Sari la conținut

ANUNȚ – concurs de promovare în funcția publică de conducere vacantă de director executiv la Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ   
 Nr. 10550/09.08.2018

ANUNŢ

     Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de director executiv la Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

     Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

      1. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

             –   proba scrisă: 10 septembrie 2018, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;

             –   interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Consiliului Județean Gorj.

      2. Condiţii de participare:

      Pentru a participa la concursul de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv la Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 57 alin. (6) lit. b) şi alin. (7), precum şi art. 66 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

  1. Să fie absolvenţi de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental: științe inginerești, domeniul de licență: inginerie civilă, specializarea: căi ferate, drumuri și poduri;
  2. Să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  3. Să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  4. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani;
  5. Să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

      3. Dosarele de concurs vor fi depuse la sediul Consiliului Judeţean Gorj din str. Victoriei nr. 4, mun. Târgu-Jiu, jud. Gorj, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului de promovare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv în perioada 09.08.2018-28.08.2018.

      4. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Adresa de corespondență: Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 4, et. 2, camera 236;

Telefon: 0372531236, adresă de e-mail: delia.mainerici@cjgorj.ro;

Persoana de contact: Mainerici Delia-Maria, consilier superior la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

Documentele necesare la dosarul de concurs, bibliografia de concurs, precum și atribuțiile prevăzute în fișa postului sunt prezentate în Anexele nr. 1-3 la prezentul anunţ.

 

 
Sari la conținut