Sari la conținut

Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul financiar-contabilitate, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Pagină actualizată la: 20.07.2022

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Nr. 11920/18.07.2022

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul financiar-contabilitate, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână.

Concursul/examenul se organizează în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (4) și alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Informații privind desfășurarea concursului/examenului:

1. Data, ora şi locul desfăşurării concursului/examenului

 • proba scrisă: 18 august 2022, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;
 • interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Consiliului Judeţean

2. Condiţii de participare la concurs/examen

Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2. să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 3. să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Codul administrativ.

3. Dosarele de concurs

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Judeţean Gorj din str. Victoriei nr. 4, mun. Târgu Jiu, județul Gorj, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului/examenului de promovare pe pagina de internet a instituției, respectiv în perioada 18.07.2022 – 08.08.2022.

4. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs

Persoana de contact: Șendroiu Cristina, consilier la Compartimentul de management al unitaților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare, Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice și al unităților sanitare preluate din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, adresa de corespondență: Municipiul Târgu Jiu, str. Victoriei, nr. 4, et. 2, camera 236, telefon: 037253236, adresă de e-mail: cristina.sendroiu@cjgorj.ro.

Documentele necesare la dosarul de concurs, bibliografia de concurs, tematica de concurs, precum și atribuțiile stabilite în fișa postului sunt prezentate în Anexele nr. 1-4 la prezentul anunţ.


CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ                                                                                                                                                             Anexa nr. 1

                                                                                                                                                                                                         la Anunţ nr. 11920/18.07.2022

DOCUMENTELE NECESARE LA DOSARUL DE CONCURS

Pentru concursul/examenul de promovare, dosarul de concurs/examen depus de candidați va conține în mod obligatoriu, următoarele documente, conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează funcţionarul public;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 3. formularul de înscriere** prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor public, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

* Copiile de pe actele prevăzute la punctele 1-2 se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

** Formularul de înscriere (descarcă aici…) este pus la dispoziţie candidaţilor de către Consiliul Județean Gorj din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acestuia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul Consiliului Județean Gorj, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric.


CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ                                                                                                                                      Anexa nr. 2

                                                                                                                                                                                    la Anunțul nr. 11920/18.07.2022

 BIBLIOGRAFIA

la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul financiar-contabilitate, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale

 1. Constituția României, republicată;
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

       PARTEA a VI-a – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice:

 • Titlul I – Dispoziții generale;
 • Titlul II – Statutul funcționarilor publici.
 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările completările ulterioare;
 3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 4. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 6. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ                                                                                                                                Anexa nr. 3

                                                                                                                                                                          la Anunțul nr. 11920/18.07.2022

TEMATICA

la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul financiar-contabilitate, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale 

 1. Principiile generale, drepturile și îndatoririle fundamentale, autoritățile publice, economia și finanțele publice, Curtea Constituțională, revizuirea Constituției, astfel cum sunt reglementate de Constituția României, republicată;
 2. Dispozițiile generale și Statutul funcţionarilor publici, prevăzute de Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare;
 4. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
 5. Principii și reguli bugetare; Dispoziții privind veniturile și cheltuielile bugetare; Conținutul și structura bugetelor; Reglementări privind execuția bugetară;
 6. Reglementări privind înregistrarea în ordine cronologică și sistematică a operațiunilor de încasări și plăți pe baza documentelor justificative; simbolizarea conturilor debitoare și creditoare în documentele de contabilitate; funcțiunea conturilor contabile;
 7. Reglementări privind plata cheltuielilor publice;
 8. Reglementări privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 9.  Reglementări privind utilizarea documentelor financiar-contabile (contabilitate generală, mijloace bănești și decontări);
 10. Reglementări privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ                                                                                                                                       Anexa nr. 4

                                                                                                                                                                                 la Anunțul nr. 11920/18.07.2022

          Atribuţiile postului:

