Sari la conținut

Anunț – Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a două funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul autorizări, disciplină şi control, Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Nr. 17952/ 05.11.2021 

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a două funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul autorizări, disciplină şi control, Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână.

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (4) și alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

     1. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului/examenului:

 • proba scrisă: 06 decembrie 2021, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;
 • interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Consiliului Judeţean

    2.Condiţii de participare la concurs/examen:

Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2. Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 3. Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Codul administrativ.

    3.Perioada de depunere a dosarelor de concurs:

Dosarele de concurs pot fi depuse la sediul Consiliului Judeţean Gorj din str. Victoriei nr. 4, mun. Târgu-Jiu, jud. Gorj, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului/examenului de promovare pe pagina de internet a instituției, respectiv în perioada 05.11.2021 – 24.11.2021.

   4. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adresa de corespondență: Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 4, et. 2, camera 236;

Telefon: 0372531236, adresă de e-mail: daniela.andrei@cjgorj.ro;

Persoana de contact: Daniela Andrei, consilier superior la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

Documentele necesare la dosarul de concurs, bibliografia de concurs, tematica de concurs, precum și atribuțiile stabilite în fișa postului sunt prezentate în Anexele nr. 1-4 la prezentul anunţ.

Prezentul anunţ este publicat şi pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj www.cjgorj.ro (secţiunea Avizier virtual – Anunțuri de concurs).

                     PREŞEDINTE,                                                                                                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

            COSMIN-MIHAI POPESCU                                                                                                              CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU


Anexa nr. 1

la Anunţ nr. 17952/05.11.2021

DOCUMENTELE NECESARE LA DOSARUL DE CONCURS

Pentru concursul/examenul de promovare, dosarul de concurs/examen depus de candidați va conține în mod obligatoriu, următoarele documente, conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează funcţionarul public;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 3. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. (DESCĂRCARE FORMULAR…)

* Copiile de pe actele prevăzute la punctele 1-2 se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

** Formularul de înscriere este pus la dispoziţie candidaţilor de către Consiliul Județean Gorj din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acestuia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul Consiliului Județean Gorj, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric.

                       PREŞEDINTE,                                                                                                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

            COSMIN-MIHAI POPESCU                                                                                                              CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU


Anexa nr. 2

la Anunţ nr. 17952/05.11.2021

BIBLIOGRAFIA

la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a  două funcții publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul autorizări, disciplină și control, Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului     

 1. Constituția României, republicată (r1);
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

– PARTEA a III-a – Administrația publică locală:

         – Titlul III – Regimul general al autonomiei locale;

         – Titlul IV – Autoritățile administrației publice locale:

 • Capitul I (Dispoziții generale);
 • Capitolul VI (Consiliul județean);
 • Capitolul VII (Președintele și vicepreședinții consiliului județean);
 • Capitolul VIII (Actele autorităților administrației publice locale).

        – PARTEA a VI-a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice:

        – TITLUL I – Dispoziţii generale;

        – TITLUL II – Statutul funcţionarilor publici.

 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată (r3), cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare.

                    PREŞEDINTE,                                                                                                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

            COSMIN-MIHAI POPESCU                                                                                                              CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  


Anexa nr. 3

la Anunțul nr. 17952/05.11.2021 

TEMATICA

la concursul/examenul de promovare în gradul imediat superior a două funcții publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul autorizări, disciplină și control, Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului  

 1. Principiile generale, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, autoritățile publice, economia şi finanţele publice, Curtea Constituţională, revizuirea Constituţiei, astfel cum sunt reglementate de Constituția României, republicată (r1);
 2. Dispozițiile generale și Statutul funcționarilor publici, prevăzute de Titlul I și Titlul II ale Părții a VI – a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 6. Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de contrucții;
 7. Amenajarea teritoriului și urbanismul;
 8. Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
 9. Regulamentul general de urbanism.

                 PREŞEDINTE,                                                                                                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

            COSMIN-MIHAI POPESCU                                                                                                              CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU


Anexa nr. 4

la Anunțul nr. 17952/05.11.2021

Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru prima funcție  publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul autorizări, disciplină şi control, Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 1. Pentru emiterea certificatelor de urbanism:

– solicită avizul primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află imobilul, în situaţia în care emitentul este preşedintele consiliului judeţean;

– verifică conţinutul documentelor depuse, respectiv a proiectului de certificat de urbanism întocmit potrivit prevederilor legale în vigoare, înaintat spre avizare la consiliul judeţean de către primarul comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în situaţia în care nu sunt constituite structuri de specialitate la nivelul primăriei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

– determină reglementările din documentaţiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism;

– analizează compatibilitatea scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice, respectiv ale directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate;

– formulează condiţiile şi restricţiile specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investiţiei;

– stabileşte în conformitate cu prevederile legale, avizele, acordurile, precum şi unele studii de specialitate necesare autorizării;

– verifică existenţa documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism;

– asigură redactarea şi însuşirea conţinutului  în vederea emiterii certificatului de urbanism;

– asigură transmiterea către primari, spre ştiinţă, a actelor emise, în situaţia în care emitentul este preşedintele consiliului judeţean;

 1. Pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare:

– verifică conţinutul documentelor (documentaţiei) depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării, conform prevederilor legale în vigoare;

– verifică modul în care au fost preluate în cadrul documentaţiei tehnice (D.T.A.C) condiţiile din avizele şi acordurile obţinute în prealabil de solicitant, inclusiv cele cuprinse în punctul de vedere/actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului;

– verifică conţinutul documentelor (documentaţiei) depuse, sub aspectul încadrării soluţiilor propuse în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate şi ale certificatului de urbanism;

– asigură redactarea, însuşirea conţinutului şi prezentarea spre semnare a autorizaţiilor de construire/desfiinţare;

– asigură emiterea avizelor solicitate de primarii unităţilor administrativ-teritoriale în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la nivelul primăriilor respective, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;

