Sari la conținut

Anunț – examen de promovare în treapta profesională imediat superioară a funcției contractuale de execuţie de referent, treapta profesională I la Compartimentul evidență primară și gestiune bunuri

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Nr. 1/15591/25.11.2020

 

ANUNŢ

 

          Consiliul Judeţean Gorj, cu sediul în municipiul Tg-Jiu, str. Victoriei, Nr. 4, judeţul Gorj, organizează examen de promovare în treapta profesională imediat superioară a funcției contractuale de execuţie de referent, treapta profesională I la Compartimentul evidență primară și gestiune bunuri, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget-finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

 

          I. Condiţii de desfăşurare a examenului:

 

  1. Data de desfăşurare a examenului:

          11 decembrie 2020, ora 1000, susţinerea unei probe scrise, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;

 

          II. Condiţii de participare:

          Examenul de promovare în treaptă profesională se organizează cu respectarea prevederilor art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014 pentru aprobarea unor reglementări proprii cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale, a examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale, precum şi a procedurii de evaluare a personalului contractual din aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj.

         Pentru a participa la examenul de promovare în treaptă profesională, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. să aibă o vechime în treapta perofesională a funcţiei din care promovează de cel puţin 3 ani;
  2. să fi obţinut calificativul ,,foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
  3. să nu fi suferit o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

 

          III. Bibliografie stabilită pentru examen:

  1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completărilșe ulterioare;
  2. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă;
  3. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
  4. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
  5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor pentru organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii:
  6. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabilitate.

 

          Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice și al unităților sanitare preluate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, camerele 241, 251, telefon 0253/212016, interior 241/251.

 

 

Sari la conținut