 1. Conduce şi execută zilnic evidenţa primară şi activităţile financiar-contabile şi de gestiune a cheltuielilor curente şi de capital prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli şi în listele de investiţii aprobate, pentru unităţile aferente capitolului bugetar „alte acţiuni” (Centrul Militar Zonal, STPS, alte acţiuni după caz), potrivit clasificaţiei bugetare şi bugetului aprobat, informează periodic şeful de serviciu despre modul de realizare al acestora şi de utilizare a creditelor bugetare alocate cu aceste destinaţii;
 2. Conduce și execută zilnic evidența primară și activitățile financiar-contabile a cheltuielilor curente-titlul 20 și 71, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pentru capitolul bugetar ”Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, potrivit clasificației bugetare și bugetului aprobat, conduce și execută zilnic evidența primară și contabilă a cheltuielilor de personal din cadrul capitolelor bugetare 51.02 și 54.02, potrivit clasificației bugetare urmărind, pe fiecare natură de cheltuială  în parte, asigurarea resurselor de finanțare și încadrarea în suma totală aprobată prin buget;
 3. Întocmește anual Anexa nr.1-Situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate;
 4. Participă la întocmirea Situației angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investitii publice și a creditelor bugetare aferente;
 5. Întocmește situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal atât lunar cât și trimestrial;
 6. Urmărește, verifică și ține evidența contractelor încheiate cu diverse unități pentru lucrările angajate și documentele justificative ce au stat la baza adjudecării ofertelor câștigătoare și încheierea contractelor de servicii, lucrări;
 7. Urmărește și verifică situațiile de lucrări privind reparațiile curente și de capital conform contractelor încheiate și devizelor ofertă prezentate de constructori;
 8. Întocmeşte raportări financiare şi statistice pentru obiectivele de investiţii decontate din fonduri bugetare, extrabugetare şi nerambursabile;
 9. Urmărește și verifică toate obiectivele de investiții în curs de execuție, pe care le va înregistra, în evidența contabilă, la active fixe, în momentul recepției acestora;
 10. Verifică întocmirea corectă a proceselor-verbale de recepţie pentru lucrările finalizate parţial sau total, după caz, şi efectuează restituirea garanţiilor de bună execuţie reţinute, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 11. Execută periodic punctajul cu Trezoreria pentru cheltuielile de investiţii derulate în cadrul capitolelor de investiţii de care răspunde;
 12. Administrează, în condiţii de legalitate, necesitate, eficienţă, eficacitate şi oportunitate, cu maximă responsabilitate, resursele bugetare utilizate pe parcursul exerciţiului financiar, pe capitolele şi naturi de cheltuieli de care răspunde;
 13. Efectuează operaţiunile prevăzute de lege privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din fonduri publice pentru capitolele de care răspunde, asigurând verificarea zilnică a situaţiilor şi documentelor justificative prezentate la plată, sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunii, în baza cărora se dispune ordonanţarea şi plata aferentă;
 14. Întocmeşte ordonanţările de plată, ordinele de plată şi alte documente bancare de plată către Trezorerie pentru cheltuielile angajate în cadrul capitolelor  bugetare de care răspunde, în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi programelor aprobate, în urma analizării şi verificării documentelor justificative, certificate pentru bun de plată de către compartimentele de specialitate, vizate de control financiar preventiv şi aprobate de ordonatorul principal de credite;
 15. Participă la acţiunea de elaborare a proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli anuale şi rectificative, prioritizate ca urmare a necesităţilor şi influenţelor ce apar pe parcursul execuţiei bugetare,  pentru capitolele bugetare de care răspunde, precum şi la întocmirea dării de seamă contabile pentru toate acţiunile de care se face răspunzătoare;
 16. Întocmeşte referate, atunci când este cazul, în mod fundamentat, privind  propuneri de  modificări de alocaţii bugetare  sau virări de credite bugetare, potrivit Legii finanţelor publice locale şi a Legii bugetelor anuale şi le supune aprobării ordonatorului principal de credite şi controlului financiar preventiv propriu în vederea efectuării cheltuielilor;
 17. Asigură întocmirea referatelor de necesitate privind activitatea pe care o gestionează;