– asigură transmiterea către primari, spre ştiinţă, a actelor emise, în situaţia în care emitentul este preşedintele consiliului judeţean, precum şi autorităţile administraţiei publice centrale competente potrivit prevederilor legale în vigoare;

– asigură redactarea, însuşirea conţinutului şi prezentarea spre semnare a autorizaţiilor de construire distincte pentru autorizarea executării lucrărilor de organizare de şantier în cazul în care aceste nu au fost autorizate odată cu lucrările de bază;

– asigură redactarea, însuşirea conţinutului şi prezentarea spre semnare în vederea emiterii imediate a autorizaţiilor de construire/desfiinţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi naturale – cutremure, inundaţii, alunecări/prăbuşiri de teren sau altele asemenea – ori alte evenimente cu caracter excepţional, potrivit competențelor stabilite prin legislația în vigoare;

 1. Asigură aplicarea legislaţiei cu privire la executarea lucrărilor de construcţii numai pe baza autorizaţiei de construire sau de desfiinţare ca act de autoritate al administraţiei publice, veghează la aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor;
 2. Analizează solicitările depuse şi face propuneri pentru emiterea certificatelor de urbanism, ca acte de autoritate publică, prin care se stabilesc condiţiile necesare realizării unor investiţii, tranzacţii imobiliare ori a altor operaţiuni imobiliare, precum şi încadrarea solicitărilor  în proiectele de urbanism şi amenajarea teritoriului;  analizează documentele tehnice elaborate în baza certificatelor de urbanism şi face propuneri pentru emiterea autorizaţiilor de construire sau desfiinţare ce intră în competenţa preşedintelui consiliului judeţean;
 3. Monitorizează respectarea disciplinei în domeniul autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii pe teritoriul judeţului, în limitele stabilite de legislaţia în vigoare;
 4. Constată contravenţiile conform competențelor stabilite de lege, la regimul execuţiei construcţiilor;
 5. Încheie procese-verbale de contravenţie la  abaterile constatate şi le înaintează în vederea aplicării sancţiunilor persoanelor autorizate conform legii;
 6. Face propuneri, conform legii pentru trecerea la demolarea de către autorităţile competente a lucrărilor executate cu încălcarea prevederilor legale;
 7. Asigură asistenţă tehnică de specialitate unităţilor administrativ teritoriale în aria de competentă a compartimentului respectiv serviciilor de specialitate din cadrul primăriilor;
 8. Asigură verificarea aspectelor sesizate şi reclamate cu privire la nerespectarea disciplinei în activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului;
 9. Colaborează cu serviciile de specialitate din aparatului de specialitate, în vederea realizării atribuţiilor proprii compartimentului (transmiterea sumelor încasate din eliberarea C.U. și AC/D către primăriile îndreptățite);
 10. Asigură prelungirea valabilităţii actelor de autoritate emise şi perceperea taxelor şi tarifelor stabilite prin lege; asigură urmărirea termenelor de finalizare a lucrărilor şi de realizare a recepţiei acestora; propune şi aprobă regularizarea taxelor în funcţie de valoarea finală a investiţiei; asigură participarea ca membru în cadrul comisiilor de recepţie; transmite compartimentelor de specialitate situaţia autorizaţiilor de construire cu termenul de execuţie expirat, în vederea transmiterii somaţiilor către titulari; asigură prelevarea taxelor legale pentru actele de autoritate publică emise;
 11. Asigură activitatea de regularizare a taxelor la finalizarea lucrărilor de construcţii autorizate, în funcţie de valoarea finală a investiţiei, susţinută cu documente furnizate de investitorul/beneficiarul lucrării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; stabileste numărul de zile de întârziere în depunerea documentelor la recepţia lucrărilor şi le transmite  compartimentelor de specialitate în vederea calculării penalităţilor şi a celorlalte obligaţii financiare care decurg potrivit codului fiscal;
 12. Asigură completarea şi actualizarea periodică a bazei de date informatizate şi a scadenţarului termenelor de execuţie a lucrărilor autorizate;
 13. Asigură urmărirea respectării disciplinei în domeniul autorizării/executării lucrărilor în construcţii potrivit competenţelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiintare în baza programului de control teritorial aprobat pe teritoriul administrativ al judeţului Gorj; constată, propune spre sancționare infractiunile şi faptele contravenţionale privind disciplina în construcţii săvârşite pe teritoriul administrativ al judeţului, potrivit competenţelor de autorizare; exercită controlul pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi comunelor privind disciplina în constructii, constată contravenţiile, propune sancţionarea primarilor în cazul emiterii de autorizaţii de construire în lipsa unui drept real asupra imobilului, cu nerespectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, în cazul unor documentaţii incomplete, cu omisiuni, eronate, sau în lipsa şi/sau cu nerespectarea avizelor dispuse prin certificatul de urbanism, cu nerespectarea legislaţiei în vigoare; asigură încheierea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor în vederea aplicării sancţiunilor potrivit legii;
 14. Participă la selectarea și îndosarierea documentelor create sau gestionate la nivelul compartimentului, cu respectarea nomenclatorului arhivistic aprobat, în vederea pregătirii pentru arhivare și a predării acestora, pe bază de proces-verbal, la arhiva instituției;
 15. Îndeplineste atribuţiile stabilite în cadrul Unităţilor de Implementare a Proiectelor, atunci când sunt nominalizaţi prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj;
 16. Elaborează în domeniul specific de activitate al compartimentului rapoarte de specialitate, şi sprijină iniţiatorii la întocmirea şi fundamentarea proiectelor de hotărâre, a expunerilor de motive şi a anexelor la acestea, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Judeţean Gorj;
 17. În calitate de responsabil al procedurilor sistemului de management integrat în cadrul Compartimentului autorizări, disciplină și control, are următoarele responsabilități:

–   elaborează și actualizează Procedurile documentate în cadrul compartimentului;

– colaborează cu toți angajații instituției pentru implementarea, menținerea și dezvoltarea Sistemului de Management Integrat, în conformitate cu prevederile OSGG nr.600/2018 și cerințele standardului ISO 9001:2015.

