Sari la conținut

ANUNŢ – examen de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției contractuale de execuţie de consilier juridic, gradul profesional II din cadrul Aparatului permanent al Consiliului Judeţean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 13045 din 18.10.2017
 

ANUNŢ

 
     Consiliul Judeţean Gorj, cu sediul în municipiul Tg-Jiu, str. Victoriei, nr. 2-4, judeţul Gorj, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției contractuale de execuţie de consilier juridic, gradul profesional II din cadrul Aparatului permanent al Consiliului Judeţean Gorj.
 
Condiţii de desfăşurare a examenului
 
          I. Data, ora și locul desfăşurării examenului:
          – 1 noiembrie 2017, ora 1000,  la sediul Consiliului Judeţean Gorj
 
          II. Probele examenului:
Proba scrisă, constând în redactarea unei lucrări pe un subiect ales dintre cele stabilite de către Comisia de examinare
 
          III. Condiţii de participare:
     Examenul de promovare în grad profesional se organizează cu respectarea prevederilor art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014 pentru aprobarea unor reglementări proprii cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale, a examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale, precum şi a procedurii de evaluare a personalului contractual din aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj.
     Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
        1. să aibă o vechime în gradul profesional al funcţiei contractuale din care promovează de cel puţin 3 ani;
        2. să fi obţinut calificativul ,,foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
         3. să nu fi suferit o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
 
          IV. Bibliografia:
    1. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul VI (,,Consiliul județean”);
       2. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
       3. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța  Guvernului nr. 35/2002, cu modificările și completările ulterioare;
     4. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare – Partea I, Titlul I (,,Obligații de integritate și transparență în exercitarea funcțiilor și demnităților publice”) și Titlul III (,,Sancțiuni”);
       5. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare – Cartea I (,,Reglementări generale pentru prevenirea și combaterea corupției”), Titlul IV (,,Conflictul de interese și regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice”), Capitolul II (,,Conflictul de interese”), Secțiunea 3 (,,Conflictul de interese privind aleșii locali”) și Capitolul III (,,Incompatibilități”), Secțiunea 4 (,,Incompatibilități privind aleșii locali”).
 
     Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice, IT din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, camerele 241, 251, telefon 0253/212016, interior 241/251.

Sari la conținut