Anunț – Concurs pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de director, la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Nr.­­­­­­­­­­­­­­­­­ 14433/­­­­16.11.2017

­­­­­­­­

 ANUNŢ

     Consiliul Judeţean Gorj, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 2-4, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de director,  la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, instituție publică înființată în subordinea Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată.

    Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

   I.Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs

    În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

      Dosarul de concurs  va conţine:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 7. curriculum vitae;

      Actele prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretarul comisiei de concurs.

      În cazul documentului prevăzut la pct. 5, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

   II.Condiţiile generale şi specifice pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a participa la concurs

 1. Condiţii generale
 2. Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale prevăzute la art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
 3. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 4. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 5. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 6. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 7. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 8. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 9. g) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

      2. Condiţii specifice prevăzute în fişa de post

     Pe lângă condiţiile generale prevăzute la punctul 1, candidații trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii specifice:

     1. Să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau    echivalentă/studii universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniile:

     a)  științe inginerești, specializările – ingineria mediului, ingineria resurselor vegetale și animale, îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală;

     b)  științe juridice;

    c)  științe economice.           

     2.  Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 3 ani.

     III. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

    Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Gorj, astfel:

     – proba scrisă :11 decembrie 2017, ora 10,00;

     – interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

     IV.Bibliografie stabilită pentru concurs:

 1. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare (CAPITOLUL I – Dispoziții generale, CAPITOLUL VI – SECȚIUNEA a 2-a – Atribuțiile consiliului județean și SECȚIUNEA a 4-a – Președintele și vicepreședinții consiliului județean, CAPITOLUL IX – Actele autorităților administrației publice locale și comunicarea acestora);
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 3. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare (TITLUL II – Contractul individual de muncă, TITLUL III – Timpul de muncă și timpul de odihnă și TITLUL XI – Răspunderea juridică);
 4. Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare.  

        V. Calendarul de desfăşurare a concursului

 1. Candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Consiliului Judeţean Gorj, în termen de 10 zile lucrătoare de la data de afişării anunţului, respectiv până la data de 29 noiembrie 2017, ora 16,30.
 2. Datele de desfăşurare a etapelor de concurs:

      – selecţia dosarelor de concurs, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

      – proba scrisă: 11 decembrie 2017, ora 10,00;

      – interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 1. Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă:

       Rezultatele la fiecare probă se vor afişa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

 1. Eventualele contestaţii se pot depune după afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului fiecărei etape.
 2. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se va face prin afişare la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru fiecare probă.
 3. Rezultatul final sa va afişa în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de comunicare a rezultatului la ultima contestaţia depusă.

     Datele de contact ale secretarului comisiei de concurs:

     Consiliul Judeţean Gorj, Compartimentul resurse umane, managementul funcţiei publice, camerele 251/236, telefon 0372531251/0372531236.

      Prezentul anunţ este publicat pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj www.cjgorj.ro (secţiunea Avizier virtual – Anunturi de concurs).