 1. Participă ca membru în Comisia Tehnico-Economică pentru avizarea documentațiilor tehnico-economice la obiectivele de investiții ale Consiliului Județean Gorj și ale instituțiilor publice subordonate;
 2. Participă ca membru în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului a județului Gorj
 3. Coordonează activitatea Compartimentului autorizări, disciplină și control
 4. Duce la îndeplinire şi alte sarcini stabilite de Arhitectul Şef, precum şi de conducerea Consiliului Judeţean Gorj, în limita prevederilor legale.
 5. Participă la dezvoltarea, prin programe informatice, a bazei de date a Consiliului Judeţean. În acest sens, îndeplineşte activităţi de constituire computerizată a fondului propriu de date statistice din domeniul activităţilor gestionate direct. Prin realizarea de activităţi computerizate de centralizare a informaţiilor din domeniul specific de activitate, asigură un sistem informaţional eficient şi rapid şi, totodată, corelarea sistemului informaţional cu cel decizional şi organizatoric, prin generarea de  situaţii, rapoarte şi informări rapide, exacte şi calitative din sfera sa de competenţă şi responsabilitate şi, concomitent, controlul operaţiunilor derulate în cadrul direcţiei, în vederea înlăturării abaterilor şi deficienţelor constatate.
 6. Asigură comunicarea şi transferul de informaţii în sistem electronic, pentru operativitate, satisfacţie şi performanţe calitativ-superioare, rapiditate sporită şi eficienţă crescută a intervenţiilor. Contribuie şi participă la îmbunătăţirea calităţii şi frecvenţei schimbului şi bazei de informaţii la nivelul direcţiei şi, implicit, la nivelul instituţiei. Asigură realizarea şi respectă circuitul documentelor pentru o rezolvare operativă, fluentă şi eficientă a atribuţiilor ce-i revin.
 7. Propune măsuri cu nevoi reale şi asigură, potrivit atribuţiilor ce-i revin, gestionarea eficientă şi oportună a banilor publici şi patrimoniului autorităţii, în conformitate cu prevederile legale.
 8. Răspunde de prezentarea obiectivă, corectă, fidelă şi fără omisiuni a deficienţelor constatate, a situaţiilor urmărite în acţiunile încredinţate de conducerea instituţiei, în conformitate cu prevederile legale şi normativele în vigoare, precum şi procedurile interne reglementate la nivelul autorităţii. Răspunde de prezentarea şi informarea scriptică a inexactităţilor şi erorilor constatate, includerea în conţinutul constatărilor/informărilor/notelor/rapoartelor astfel întocmite a elementelor probante în acest sens şi a propunerilor de măsuri corespunzătoare pentru remediere şi intrarea în normalitate.
 9. Îşi însuşeşte şi răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, administrativ sau patrimonial, material, civil sau penal, pentru toate situaţiile întocmite, precum şi pentru toate faptele prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
 10. Propune măsuri de îmbunătăţire şi ridicare a calităţii serviciilor oferite, în vederea eficientizării şi operativităţii activităţii desfăşurate şi, implicit, a serviciului/direcţiei şi întregului aparat de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, în a căror structură este constituit serviciul din care face parte; răspunde de calitatea activităţii desfăşurate, a informaţiilor furnizate şi de corectitudinea analizelor şi datelor asigurate ce derivă din activitatea desfăşurată.
 11. Execută activităţi de corespondenţă, primeşte corespondenţa repartizată şi urmăreşte respectarea prevederilor şi a termenelor legale în soluţionarea ei; asigură imparţialitate, obiectivitate şi echitate în rezolvarea corespondenţei.
 12. Realizează şi gestionează în mod eficient şi calitativ activităţile şi lucrările repartizate din sfera sa de competenţă şi responsabilitate, prin implicare activă şi serioasă în rezolvarea problemelor ce-i revin. Asigură rezolvarea problemelor curente şi propune măsurile corespunzătoare în realizarea interesului public. Este receptiv la solicitările conducerii şi manifestă capacitate de mobilizare personală pentru finalizarea într-un timp cât mai operativ a sarcinilor ce-i revin şi forţa psihică şi fizică de a se concentra şi a realiza mai multe sarcini concomitent.
 13. Asigură întocmirea corectă, completă şi la timp a documentelor ce intră în sfera sa de activitate, păstrarea şi evidenţa acestora în mod organizat şi în condiţii corespunzătoare. Asigură întocmirea de sinteze şi rapoarte privind domeniul său de activitate, informează periodic şi ori de câte ori este cazul, conducerea Consiliului Judeţean asupra activităţii desfăşurate, participă la întocmirea referatelor şi rapoartelor de specialitate specifice competenţelor sale profesionale şi domeniului de activitate al direcţiei.
 14. Se preocupă permanent de îmbunătăţirea abilităţilor şi performanţelor sale profesionale la locul de muncă, de pregătirea şi autoperfecţionarea sa profesională prin studiu individual şi participă la cursuri de instruire/perfecţionare. Utilizează în activitatea curentă cunoştinţele dobândite, respectiv competenţele obţinute sau abilităţile dezvoltate şi, după caz, asigură transferul de cunoştinţe.
 15. Se preocupă şi asigură creşterea calităţii documentelor emise. Angajează sau propune, după caz, în limita competenţelor atribuite, aplică cu obiectivitate şi responsabilitate măsurile necesare şi sarcinile dispuse de conducere în vederea creşterii eficienţei activităţii şi confirmă o evaluare realistă, obiectivă şi pertinentă a rezultatelor obţinute.
 16. Participă la elaborarea procedurilor de lucru la nivelul compartimentului de specialitate din care face parte, pentru asigurarea calităţii acestuia, implementează, menţine şi respectă întocmai cerinţele sistemului de management al calităţii la nivelul Consiliului Judeţean, potrivit standardului de referinţă SR EN ISO 9001:2015 şi propune îmbunătăţirea proceselor identificate la nivelul compartimentului.
 17. Participă la îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii, în conformitate cu cerinţele standardului de referinţă şi cu obiectivele stabilite în cadrul compartimentului, îşi însuşeşte, conştientizează şi aplică fără nici o derogare prevederile documentelor sistemului de management al calităţii, în vederea reducerii numărului de neconformităţi în funcţionarea compartimentului şi creşterii gradului de satisfacţie al cetăţenilor faţă de serviciile oferite de Consiliul județean.
 18. Încurajează şi sprijină autorităţile şi instituţiile publice locale în a-şi dezvolta activitatea pe bază de strategii de dezvoltare durabilă, strategii sectoriale şi programe anuale, cu accesarea de finanţări nerambursabile, în vederea creşterii raportului calitate/preţ şi a numărului de proiecte investiţionale pe termen lung stabilite conform necesităţilor reale ale comunităţii, în condiţii de resurse financiare reduse, atât din veniturile proprii la nivel local, cât şi în condiţii de alocare cu mijloace de echilibrare bugetară insuficiente atingerii priorităţilor şi satisfacerii tuturor nevoilor cetăţenilor.
 19. Colaborează cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului la elaborarea studiilor şi programelor de dezvoltare, în vederea realizării politicilor sectoriale din domeniile specifice de activitate.