 18. Urmăreşte înregistrarea plăţilor şi cheltuielilor prevăzute în bugetul local, potrivit clasificaţiilor economice şi funcţionale şi încadrarea lor în creditele bugetare alocate pe destinaţii şi  trimestre, corespunzător angajamentelor legale, programelor de achiziţii şi documentaţiilor precontractuale, contractuale şi postcontractuale pentru capitolele de cheltuieli de care răspunde şi informează periodic şeful de serviciu despre modul de realizare al acestora şi de utilizare a creditelor bugetare alocate cu această destinaţie;
 19. Urmăreşte, verifică şi ţine evidenţa angajamentelor legale, bugetare, a plăţilor şi cheltuielilor derulate pentru capitolele de care răspunde, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare la data aplicării;
 20. Conduce evidenţa contabilă, sintetică şi analitică, precum şi evidenţa primară a cheltuielilor derulate din fonduri europene nerambursabile, alte fonduri externe şi fonduri din credite bugetare, cu respectarea prevederilor legale şi a contractelor de achiziţii publice, creditelor bugetare şi corespunzător programelor şi proiectelor curente şi investiţionale aprobate şi a celor în curs de execuţie, asigurând totodată şi evidenţa angajamentelor legale, astfel încât să poată furniza în orice moment informaţii cu privire la fondurile utilizate; asigură implementarea, finalizarea şi monitorizarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă în bune condiţii, corespunzător contractelor de finanţare şi prevederilor legale în vigoare;
 21. Conduce evidenţa sintetică şi analitică a furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii şi executanţilor de lucrări angajate în cadrul capitolelor  bugetare de care răspunde;
 22. Verifică corelarea soldurilor din balanţa de verificare cu soldurile extraselor de cont şi conturile de execuţie emise de Trezorerie;
 23. Verifică concordanţa soldurilor din balanţa de verificare (pentru conturile de care răspunde) cu soldurile din evidenţa analitică a fiecărui cont;
 24. Colaborează cu serviciile de specialitate ale Consiliului Judeţean, cu Trezoreria Municipiului Tg-Jiu, alte unităţi şi instituţii după caz;
 25. Urmăreşte respectarea termenelor şi a prevederilor legale în activitatea ce o desfăşoară, consultând permanent legislaţia de specialitate;
 26. Îşi asumă responsabilitatea tuturor ordinelor de plată şi a documentelor întocmite şi verificate şi informează zilnic şeful de serviciu cu privire la modul de realizare a sarcinilor atribuite;
 27. Rezolvă corespondenţa repartizată şi se va ocupa permanent de găsirea unor soluţii şi propuneri menite să conducă la realizarea în termen şi în bune condiţii a sarcinilor primite şi face propunerea în acest sens;
 28. Participă la inventarierea patrimoniului instituției, asigurând aplicarea prevederilor legale a Legii contabilității 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, precum și a ordinelor emise Ministerul de finanțe privind inventarierea, în scopul de a determina existența tuturor elementelor de activ și pasiv, cantitativ și valoric în patrimoniul instituției;
 29. Stabilește plusurile și minusurile în urma verificării soldurilor scriptice și faptice și face propuneri în funcție de rezultatele constatate;
 30. Răspunde solicitărilor de informați de interes public formulate în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare ;
 31. Asigură înregistrarea în Sistemul de control al angajamentelor bugetare (CAB-Control Angajamente Bugetare) a tuturor angajamentelor legale, precum și creditele bugetare rezervate și recepțiile, la începutul anului, trimestrial sau la fiecare rectificare bugetară și ori de cîte ori este nevoie, în limita autorizărilor aprobate;
 32. Verifică zilnic notificările apărute în Sistemul național de raportare -Forexebug, precum și eventualele plăți eronate sau blocaje apărute în Sistemul de control al angajamentelor (CAB- Control Angajamente Bugetare);
 33. Întocmește notele contabile de încasări și plăți pentru încasările/plățile eronate și notificate prin Sistemul de control al angajamentelor (CAB- Control Angajamente Bugetare);
 34. Asigură conducerea evidenței contabile a conturilor extrabilanțiere- 8050, 8060, 8066, 8067;
 35. Selectează documentele pentru îndosariere, legare şi asigură predarea documentelor la arhiva Consiliului Judeţean, întocmind procese-verbale de predare-primire, conform normelor de arhivare în vigoare;
 36. Conduce evidenţa contabilă, sintetică şi analitică, precum şi evidenţa primară a cheltuielilor derulate din fonduri europene cu finanţare nerambursabilă asigurând totodată şi evidenţa angajamentelor legale, astfel încât să poată furniza în orice moment informaţii cu privire la fondurile utilizate;
