Sari la conținut

ANUNŢ – concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţie publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                         

Nr. 16476 din 22.12.2017

  

ANUNŢ

 

          Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţie publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului strategii, dezvoltare regională și relații externe, Serviciul cooperare, dezvoltare regională și relații externe, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

 

 1. Probele stabilite pentru concurs/examen şi datele stabilite pentru desfăşurarea acestora
 • proba scrisă: se desfășoară în data de 23 ianuarie 2018, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;
 • interviul: se desfășoară în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
 1. Termenul de depunere al dosarelor la concursul/examenul de promovare

          Data limită de depunere a dosarelor de concurs este în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț. Dosarul de concurs va conţine, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Condiţii de participare

Pentru a participa la concursul de promovare în grad profesional, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (1) și (2)  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

 1. Să aibă o vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează de cel puţin 3 ani;
 2. Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 3. Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

 

 1. Bibliografie

 

 1. Constituția României, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată (r1);
 4. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 315/2004, privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Ghidul Specific Prioritatii de investitie 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural – Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1;
 7. Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Ghid specific – Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Apelul de proiecte nr. CP4/2017.
 8. Documente necesare la dosarul de concurs la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior

 

          Dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior va conţine în mod obligatoriu:

 1. Adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane care atestă vechimea în gradul profesional din care se promovează funcționarul public și situația disciplinară a acestuia;
 2. Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 3. Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

          Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul instituţiei.

          Acest anunţ este publicat şi pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj www.cjgorj.ro (secţiunea Cariere).

          Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice, IT, camerele 251, 241, telefon 0253/212016 – interior 251/241.

Sari la conținut