 20. Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate ale Consiliului Judeţean şi instituţiile/ serviciile publice subordonate, cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, cu alte autorităţi/instituţii şi entităţi, după caz, în rezolvarea sarcinilor de serviciu.
 21. Îndeplineşte cu profesionalism, imparţialitate, obiectivitate şi în conformitate cu legea, îndatoririle de serviciu ce îi revin, precum şi a altor atribuţii delegate sau primite de la conducere şi contribuie la îmbunătăţirea activităţii autorităţii în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.
 22. Asigură aplicarea dispoziţiilor interne, a hotărârilor Consiliului Judeţean şi a prevederilor legale în vigoare în activitatea ce o desfăşoară în cadrul compartimentului de specialitate din care face parte.
 23. Semnează acte şi documente din sfera sa de activitate, care-i intră în competenţă şi responsabilitate.
 24. La solicitarea conducerii, participă la perfectarea, implementarea şi finalizarea de acţiuni, contracte, convenţii, protocoale, înţelegeri, acorduri şi orice alte angajamente legale referitoare la activităţi specifice compartimentului în a cărui structură se regăseşte, conform regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului judeţean şi poate fi împuternicit să reprezinte şi să susţină interesele judeţului în relaţiile ori raporturile cu diverse entităţi din ţară sau străinătate, persoane fizice sau juridice, pe probleme din domeniul său de activitate, în limita competenţelor stabilite de conducătorul autorităţii.
 25. Asigură şi răspunde de desfăşurarea, realizarea şi finalizarea obiectivelor şi acţiunilor planificate, stabilite prin programele de activitate în responsabilitatea sa şi prezintă informări/constatări/note/ rapoarte asupra stadiilor de execuţie şi eficienţei acestora.
 26. Asigură, periodic, informări în domeniile de competenţă şi responsabilitate, asigură şi răspunde pentru rezolvarea sarcinilor dispuse, raportează problemele deosebite şi dificultăţile întâmpinate, propune soluţii de rezolvare şi prevenire, efectuează analize şi sinteze, evaluări, estimări, documentare şi emite propuneri de specialitate.
 27. Stabileşte contacte, discuţii de lucru cu colaboratorii, în conformitate cu atribuţiile specifice postului pe care îl ocupă ori în conformitate cu alte sarcini repartizate de conducere, documentele, corespondenţa şi lucrările astfel elaborate fiind supuse aprobării/avizării conducerii.
 28. Efectuează deplasări, participă la diverse întruniri de specialitate, seminarii, conferinţe, simpozioane, vernisaje, evenimente şi manifestări publice în domeniu etc.
 29. Efectuează vizite şi poartă discuţii de lucru vizând obiective propuse şi/sau cuprinse în programele proprii de activitate, verificări şi evaluări prin sondaj la obiectivele aflate în implementare.
 30. Asigură sprijin şi consiliere de specialitate serviciilor/instituţiilor publice din subordine, unităţilor administrativ-teritoriale de pe raza judeţului ori alte entităţi, după caz, pentru îndeplinirea atribuţiilor similare specifice domeniului său de activitate, în conformitate cu prevederile legale.
 31. Prelucrează şi asigură punerea la dispoziţie a datelor şi documentelor pentru asigurarea transparenţei şi informarea opiniei publice. Asigură întocmirea şi raportarea situaţiilor de specialitate, asigură şi răspunde de actualizarea bazelor de date electronice din sfera sa de activitate, în vederea comunicării de informaţii corecte şi reale. Răspunde de exactitatea şi realitatea datelor şi informaţiilor furnizate.
 32. Utilizează raţional, integral şi cu responsabilitate timpul de lucru şi bunurile instituţiei aflate în folosinţa sa, pentru exercitarea şi îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, în scopul şi interesul autorităţii şi anunţă orice defecţiune a acestora personalului administrativ responsabil.
 33. Utilizează, cu aprobarea Preşedintelui Consiliului Judeţean, serviciul de telefonie internaţională. Funcţionarul public trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care-i revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici şi patrimoniului instituţiei, în conformitate cu prevederile legale.
 34. Asigură confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor pe care le întocmeşte şi de care ia cunoştinţă, potrivit legii.
 35. asigură şi răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi conştiinciozitate a tuturor lucrărilor, atribuţiilor şi sarcinilor încredinţate prin fişa postului şi care intră în competenţa sa de soluţionare, precum şi a altor sarcini dispuse de Preşedintele şi conducerea Consiliului Judeţean. Răspunde pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a atribuţiilor ce-i revin în competenţă, corespunzător actelor şi faptelor săvârşite, în condiţiile legii.
 36. În realizarea sarcinilor, colaborează cu toate compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean, cu instituţiile subordonate şi deconcentrate de la nivelul judeţului, cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, cu autorităţile şi instituţiile publice centrale, societăţi comerciale, persoane juridice fără scop lucrativ, alte entităţi, după caz.
 37. Respectă programul de lucru şi disciplina muncii la locul de muncă, execută orice alte activităţi dispuse de conducere, în conformitate cu pregătirea sa profesională.
 38. Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele instituţiei.
 39. Respectă regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, regulamentul de ordine interioară pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, alte normative şi proceduri interne de lucru, precum şi prevederile legale în vigoare privind funcţia publică, funcţionarul public şi activitatea pe care o desfăşoară şi atribuţiile pe care le exercită în acest sens.
 40. Participă la programele de instruire, pregătire şi perfecţionare profesională organizate de autoritate.
 41. Realizează activităţi în conformitate cu strategia de dezvoltare a judeţului şi de informatizare a administraţiei publice.
 42. Se implică în soluţionarea situaţiilor de criză care implică/afectează instituţia şi propune măsuri în consecinţă.
 43. Urmăreşte respectarea legislaţiei în vigoare în îndeplinirea sarcinilor şi colaborează cu toate compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean şi unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului în realizarea operativă, eficientă şi potrivit prevederilor şi termenelor legale a atribuţiilor sale.
 44. Îşi însuşeşte şi aplică  normele/regulile/instrucţiunile  de   sănătate şi securitate în muncă şi de pază contra incendiilor la locul de muncă în care îşi desfăşoară activitatea.
 45. Respectă interdicţia de a desfăşura orice activităţi în cazul în care constată o stare de pericol în legătură cu munca sa.
 46. Duce la îndeplinire, pe lângă atribuţiile de bază, şi alte sarcini stabilite de conducerea Consiliului Județean, din sfera sa de activitate.
 47. Are obligaţia cunoaşterii atribuţiilor întregului compartiment şi asigurării înlocuirii în realizarea atribuţiilor celorlalţi colegi din cadrul compartimentului, iar pe perioada absenței din instituție, sarcinile şi atribuţiile vor fi preluate de persoane cu funcţii publice de execuţie din structura compartimentului de specialitate din care face parte, cu excepţia celor prevăzute expres prin dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean, după caz.

