Sari la conținut

Anunț – Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul evidență primară și gestiune bunuri, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Nr. 8347/29.06.2020

ANUNŢ

       Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul evidență primară și gestiune bunuri, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

       Concursul/examenul se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

      1. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului/examenului:

 • proba scrisă: 29 iulie 2020, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;
 • interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Consiliului Judeţean
 1. Condiţii de participare la concurs/examen:

       Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

                     1.  să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

                     2.  să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

                     3. să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Codul administrativ.

      3.  Dosarele de concurs pot fi depuse la sediul Consiliului Judeţean Gorj din str. Victoriei nr. 4, mun. Târgu-Jiu, jud. Gorj, în termen de 20 de zile de la data afișării anunţului privind organizarea concursului/examenului de promovare, respectiv în perioada 29.06.2020 – 20.07.2020.

      4. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

       Adresa de corespondență: Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 4, et. 2, camera 236;

       Telefon: 037253236, adresă de e-mail: cristina.sendroiu@cjgorj.ro;

      Persoana de contact: Șendroiu Cristina, consilier superior la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

       Documentele necesare la dosarul de concurs, precum și bibliografia de concurs sunt prezentate în Anexele nr. 1-2 la prezentul anunţ.

       Prezentul anunţ este publicat şi pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj www.cjgorj.ro (secţiunea Avizier virtual – Anunțuri de concurs).


CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

                                  Anexa nr. 1 

DOCUMENTELE NECESARE LA DOSARUL DE CONCURS

       Pentru concursul/examenul de promovare, dosarul de concurs/examen depus de candidați va conține în mod obligatoriu, următoarele documente, conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează funcţionarul public;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 3. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor public, cu modificările şi completările ulterioare.

* Copiile de pe actele prevăzute la punctele 1-2 se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

** Formularul de înscriere este pus la dispoziţie candidaţilor de către Consiliul Județean Gorj din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acestuia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul Consiliului Județean Gorj, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric.


CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ  

 Anexa nr. 2

BIBLIOGRAFIE

      Bibliografie la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de  consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului evidență primară și gestiune bunuri, Serviciul financiar-contabilitate, Direcţia buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale

 

 1. Constituția României, republicată;
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

              – PARTEA a III-a – Administrația publică locală:

                    – Titlul III – Regimul general al autonomiei locale;

                    – Titlul IV – Autoritățile administrației publice locale:

                           • Capitolul I (Dispoziții generale);

                           • Capitolul VI (Consiliul județean);

                           • Capitolul VII (Președintele și vicepreședinții consiliului județean);

                           • Capitolul VIII (Actele autorităților administrației publice locale).

             – PARTEA a VI-a – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice:

                    – Titlul I – Dispoziții generale;

                    – Titlul II – Statutul funcționarilor publici.

 1. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordinul ministrului finanțelor publice 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste, cu modificările și completările ulterioare.

       Formular de înscriere

Sari la conținut