Sari la conținut

ANUNŢ – Concurs de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ                                                                                                                                                                                                         

Nr. 4942/12.04.2019

ANUNŢ

    Consiliul Judeţean Gorj organizează Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

   Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

     1. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă: 15 mai 2019, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;
 • interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Consiliului Județean Gorj.
 1. Condiţii de participare:

   Pentru a participa la concursul de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de șef serviciu la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 57 alin. (6) lit. a) şi art. 66 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 1. Să fie absolvenţi de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: științe ale comunicării sau științe economice;
 2. Să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 3. Să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 4. Să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani;
 5. Să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
 6. Dosarele de concurs vor fi depuse la sediul Consiliului Judeţean Gorj din str. Victoriei nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, jud. Gorj, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului de promovare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv în perioada 12.04.2019-02.05.2019.
 7. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

       Adresa de corespondență: Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 4, et. 2, camera 241;

       Telefon: 0372531241, adresă de e-mail: giorgiana.florea@cjgorj.ro;

    Persoana de contact: Florea Giorgiana, consilier superior la Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

       Documentele necesare la dosarul de concurs, bibliografia de concurs, precum și atribuțiile prevăzute în fișa postului sunt prezentate în Anexele nr. 1-3 la prezentul anunţ.

       Prezentul anunţ este publicat şi pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj www.cjgorj.ro (secţiunea Avizier virtual – Anunțuri de concurs).

      DOCUMENTELE NECESARE LA DOSARUL DE CONCURS

      Pentru concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, dosarul de concurs depus de către candidați va conține în mod obligatoriu următoarele documente, conform prevederilor art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management   ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz; 
 6. copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 
 8. cazierul administrativ. 

      Copiile de pe actele prevăzute la punctele 3-7 se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului prevăzut la pct. 3, care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail a persoanei de contact pentru primirea dosarelor de concurs.

    1 Formularul de înscriere este pus la dispoziţie candidaţilor de către Consiliul Județean Gorj din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acestuia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul Consiliului Județean Gorj, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric;

    2 Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la pct. 6 este publicat pe pagina de internet a Consiliului Județean Gorj, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul Consiliului Județean Gorj, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în modelul orientativ trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în modelul orientativ şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor; 

    3 La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs sau examen, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor în condiţiile legii, documentul prevăzut la pct. 8 poate fi solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către instituţia organizatoare a concursului de promovare.                          

 BIBLIOGRAFIA

la concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu  la Serviciul promovare, turism și comunicare din cadrul Direcției managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

 1. Constituția Românei;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările si completările ulterioare;
 9. Ordonanța nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activităților de turism în România, cu modificările si completările ulterioare;
 10. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuțiile prevăzute în fișa postului corespunzător funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul promovare, turism și comunicare din cadrul Direcției managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Atribuțiile postului:

 1. colaborează, în limita competențelor stabilite de conducerea Consiliului Județean Gorj și în conformitate cu normele legale în vigoare, cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, instituțiile publice subordonate și deconcentrate de la nivelul județului, cu unitățile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului şi cu autoritățile publice centrale, cu operatori economici de specialitate, cu persoane fizice sau juridice, de drept public şi privat, din țară sau străinătate, în vederea realizării operative, eficiente şi în temeiul actelor normative şi administrative incidente, a activităților desfășurate;
 2. coordonează activitatea de identificare și stabilire a priorităților legate de elaborarea şi implementarea programelor, strategiilor şi politicilor locale de dezvoltare economico-socială, pe termen scurt, mediu şi lung, la nivelul judeţului, mai ales în domeniile de referință: cultură, turism, sport și tineret, îndrumă şi sprijină, la cerere, autoritățile administrației publice locale în elaborarea de strategii, prognoze şi programe în domeniile enumerate;
 3. participă, alături de reprezentanții celorlalte unități administrativ-teritoriale constituite la nivel județean și local, ce fac parte din Regiunea Sud-Vest Oltenia, la elaborarea de strategii regionale, prin organismele create în acest sens, şi organizează, în funcţie de necesități, structuri de lucru, de consultare sau administrare pentru programele de dezvoltare care vizează administrația publică județeană şi locală, în domeniile: cultură, turism, sport, tineret;
 4. coordonează activitatea privind inițierea de propuneri de parteneriat pentru derularea unor programe în domeniile cultură, turism, sport și tineret, la nivelul judeţului Gorj;
 5. colaborează cu organizaţiile/asociațiile în care Consiliul Judeţean Gorj este membru, în limita competenţelor atribuite prin lege; fundamentează, prin rapoarte de specialitate, necesitatea, oportunitatea și legalitatea plăților reprezentând contribuția Consiliului Județean Gorj, în calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, al Ansamblului Regiunilor Europene și al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia etc. și le supune spre aprobare Consiliului Județean;
 6. participă, alături de reprezentanții instituțiilor publice de cultură, la elaborarea și implementarea agendei culturale anuale a județului Gorj, la organizarea și desfășurarea diverselor evenimente locale, cu caracter turistic, social, educațional, sportiv, cultural etc.;
 7. colaborează cu instituțiile publice subordonate și autoritățile publice locale privind prioritățile de dezvoltare stabilite la nivelul județului Gorj, în domeniile: cultură, turism, sport, tineret, educație;
 8. inițiază și promovează parteneriate de colaborare cu autoritățile publice locale, instituții publice, ONG-uri sau alte entități  interesate în promovarea și dezvoltarea județului;
 9. participă la lucrări, dezbateri și mese rotunde, specifice domeniului propriu de activitate, ce privesc dezvoltarea economico-socială, locală şi regională; participă la organizarea de evenimente şi manifestări interne şi externe pentru promovarea imaginii judeţului, precum şi în vederea încheierii de parteneriate;
 10. coordonează activitatea de realizare, întreținere, dezvoltare şi promovare, prin intermediul site-ului Consiliului Județean Gorj, a oportunităților turistice, pentru o mai bună informare a persoanelor care doresc să viziteze sau să cunoască județul Gorj;
 11. colaborează cu autoritățile locale și instituțiile publice, pentru promovarea resurselor turistice identificate pe raza județului Gorj;
 12. coordonează activitatea privind realizarea şi distribuirea materialelor de promovare, din domeniul turismului de orice fel (cultural, ecumenic, de agrement sau aventură etc.), atât în format scris, cât și pe suport audio-video;
 13. asigură asistența, îndrumarea de specialitate şi sprijin, la cerere, unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului și instituțiilor publice din subordine, pentru realizarea programelor și parteneriatelor de dezvoltare locală, precum și în pregătirea şi desfăşurarea acțiunilor, lucrărilor și ședințelor în care se dezbat probleme specifice domeniilor de activitate ale serviciului, în limita competențelor și responsabilităților atribuite;
 14. colaborează cu instituțiile deconcentrate de la nivelul județului şi autorităţile publice centrale, cu organizațiile nonguvernamentale (inclusiv cu ONG-urile), cu alte entități de drept public sau privat, în vederea obţinerii de informaţii şi baze de date necesare în activitatea ce o desfășoară;
 15. coordonează activitatea de întocmire a documentației premergătoare achiziției serviciilor de publicitate media și de promovare a activității Consiliului Județean Gorj;
 16. elaborează, în domeniul specific de activitate, rapoarte de specialitate și sprijină inițiatorii la întocmirea și fundamentarea proiectelor de hotărâre și a expunerilor de motive, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Județean Gorj;
 17. coordonează activitatea privind organizarea de schimburi de experienţă, seminarii, simpozioane, conferințe, târguri şi alte manifestări în scopul îmbunătățirii cunoștințelor de specialitate;
 18. urmărește și verifică îndeplinirea clauzelor contractuale privind asigurarea serviciilor de publicitate media și de promovare a activității Consiliului Județean Gorj;
 19. asigură, în cadrul echipei de implementare a proiectului finanțat din fonduri nerambursabile, în care este nominalizat, îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a ghidului de implementare a proiectului, a contractului de finanțare și a anexelor la acesta, atât în perioada de implementate a proiectului, cât și de sustenabilitate a acestuia;
 20. urmărește respectarea legislaţiei în vigoare în îndeplinirea sarcinilor şi colaborează cu toate compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Gorj, cu instituțiile subordonate acestuia şi unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului în realizarea operativă, eficientă şi potrivit prevederilor şi termenelor legale, a atribuțiilor sale;
 21. asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în vigoare;
 22. participă la implementarea și dezvoltarea/îmbunătățirea sistemului de management integrat implementat la nivelul Consiliului Județean Gorj;
 23. elaborează și actualizează procedurile de la nivelul serviciului;
 24. respectă prevederile legale în vigoare cu privire la activitatea de securitate şi sănătate în muncă, regulile de protecţia muncii şi cele privind folosirea echipamentelor de lucru, îşi însuşeşte şi aplică normele/regulile/instrucţiunile de sănătate şi securitate în muncă şi de pază contra incendiilor la locul de muncă; respectă interdicţia de a desfăşura orice activităţi în cazul în care constată o stare de pericol în legătură cu munca sa;
 25. răspunde de organizarea şi desfăşurarea în deplină siguranţă a activității la nivelul serviciului, de aplicarea regulilor de sănătate şi securitatea muncii şi de pază contra incendiilor; verifică, după fiecare instruire, dacă salariaţii aflaţi în subordine şi-au însuşit aceste reguli; menţine curăţenia la locul de muncă şi pune în siguranţă documentele de serviciu la terminarea programului de lucru, asigură echipamentele, aparatele şi instalaţiile electrice şi electronice după terminarea programului de lucru;
 26. respectă interdicția de a desfășura orice activităţi în cazul în care constată o stare de pericol în legătură cu munca sa;
 27. propune actualizarea nomenclatorului arhivistic atunci când intervin modificări privind documentele gestionate la nivelul structurii pe care o conduce;
 28. răspunde de realizarea tuturor lucrărilor, atribuțiilor şi sarcinilor menționate mai sus, precum şi a altor sarcini stabilite de superiorii ierarhici, conform pregătirii profesionale şi competențelor dobândite.

          Formular înscriere

          Declaratii activitate politica si destituire

 

 

Sari la conținut