                      PREŞEDINTE,                                                                                                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

            COSMIN-MIHAI POPESCU                                                                                                              CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU


Anexa nr. 4

la Anunțul nr. 17952/05.11.2021

Atribuțiile prevăzute în fișa postului corespunzătoare pentru a doua  funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentului autorizări, disciplină şi control, Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

  

 1. Pentru emiterea certificatelor de urbanism:

– solicită avizul primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află imobilul, în situaţia în care emitentul este preşedintele consiliului judeţean;

– verifică conţinutul documentelor depuse, respectiv a proiectului de certificat de urbanism întocmit potrivit prevederilor legale în vigoare, înaintat spre avizare la consiliul judeţean de către primarul comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în situaţia în care nu sunt constituite structuri de specialitate la nivelul primăriei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

– determină reglementările din documentaţiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism;

– analizează compatibilitatea scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice, respectiv ale directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate;

– formulează condiţiile şi restricţiile specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investiţiei;

– stabileşte în conformitate cu prevederile legale, avizele, acordurile, precum şi unele studii de specialitate necesare autorizării;

– verifică existenţa documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism;

– asigură redactarea şi însuşirea conţinutului  în vederea emiterii certificatului de urbanism;

– asigură transmiterea către primari, spre ştiinţă, a actelor emise, în situaţia în care emitentul este preşedintele consiliului judeţean;

 1. Pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare:

– verifică conţinutul documentelor (documentaţiei) depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării, conform prevederilor legale în vigoare;

– verifică modul în care au fost preluate în cadrul documentaţiei tehnice (D.T.A.C) condiţiile din avizele şi acordurile obţinute în prealabil de solicitant, inclusiv cele cuprinse în punctul de vedere/actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului;

– verifică conţinutul documentelor (documentaţiei) depuse, sub aspectul încadrării soluţiilor propuse în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate şi ale certificatului de urbanism;

– asigură redactarea, însuşirea conţinutului şi prezentarea spre semnare a autorizaţiilor de construire/desfiinţare;

– asigură emiterea avizelor solicitate de primarii unităţilor administrativ-teritoriale în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la nivelul primăriilor respective, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;

– asigură transmiterea către primari, spre ştiinţă, a actelor emise, în situaţia în care emitentul este preşedintele consiliului judeţean, precum şi autorităţile administraţiei publice centrale competente potrivit prevederilor legale în vigoare;

– asigură redactarea, însuşirea conţinutului şi prezentarea spre semnare a autorizaţiilor de construire distincte pentru autorizarea executării lucrărilor de organizare de şantier în cazul în care aceste nu au fost autorizate odată cu lucrările de bază;

– asigură redactarea, însuşirea conţinutului şi prezentarea spre semnare în vederea emiterii imediate a autorizaţiilor de construire/desfiinţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi naturale – cutremure, inundaţii, alunecări/prăbuşiri de teren sau altele asemenea – ori alte evenimente cu caracter excepţional, potrivit competențelor stabilite prin legislația în vigoare;

