Sari la conținut

Anunț – Consiliul Judeţean Gorj organizează Concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul IT, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Nr. 8315/ 26.06.2020

  ANUNŢ

      Consiliul Judeţean Gorj organizează Concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul IT, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

     Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

      1. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului/examenului:

 • proba scrisă: 27 iulie 2020, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;
 • interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Consiliului Judeţean
 1. Condiţii de participare la concurs/examen:

    Pentru a putea participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 2. să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 3. să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Codul administrativ.

      3. Perioada de depunere a dosarelor de concurs:

     Dosarele de concurs vor fi depuse la sediul Consiliului Judeţean Gorj din str. Victoriei nr. 4, municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj, în termen de 20 de zile de la data afișării anunţului privind organizarea concursului/examenului de promovare, respectiv în perioada 26.06.2020 – 15.07.2020.

 1. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

       Adresa de corespondență: Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 4, et. 2, camera 241;

       Telefon: 0372531241, adresă de e-mail: adina.rujan@cjgorj.ro.

       Persoana de contact: Rujan Adina-Teodora, consilier superior la Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

       Documentele necesare la dosarul de concurs, precum și bibliografia de concurs sunt prezentate în Anexele nr. 1-2 la prezentul anunţ.

       Prezentul anunţ este publicat şi pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj www.cjgorj.ro (secţiunea Avizier virtual – Anunțuri de concurs).


CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

Anexa nr.1

                                               DOCUMENTELE NECESARE LA DOSARUL DE CONCURS                                                     

      Pentru concursul/examenul de promovare, dosarul de concurs depus de candidați va conține în mod obligatoriu, următoarele documente, conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează funcţionarul public;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 3. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor public, cu modificările şi completările ulterioare.

     * Copiile de pe actele prevăzute la punctele 1-2 se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

      ** Formularul de înscriere este pus la dispoziţie candidaţilor de către Consiliul Județean Gorj din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acestuia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul Consiliului Județean Gorj, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric.


CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

                    Anexa nr.2

BIBLIOGRAFIE

la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de  consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului IT, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean  

 1. Constituția României, republicată;
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

          – PARTEA a III-a – Administrația publică locală:

                  – Titlul III – Regimul general al autonomiei locale;

                  – Titlul IV – Autoritățile administrației publice locale:

                         • Capitolul I (Dispoziții generale);

                         • Capitolul VI (Consiliul județean);

                         • Capitolul VII (Președintele și vicepreședinții consiliului județean);

                         • Capitolul VIII (Actele autorităților administrației publice locale);

          – PARTEA a VI-a – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice:

               – Titlul I – Dispoziții generale;

               – Titlul II – Statutul funcționarilor publici;

 1. Regulament nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor);
 2. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 64/2004 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001.

 

     Formular de înscriere
Sari la conținut