Sari la conținut

ANUNŢ – Consiliul Judeţean Gorj, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 4, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul pentru transport public judeţean

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 8269/21.06.2018

ANUNŢ

          Consiliul Judeţean Gorj, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 4, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul pentru transport public judeţean, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată.

          Concursul se organizează în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor contractuale vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul de specialitatea şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Gorj, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

          I. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs

          În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Consiliului Judeţean Gorj, Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 4, etaj 2, cam. 241.

          Dosarul de concurs  va conţine:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 7. curriculum vitae.

          Actele prevăzute la pct. 2-4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretarul comisiei de concurs.

          În cazul documentului prevăzut la pct. 5, candidatul  declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

          Datele de contact ale secretarului comisiei de concurs:

          Adresă de corespondență: Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 4, et. 2, cam. 241;

          Telefon: 0372531241, adresă de e-mail: daniela.cornoiu@cjgorj.ro.

          II. Condiţiile generale şi specifice pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a participa la concurs
          1. Condiţii generale
          Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale prevăzute la art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 • a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

          2. Condiţii specifice prevăzute în fişa de post

          2.1. Pentru o funcție de inspector de specialitate, gradul profesional IA

          Pe lângă condiţiile generale prevăzute la punctul 1, candidații trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii specifice:

 • a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti;
 • b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de execuție – minimum 6 ani, 6 luni.

          2.2. Pentru cealaltă funcție de inspector de specialitate, gradul profesional IA
          Pe lângă condiţiile generale prevăzute la punctul 1, candidații trebuie să îndeplinească una din  următoarele condiţii specifice:

 • a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de știință: ingineria transporturilor, domeniul de licență: ingineria autovehiculelor, specializarea: autovehicule rutiere și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de execuție – minimum 6 ani și 6 luni;
 • b) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de știință: ingineria transporturilor, domeniul de licență: ingineria transporturilor, specializarea: ingineria transporturilor și a traficului și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de execuție – minimum 6 ani și 6 luni;
 • c) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti și experiență în organizarea și/sau coordonarea activităților de transport rutier de minimum 6 ani și 6 luni.

          III. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

          Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Gorj, astfel:

          –  proba scrisă, 16 iulie 2018, ora 10,30;

          – interviul se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

          IV. Bibliografie stabilită pentru proba scrisă a concursului:

 1. Legea administraţiei publice nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare (CAPITOLUL VI – Consiliul Județean, CAPITOLUL IX – Actele autorităților administrației publice locale și comunicarea acestora și CAPITOLUL XII – Bunuri și lucrări publice);
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 3. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare (TITLUL II – Contractul individual de muncă, CAPITOLUL II – Executarea contractului individual de muncă și TITLUL XI – Răspunderea juridică);
 4. Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare.

          V. Calendarul de desfăşurare a concursului

 1. Candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Consiliului Judeţean Gorj, în termen de 10 zile lucrătoare de la data de afişării anunţului, respectiv în perioada 21.06.2018-04.07.2018.
 2. Datele de desfăşurare a etapelor de concurs:
 • selecţia dosarelor de concurs, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă, 16 iulie 2018, ora 10,30;
 • interviul se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
 1. Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă

          Rezultatele la fiecare probă se vor afişa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

 1. Eventualele contestaţii se pot depune după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului.
 2. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se va face prin afişare la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru fiecare probă.
 3. Rezultatul final sa va afişa în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de comunicare a rezultatului la ultima contestaţia depusă.
Sari la conținut