 1. Asigură aplicarea legislaţiei cu privire la executarea lucrărilor de construcţii numai pe baza autorizaţiei de construire sau de desfiinţare ca act de autoritate al administraţiei publice, veghează la aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor;
 2. Analizează solicitările depuse şi face propuneri pentru emiterea certificatelor de urbanism, ca acte de autoritate publică, prin care se stabilesc condiţiile necesare realizării unor investiţii, tranzacţii imobiliare ori a altor operaţiuni imobiliare, precum şi încadrarea solicitărilor  în   proiectele de urbanism şi amenajarea teritoriului;  analizează documentele tehnice elaborate în baza certificatelor de urbanism şi face propuneri pentru emiterea autorizaţiilor de construire sau desfiinţare ce intră în competenţa preşedintelui consiliului judeţean;
 3. Monitorizează respectarea disciplinei în domeniul autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii pe teritoriul judeţului, în limitele stabilite de legislaţia în vigoare;
 4. Constată contravenţiile conform competențelor stabilite de lege, la regimul execuţiei construcţiilor;
 5. Încheie procese-verbale de contravenţie la  abaterile constatate şi le înaintează în vederea aplicării sancţiunilor persoanelor autorizate conform legii;
 6. Face propuneri, conform legii pentru trecerea la demolarea de către autorităţile competente a lucrărilor executate cu încălcarea prevederilor legale;
 7. Asigură asistenţă tehnică de specialitate unităţilor administrativ teritoriale în aria de competentă a compartimentului respectiv serviciilor de specialitate din cadrul primăriilor;
 8. Asigură verificarea aspectelor sesizate şi reclamate cu privire la nerespectarea disciplinei în activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului;
 9. Colaborează cu serviciile de specialitate din aparatului de specialitate, în vederea realizării atribuţiilor proprii compartimentului (transmiterea sumelor încasate din eliberarea C.U. și AC/D către primăriile îndreptățite);
 10. Asigură prelungirea valabilităţii actelor de autoritate emise şi perceperea taxelor şi tarifelor stabilite prin lege; asigură urmărirea termenelor de finalizare a lucrărilor şi de realizare a recepţiei acestora; propune şi aprobă regularizarea taxelor în funcţie de valoarea finală a investiţiei; asigură participarea ca membru în cadrul comisiilor de recepţie; transmite compartimentelor de specialitate situaţia autorizaţiilor de construire cu termenul de execuţie expirat, în vederea transmiterii somaţiilor către titulari; asigură prelevarea taxelor legale pentru actele de autoritate publică emise;
 11. Asigură activitatea de regularizare a taxelor la finalizarea lucrărilor de construcţii autorizate, în funcţie de valoarea finală a investiţiei, susţinută cu documente furnizate de investitorul/beneficiarul lucrării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; stabileste numărul de zile de întârziere în depunerea documentelor la recepţia lucrărilor şi le transmite  compartimentelor de specialitate în vederea calculării penalităţilor şi a celorlalte obligaţii financiare care decurg potrivit codului fiscal;
 12. Asigură completarea şi actualizarea periodică a bazei de date informatizate şi a scadenţarului termenelor de execuţie a lucrărilor autorizate;
 13. Asigură urmărirea respectării disciplinei în domeniul autorizării/executării lucrărilor în construcţii potrivit competenţelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiintare în baza programului de control teritorial aprobat pe teritoriul administrativ al judeţului Gorj; constată, propune spre sancționare infractiunile şi faptele contravenţionale privind disciplina în construcţii săvârşite pe teritoriul administrativ al judeţului, potrivit competenţelor de autorizare; exercită controlul pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi comunelor privind disciplina în constructii, constată contravenţiile, propune sancţionarea primarilor în cazul emiterii de autorizaţii de construire în lipsa unui drept real asupra imobilului, cu nerespectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, în cazul unor documentaţii incomplete, cu omisiuni, eronate, sau în lipsa şi/sau cu nerespectarea avizelor dispuse prin certificatul de urbanism, cu nerespectarea legislaţiei în vigoare; asigură încheierea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor în vederea aplicării sancţiunilor potrivit legii;
 14. Participă la selectarea și îndosarierea documentelor create sau gestionate la nivelul compartimentului, cu respectarea nomenclatorului arhivistic aprobat, în vederea pregătirii pentru arhivare și a predării acestora, pe bază de proces-verbal, la arhiva instituției;
 15. Îndeplineste atribuţiile stabilite în cadrul Unităţilor de Implementare a Proiectelor, atunci când sunt nominalizaţi prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj;
 16. Elaborează în domeniul specific de activitate al compartimentului rapoarte de specialitate, şi sprijină iniţiatorii la întocmirea şi fundamentarea proiectelor de hotărâre, a expunerilor de motive şi a anexelor la acestea, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Judeţean Gorj;
 17. Duce la îndeplinire şi alte sarcini stabilite de Arhitectul Şef, precum şi de conducerea Consiliului Judeţean Gorj, în limita prevederilor legale.
 18. Participă la dezvoltarea, prin programe informatice, a bazei de date a Consiliului Judeţean. În acest sens, îndeplineşte activităţi de constituire computerizată a fondului propriu de date statistice din domeniul activităţilor gestionate direct. Prin realizarea de activităţi computerizate de centralizare a informaţiilor din domeniul specific de activitate, asigură un sistem informaţional eficient şi rapid şi, totodată, corelarea sistemului informaţional cu cel decizional şi organizatoric, prin generarea de  situaţii, rapoarte şi informări rapide, exacte şi calitative din sfera sa de competenţă şi responsabilitate şi, concomitent, controlul operaţiunilor derulate în cadrul direcţiei, în vederea înlăturării abaterilor şi deficienţelor constatate.
 19. Asigură comunicarea şi transferul de informaţii în sistem electronic, pentru operativitate, satisfacţie şi performanţe calitativ-superioare, rapiditate sporită şi eficienţă crescută a intervenţiilor. Contribuie şi participă la îmbunătăţirea calităţii şi frecvenţei schimbului şi bazei de informaţii la nivelul direcţiei şi, implicit, la nivelul instituţiei. Asigură realizarea şi respectă circuitul documentelor pentru o rezolvare operativă, fluentă şi eficientă a atribuţiilor ce-i revin.