 37. Informează zilnic şeful de serviciu cu privire la modul de realizare a sarcinilor atribuite şi ori de câte ori constată că, cheltuielile propuse la decontare nu se realizează eficient şi legal;
 38. Asigură implementarea şi realizarea măsurilor impuse în urma controalelor efectuate de organele abilitate ale statului, la dispoziţia conducerii şi îndeplineşte acţiuni de prevenire pe viitor a unor fapte similare, potrivit măsurilor dispuse de conducere;
 39. Participă la implementarea şi dezvoltarea, prin sisteme, softuri şi programe informatice, a bazei de date a Consiliului Judeţean, îndeplinind activităţi de constituire computerizată a fondului propriu de date statistice din domeniul activităţilor gestionate direct, prin realizarea de activităţi computerizate de centralizare a informaţiilor din domeniul specific de activitate, asigură un sistem informaţional eficient şi rapid, prin generarea de situaţii, rapoarte şi informări rapide, exacte şi calitative din sfera sa de competenţă şi responsabilitate;
 40. Asigură comunicarea şi transferul de informaţii în sistem electronic, pentru operativitate, satisfacţie şi performanţe calitativ-superioare, rapiditate sporită şi eficienţă crescută a intervenţiilor; contribuie şi participă la îmbunătăţirea calităţii şi frecvenţei schimbului şi bazei de informaţii la nivelul direcţiei şi, implicit, la nivelul instituţiei;
 41. Asigură realizarea şi respectă circuitul documentelor pentru o rezolvare operativă, fluentă şi eficientă a atribuţiilor ce-i revin;
 42. Propune măsuri cu nevoi reale şi asigură, potrivit atribuţiilor ce-i revin, gestionarea eficientă şi oportună a banilor publici şi patrimoniului autorităţii, în conformitate cu prevederile legale;
 43. Se preocupă, asigură și răspunde de calitatea activităţii desfăşurate, a informaţiilor furnizate şi de corectitudinea analizelor şi datelor asigurate ce derivă din activitatea desfăşurată;
 44. Răspunde de prezentarea obiectivă, corectă, fidelă şi fără omisiuni a deficienţelor constatate, a situaţiilor urmărite în acţiunile încredinţate de conducerea instituţiei, în conformitate cu prevederile legale şi normativele în vigoare, precum şi procedurile interne reglementate la nivelul autorităţii;
 45. Realizează şi gestionează în mod eficient şi calitativ activităţile şi lucrările repartizate din sfera sa de competenţă şi responsabilitate, prin implicare activă şi serioasă în rezolvarea problemelor ce-i revin; asigură rezolvarea problemelor curente şi propune măsurile corespunzătoare în realizarea interesului public, este receptiv la solicitările conducerii şi manifestă capacitate de mobilizare personală pentru finalizarea într-un timp cât mai operativ a sarcinilor ce-i revin şi forţa psihică şi fizică de a se concentra şi a realiza mai multe sarcini concomitent;
 46. Asigură întocmirea corectă, completă şi la timp a documentelor ce intră în sfera sa de activitate, păstrarea şi evidenţa acestora în mod organizat şi în condiţii corespunzătoare; asigură întocmirea de sinteze şi rapoarte privind domeniul său de activitate, informează periodic şi ori de câte ori este cazul, conducerea Consiliului Judeţean asupra activităţii desfăşurate, participă la întocmirea referatelor şi rapoartelor de specialitate specifice competenţelor sale profesionale şi domeniului de activitate al direcţiei;
 47. Se preocupă permanent de îmbunătăţirea abilităţilor şi performanţelor sale profesionale la locul de muncă, de pregătirea şi autoperfecţionarea sa profesională prin studiu individual şi participă la cursuri de instruire/perfecţionare și utilizează în activitatea curentă cunoştinţele dobândite, respectiv competenţele obţinute sau abilităţile dezvoltate şi, după caz, asigură transferul de cunoştinţe;
 48. Participă la elaborarea procedurilor de lucru la nivelul compartimentului de specialitate din care face parte, pentru asigurarea calităţii acestuia, implementează, participă, menţine, îmbunătățește şi respectă întocmai cerinţele sistemului de management al calităţii la nivelul Consiliului Judeţean, şi propune îmbunătăţirea proceselor identificate la nivelul compartimentului;
 49. Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate ale Consiliului Judeţean şi instituţiile/serviciile publice subordonate, cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, cu alte autorităţi/instituţii şi entităţi, după caz, în rezolvarea sarcinilor de serviciu; îndeplineşte cu profesionalism, imparţialitate, obiectivitate şi în conformitate cu legea, îndatoririle de serviciu ce îi revin, precum şi a altor atribuţii delegate sau primite de la conducere şi contribuie la îmbunătăţirea activităţii autorităţii în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor;
