Sari la conținut

Anunț – concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Nr. 4682/13.04.2017

 
ANUNŢ
 

          Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al următoarelor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj:
– consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului strategii, dezvoltare regională și relații externe, Serviciul cooperare, dezvoltare regională și relații externe, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe;
– consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului evidență primară și gestiune bunuri, Serviciul achiziții publice și disciplină contractuală, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe;
– consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului urmărire execuție drumuri publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe.

1. Probele stabilite pentru concurs/examen şi datele stabilite pentru desfăşurarea acestora
– proba scrisă: 17 mai 2017, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;
– interviul.

2. Termenul de depunere al dosarelor la concursul/examenul de promovare
Data limită de depunere a dosarelor de concurs este în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ. Dosarul de concurs va conţine, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Condiţii de participare 
Pentru a participa la concursul de promovare în grad profesional, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare:
 1. Să aibă o vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează de cel puţin 3 ani;
 2. Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 3. Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

4. Bibliografie

 4.1. La concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de  consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului strategii, dezvoltare regională și relații externe, Serviciul cooperare, dezvoltare regională și relații externe, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe:
1. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată (r1);
4. Legea nr. 315/2004, privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;
5. Programul Operațional Regional 2014-2020 – Ghidul specific de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7 Regiuni și POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului – ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3288/2016 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7 Regiuni și POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice, în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020,  republicat, cu modificările ulterioare – disponibil pe site-ul www.inforegio.ro – Secțiunea Programul Operațional Regional 2014-2020 și pe site-ul www.fonduri-structurale.ro, Secțiunea Programe Operaționale 2014-2020.

 4.2. La concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de  consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului evidență primară și gestiune bunuri, Serviciul achiziții publice și disciplină contractuală, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe:
1. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată (r1);
4. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

 4.3. La concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de  consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului urmărire execuție drumuri publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe:
1. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată (r1);
4. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
8. Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordinul ministrului transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului privind lucrările și serviciile aferente drumurilor publice, cu modificările ulterioare.

 5. Documente necesare la dosarul de concurs la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
Dosarul de concurs depus de către candidaţii la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior va conţine în mod obligatoriu:
1. Adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane care atestă vechimea în gradul profesional din care promovează funcţionarul public şi situaţia disciplinară a acestuia;
2. Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
3. Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor public, cu modificările şi completările ulterioare.
          Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul instituţiei.
          Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice, IT, camerele 251/241, telefon 0253/212016 – interior 251/241.

 

Sari la conținut