 20. Propune măsuri cu nevoi reale şi asigură, potrivit atribuţiilor ce-i revin, gestionarea eficientă şi oportună a banilor publici şi patrimoniului autorităţii, în conformitate cu prevederile legale.
 21. Răspunde de prezentarea obiectivă, corectă, fidelă şi fără omisiuni a deficienţelor constatate, a situaţiilor urmărite în acţiunile încredinţate de conducerea instituţiei, în conformitate cu prevederile legale şi normativele în vigoare, precum şi procedurile interne reglementate la nivelul autorităţii. Răspunde de prezentarea şi informarea scriptică a inexactităţilor şi erorilor constatate, includerea în conţinutul constatărilor/informărilor/notelor/rapoartelor astfel întocmite a elementelor probante în acest sens şi a propunerilor de măsuri corespunzătoare pentru remediere şi intrarea în normalitate.
 22. Îşi însuşeşte şi răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, administrativ sau patrimonial, material, civil sau penal, pentru toate situaţiile întocmite, precum şi pentru toate faptele prin care se încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
 23. Propune măsuri de îmbunătăţire şi ridicare a calităţii serviciilor oferite, în vederea eficientizării şi operativităţii activităţii desfăşurate şi, implicit, a serviciului/direcţiei şi întregului aparat de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, în a căror structură este constituit serviciul din care face parte; răspunde de calitatea activităţii desfăşurate, a informaţiilor furnizate şi de corectitudinea analizelor şi datelor asigurate ce derivă din activitatea desfăşurată.
 24. Execută activităţi de corespondenţă, primeşte corespondenţa repartizată şi urmăreşte respectarea prevederilor şi a termenelor legale în soluţionarea ei; asigură imparţialitate, obiectivitate şi echitate în rezolvarea corespondenţei.
 25. Realizează şi gestionează în mod eficient şi calitativ activităţile şi lucrările repartizate din sfera sa de competenţă şi responsabilitate, prin implicare activă şi serioasă în rezolvarea problemelor ce-i revin. Asigură rezolvarea problemelor curente şi propune măsurile corespunzătoare în realizarea interesului public. Este receptiv la solicitările conducerii şi manifestă capacitate de mobilizare personală pentru finalizarea într-un timp cât mai operativ a sarcinilor ce-i revin şi forţa psihică şi fizică de a se concentra şi a realiza mai multe sarcini concomitent.
 26. Asigură întocmirea corectă, completă şi la timp a documentelor ce intră în sfera sa de activitate, păstrarea şi evidenţa acestora în mod organizat şi în condiţii corespunzătoare. Asigură întocmirea de sinteze şi rapoarte privind domeniul său de activitate, informează periodic şi ori de câte ori este cazul, conducerea Consiliului Judeţean asupra activităţii desfăşurate, participă la întocmirea referatelor şi rapoartelor de specialitate specifice competenţelor sale profesionale şi domeniului de activitate al direcţiei.
 27. Se preocupă permanent de îmbunătăţirea abilităţilor şi performanţelor sale profesionale la locul de muncă, de pregătirea şi autoperfecţionarea sa profesională prin studiu individual şi participă la cursuri de instruire/perfecţionare. Utilizează în activitatea curentă cunoştinţele dobândite, respectiv competenţele obţinute sau abilităţile dezvoltate şi, după caz, asigură transferul de cunoştinţe.
 28. Se preocupă şi asigură creşterea calităţii documentelor emise. Angajează sau propune, după caz, în limita competenţelor atribuite, aplică cu obiectivitate şi responsabilitate măsurile necesare şi sarcinile dispuse de conducere în vederea creşterii eficienţei activităţii şi confirmă o evaluare realistă, obiectivă şi pertinentă a rezultatelor obţinute.
 29. Participă la elaborarea procedurilor de lucru la nivelul compartimentului de specialitate din care face parte, pentru asigurarea calităţii acestuia, implementează, menţine şi respectă întocmai cerinţele sistemului de management al calităţii la nivelul Consiliului Judeţean, potrivit standardului de referinţă SR EN ISO 9001:2015 şi propune îmbunătăţirea proceselor identificate la nivelul compartimentului.
 30. Participă la îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii, în conformitate cu cerinţele standardului de referinţă şi cu obiectivele stabilite în cadrul compartimentului, îşi însuşeşte, conştientizează şi aplică fără nici o derogare prevederile documentelor sistemului de management al calităţii, în vederea reducerii numărului de neconformităţi în funcţionarea compartimentului şi creşterii gradului de satisfacţie al cetăţenilor faţă de serviciile oferite de Consiliul județean.
 31. Încurajează şi sprijină autorităţile şi instituţiile publice locale în a-şi dezvolta activitatea pe bază de strategii de dezvoltare durabilă, strategii sectoriale şi programe anuale, cu accesarea de finanţări nerambursabile, în vederea creşterii raportului calitate/preţ şi a numărului de proiecte investiţionale pe termen lung stabilite conform necesităţilor reale ale comunităţii, în condiţii de resurse financiare reduse, atât din veniturile proprii la nivel local, cât şi în condiţii de alocare cu mijloace de echilibrare bugetară insuficiente atingerii priorităţilor şi satisfacerii tuturor nevoilor cetăţenilor.
 32. Colaborează cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului la elaborarea studiilor şi programelor de dezvoltare, în vederea realizării politicilor sectoriale din domeniile specifice de activitate.
 33. Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate ale Consiliului Judeţean şi instituţiile/ serviciile publice subordonate, cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, cu alte autorităţi/instituţii şi entităţi, după caz, în rezolvarea sarcinilor de serviciu.
 34. Îndeplineşte cu profesionalism, imparţialitate, obiectivitate şi în conformitate cu legea, îndatoririle de serviciu ce îi revin, precum şi a altor atribuţii delegate sau primite de la conducere şi contribuie la îmbunătăţirea activităţii autorităţii în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.
 35. Asigură aplicarea dispoziţiilor interne, a hotărârilor Consiliului Judeţean şi a prevederilor legale în vigoare în activitatea ce o desfăşoară în cadrul compartimentului de specialitate din care face parte.
 36. Semnează acte şi documente din sfera sa de activitate, care-i intră în competenţă şi responsabilitate.
