește condițiile prevăzute în anunț, acesta este declarat admis, cererea de transfer urmând să fie aprobată de către președintele Consiliului Județean Gorj.

 

          Informații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Gorj – Serviciul resurse umane, managementul funcției publice și al unităților sanitare preluate – camera 241, tel.: 0372531251 sau 0372531241, în intervalul orar 8:00 – 16:30, de luni până joi, iar vinerea, 8:00 – 14:00.

Sari la conținut