 50. Asigură aplicarea dispoziţiilor interne, a hotărârilor Consiliului Judeţean şi a prevederilor legale în vigoare în activitatea ce o desfăşoară în cadrul compartimentului de specialitate din care face parte;
 51. Semnează acte şi documente din sfera sa de activitate, ce-i intră în competenţă şi responsabilitate, la solicitarea conducerii, participă la perfectarea, implementarea şi finalizarea de acţiuni, contracte, convenţii, protocoale, înţelegeri, acorduri şi orice alte angajamente legale referitoare la activităţi specifice compartimentului în a cărui structură se regăseşte, conform regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului judeţean;
 52. Asigură periodic informări în domeniile de competenţă şi responsabilitate, asigură şi răspunde pentru rezolvarea sarcinilor dispuse, raportează problemele deosebite şi dificultăţile întâmpinate, propune soluţii de rezolvare şi prevenire, efectuează analize şi sinteze, evaluări, estimări, documentare şi emite propuneri de specialitate, rezolvă corespondenţa primită spre soluţionare, asigură şi-şi însuşeşte sub semnătură proprie redactarea de specialitate, în calitate de iniţiator şi în conformitate cu atribuţiile specifice postului pe care îl ocupă ori alte sarcini repartizate de conducere, documentele, corespondenţa şi lucrările astfel elaborate fiind supuse aprobării/avizării conducerii;
 53. Efectuează deplasări, participă la diverse întruniri de specialitate, seminarii, conferinţe, simpozioane, vernisaje, evenimente şi manifestări publice în domeniu etc.;
 54. Prelucrează şi asigură punerea la dispoziţie a datelor şi documentelor pentru asigurarea transparenţei şi informarea opiniei publice; asigură întocmirea şi raportarea situaţiilor de specialitate, în vederea comunicării de informaţii corecte şi reale; răspunde de exactitatea şi realitatea datelor şi informaţiilor furnizate;
 55. Utilizează raţional, integral şi cu responsabilitate timpul de lucru şi bunurile instituţiei aflate în folosinţa sa, pentru exercitarea şi îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, în scopul şi interesul autorităţii şi anunţă orice defecţiune a acestora personalului administrativ responsabil;
 56. Asigură confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor pe care le întocmeşte şi de care ia cunoştinţă, potrivit legii;
 57. Respectă prevederile legale în vigoare cu privire la activitatea arhivistică a documentelor pe care le gestionează în contextul exercitării funcţiei publice ce o ocupă în organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean;
 58. Își însușește și aplică normele/regulile/instrucțiunile de sănătate și securitate în muncă și de pază contra incendiilor la locul de muncă în care își desfășoară activitatea; Lucrătorului i se interzice desfășurarea oricărei activități în cazul în carea cesta constată o stare de pericol în legătură cu munca sa;
 59. Asigură şi răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi conştiinciozitate a tuturor lucrărilor, atribuţiilor şi sarcinilor încredinţate prin fişa postului şi care intră în competenţa sa de soluţionare, precum şi a altor sarcini dispuse de Preşedintele şi conducerea Consiliului Judeţean; răspunde pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a atribuţiilor ce-i revin în competenţă, corespunzător actelor şi faptelor săvârşite, în condiţiile legii;
 60. Respectă programul de lucru şi disciplina muncii la locul de muncă, execută orice alte activităţi dispuse de conducere, în conformitate cu pregătirea sa profesională;
 61. Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele instituţiei; respectă actele normative şi procedurile interne de lucru, precum şi prevederile legale în vigoare privind funcţia publică, funcţionarul public şi activitatea pe care o desfăşoară şi atribuţiile pe care le exercită în acest sens; participă la programele de instruire, pregătire şi perfecţionare profesională organizate de autoritate;
 62. Execută, asigură şi răspunde de îndeplinirea activităţilor administrative ce-i revin, cu respectarea prerogativelor de putere publică;
 63. Răspunde pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a atribuţiilor ce-i revin în competenţă, corespunzător actelor şi faptelor săvârşite, în condiţiile legii;
 64. Se implică în soluţionarea situaţiilor de criză care implică/afectează instituţia şi propune măsuri în consecinţă;
 65. Participă la implementarea, menținerea și dezvoltarea Sistemului de Management Integrat, în conformitate cu prevederile OSGG nr.600/2018 și cerințele standardului ISO 9001:2015;
 66. Implementează standardele de control intern managerial la nivelul compartimentului conform programului anual de dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial.
Sari la conținut