 37. La solicitarea conducerii, participă la perfectarea, implementarea şi finalizarea de acţiuni, contracte, convenţii, protocoale, înţelegeri, acorduri şi orice alte angajamente legale referitoare la activităţi specifice compartimentului în a cărui structură se regăseşte, conform regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului judeţean şi poate fi împuternicit să reprezinte şi să susţină interesele judeţului în relaţiile ori raporturile cu diverse entităţi din ţară sau străinătate, persoane fizice sau juridice, pe probleme din domeniul său de activitate, în limita competenţelor stabilite de conducătorul autorităţii.
 38. Asigură şi răspunde de desfăşurarea, realizarea şi finalizarea obiectivelor şi acţiunilor planificate, stabilite prin programele de activitate în responsabilitatea sa şi prezintă informări/constatări/note/ rapoarte asupra stadiilor de execuţie şi eficienţei acestora.
 39. Asigură, periodic, informări în domeniile de competenţă şi responsabilitate, asigură şi răspunde pentru rezolvarea sarcinilor dispuse, raportează problemele deosebite şi dificultăţile întâmpinate, propune soluţii de rezolvare şi prevenire, efectuează analize şi sinteze, evaluări, estimări, documentare şi emite propuneri de specialitate.
 40. Stabileşte contacte, discuţii de lucru cu colaboratorii, în conformitate cu atribuţiile specifice postului pe care îl ocupă ori în conformitate cu alte sarcini repartizate de conducere, documentele, corespondenţa şi lucrările astfel elaborate fiind supuse aprobării/avizării conducerii.
 41. Efectuează deplasări, participă la diverse întruniri de specialitate, seminarii, conferinţe, simpozioane, vernisaje, evenimente şi manifestări publice în domeniu etc.
 42. Efectuează vizite şi poartă discuţii de lucru vizând obiective propuse şi/sau cuprinse în programele proprii de activitate, verificări şi evaluări prin sondaj la obiectivele aflate în implementare.
 43. Asigură sprijin şi consiliere de specialitate serviciilor/instituţiilor publice din subordine, unităţilor administrativ-teritoriale de pe raza judeţului ori alte entităţi, după caz, pentru îndeplinirea atribuţiilor similare specifice domeniului său de activitate, în conformitate cu prevederile legale.
 44. Prelucrează şi asigură punerea la dispoziţie a datelor şi documentelor pentru asigurarea transparenţei şi informarea opiniei publice. Asigură întocmirea şi raportarea situaţiilor de specialitate, asigură şi răspunde de actualizarea bazelor de date electronice din sfera sa de activitate, în vederea comunicării de informaţii corecte şi reale. Răspunde de exactitatea şi realitatea datelor şi informaţiilor furnizate.
 45. Utilizează raţional, integral şi cu responsabilitate timpul de lucru şi bunurile instituţiei aflate în folosinţa sa, pentru exercitarea şi îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, în scopul şi interesul autorităţii şi anunţă orice defecţiune a acestora personalului administrativ responsabil.
 46. Utilizează, cu aprobarea Preşedintelui Consiliului Judeţean, serviciul de telefonie internaţională. Funcţionarul public trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care-i revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici şi patrimoniului instituţiei, în conformitate cu prevederile legale.
 47. Asigură confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor pe care le întocmeşte şi de care ia cunoştinţă, potrivit legii.
 48. asigură şi răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi conştiinciozitate a tuturor lucrărilor, atribuţiilor şi sarcinilor încredinţate prin fişa postului şi care intră în competenţa sa de soluţionare, precum şi a altor sarcini dispuse de Preşedintele şi conducerea Consiliului Judeţean. Răspunde pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a atribuţiilor ce-i revin în competenţă, corespunzător actelor şi faptelor săvârşite, în condiţiile legii.
 49. În realizarea sarcinilor, colaborează cu toate compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean, cu instituţiile subordonate şi deconcentrate de la nivelul judeţului, cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, cu autorităţile şi instituţiile publice centrale, societăţi comerciale, persoane juridice fără scop lucrativ, alte entităţi, după caz.
 50. Respectă programul de lucru şi disciplina muncii la locul de muncă, execută orice alte activităţi dispuse de conducere, în conformitate cu pregătirea sa profesională.
 51. Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele instituţiei.
 52. Respectă regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, regulamentul de ordine interioară pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, alte normative şi proceduri interne de lucru, precum şi prevederile legale în vigoare privind funcţia publică, funcţionarul public şi activitatea pe care o desfăşoară şi atribuţiile pe care le exercită în acest sens.
 53. Participă la programele de instruire, pregătire şi perfecţionare profesională organizate de autoritate.
 54. Realizează activităţi în conformitate cu strategia de dezvoltare a judeţului şi de informatizare a administraţiei publice.
 55. Se implică în soluţionarea situaţiilor de criză care implică/afectează instituţia şi propune măsuri în consecinţă.
 56. Urmăreşte respectarea legislaţiei în vigoare în îndeplinirea sarcinilor şi colaborează cu toate compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean şi unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului în realizarea operativă, eficientă şi potrivit prevederilor şi termenelor legale a atribuţiilor sale.
 57. Îşi însuşeşte şi aplică normele/regulile/instrucţiunile  de  sănătate şi securitate în muncă şi de pază contra incendiilor la locul de muncă în care îşi desfăşoară activitatea.
 58. Respectă interdicţia de a desfăşura orice activităţi în cazul în care constată o stare de pericol în legătură cu munca sa.
 59. Duce la îndeplinire, pe lângă atribuţiile de bază, şi alte sarcini stabilite de conducerea Consiliului Județean, din sfera sa de activitate.
 60. Are obligaţia cunoaşterii atribuţiilor întregului compartiment şi asigurării înlocuirii în realizarea atribuţiilor celorlalţi colegi din cadrul compartimentului, iar pe perioada absenței din instituție, sarcinile şi atribuţiile vor fi preluate de persoane cu funcţii publice de execuţie din structura compartimentului de specialitate din care face parte, cu excepţia celor prevăzute expres prin dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean, după caz.

                     PREŞEDINTE,                                                                                                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

            COSMIN-MIHAI POPESCU                                                                                                              CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

Sari la conținut